Cô sôû nhaän thöùc chung veà chöùc naêng nhieäm vuï, cô sôû khoa hoïc veà vieäc trang bò phöông tieän kyõ thuaät töông xöùng vôùi chöùc naêng nhieäm vuï ñoái vôùi heä thoáng truyeàn thanh


PHAÀN THÖÙ BA: TRAÏM TRUYEÀN THANH XAÕtải về 3.55 Mb.
trang23/23
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích3.55 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

PHAÀN THÖÙ BA: TRAÏM TRUYEÀN THANH XAÕ

A. BAÛNG XAÙC ÑÒNH ÑOÄ CAO TRUÏ ANTEN _ COÂNG SUAÁT MAÙY PHAÙT VAØ CÖÏ LY PHAÙT SOÙNG

1. Caùc ñòa phöông coù theå löïa choïn phöông aùn phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuûa mình ñeå ñaàu tö, vôùi ñoä cao truï anten trong khoaûn töø 20 ñeán 35m (xem maãu keøm theo) vaø maùy phaùt vôùi coâng suaát 30W vaø 50W.

2. Trong ñieàu kieän caùc xaõ hieän taïi, neân choïn phöông aùn 50W vaø truï anten cao 20m hoaëc 25m, moâ taû trong baûng sau:


TT

Độ cao anten phát h1

(m)

Độ cao an ten thu h2

(m)

Công suất máy phát Pt

(W)


Hiệu suất

t
Độ lợi anten

Gt


Cự ly phủ sóng d (km)

1

20

1

50

0.5

1.64

6.9

2

25

1

50

0.5

1.64

7.7

3

20

5

50

0.5

1.64

13.2

4

25

5

50

0.5

1.64

14.5

5

35

1

50

0.5

1.64

9.1

6

35

5

50

0.5

1.64

16.9

7

20

1

30

0.5

1.64

6.2

8

25

1

30

0.5

1.64

6.9

9

20

1

50

0.5

1.64

5.6

10

25

1

50

0.5

1.64

6.2

11

20

5

50

0.5

1.64

11.2

12

25

5

50

0.5

1.64

12.4

13

35

1

50

0.5

1.64

7.4

14

35

5

50

0.5

1.64

14.4

15

20

1

30

0.5

1.64

5.0

16

25

1

30

0.5

1.64

5.6


B. MOÂ HÌNH CAÁU TRUÙC TRAÏM TRUYEÀN THANH XAÕ

1. Moâ hình caáu truùc nhieäm vuï:

Moâ hình moâ taû nhieäm vuï Ñaøi xaõ ñöôïc neâu döôùi ñaây:Hình 3.1 Cu truùc nhieäm vuï

- So vôùi Ñaøi huyeän, Ñaøi xaõ seõ khoâng hoaëc raát ít trong vieäc thöïc hieän nhieäm vuï saùng taùc, xöû lyù, taïo chöông trình.

- Nhieäm vuï chính cuûa Ñaøi xaõ laø phaùt laïi chöông trình caùc Ñaøi caáp treân vaø thoâng tin noäi boä. Tuy nhieân, neáu coù khaû naêng thì thöïc hieän caùc nhieäm vuï nhö ôû Ñaøi truyeàn thanh huyeän cuõng laø ñieàu caàn khuyeán khích.

2. Sô ñoà heä thoáng truyeàn thanh xaõ:

Ñaøi truyeàn thanh xaõ thoâng thöôøng söû duïng caû 2 heä thoáng truyeàn thanh khoâng daây vaø truyeàn thanh coù daây. Vì vaäy, sô ñoà boá trí seõ nhö sau:- Phoøng thu, chöùa caùc thieát bò treân moät Jack 19 inches – 12U caû Mixer vaø Boä ñieàu khieån, caùc thieát bò kieåm thính.

- Phoøng phaùt chöùa maùy phaùt FM vaø taêng aâm.

- Heä thoáng cuïm thu – loa bao goàm:

+ Loa keøn, taän duïng chieàu cao cuûa coät anten thöôøng maéc cuïm 3 – 4 loa keøn taïi truï sôû Ñaøi. Ngoaøi ra, neáu treân ñöôøng daây truyeàn thanh coù caùc truï cao, cuõng coù theå maéc caùc cuïm loa keøn.

+ Loa truyeàn thanh maéc vaøo ñöôøng daây truyeàn thanh ôû caùc truï loa thaáp thöôøng duøng loa tai ngaén 25W.

+ Cuïm thu – loa truyeàn thanh khoâng daây ñöôïc maéc vaøo caùc vuøng khoâng coù ñöôøng daây truyeàn thanh ñi qua.
C. DANH MUÏC THIEÁT BÒ

1. Phoøng thieát bò cho traïm truyeàn thanh xaõ toái thieåu neân khoaûng 4 x 6m, ñöôïc chia laøm 2 phoøng 4 x 3m.

Phoøng thu cuõng caàn trang bò vaät lieäu caùch aâm ñôn giaûn nhö caùc taám thaïch cao, caùc taám maønh vaûi nhung….

2. Thieát bò ñieàu hoaø, phoøng choáng chaùy, thieát bò an toaøn khoâng naèm trong sô ñoà chính, nhöng phaûi naèm trong danh muïc trang bò.

3. Do kinh phí coù haïn, neân thöïc hieän ñaàu tö töøng böôùc:

Böôùc 1: + Ñaàu tö heä thoáng trung taâm: truï anten, maùy phaùt, taêng aâm, caùc thieát bò phoøng thu, boä ñieàu khieån, ñöôøng daây loa cho höôùng ñoâng daân.

+ Ñaàu tö moät soá cuïm thu – loa cho nhöõng vuøng ñoâng daân cö.

Böôùc 2: Ñaàu tö boå sung caùc cuïm thu – loa vaø moät soá ñöôøng daây loa môû roäng vuøng phuû soùng.

Danh muïc thieát bò cuï theå:

TT

Teân thieát bò vaät tö vaø yeâu caàu kyõ thuaät

Soá löôïng

Ñôn vò

Ghi chuù

A

Ñoái vôùi truyeàn thanh khoâng daây

1

Truï Anten

01

Truï

Cao > 25m

2

Maùy phaùt FM 50W + heä thoáng anten caùp daãn soùng

01

Caùi
3

Choáng seùt feeder

01

Caùi
4

Boä thu truyeàn thanh khoâng daây vaø loa (loaïi 50W duøng 2 loa, loaïi 100W duøng 4 loa)

20

Boä
5

Truï beâ toâng cao 8.4m hay 12m

20

Truï
6

Khoái ñieàu khieån trung taâm 8 keânh

01

Caùi
7

Loa keøn (lao phoùng thanh cöï ly xa)

03

Caùi
8

Taêng aâm

01

Caùi
9

Maùy tính coù caøi ñaët phaàn meàm bieân taäp aâm thanh quaûn lyù phaùt soùng

01

Caùi
10

Mixer 12 ñöôøng

01

Caùi
11

Micro

01

Caùi
12

Ñaàu thu AM/FM chuyeân duøng

01

Caùi
13

Radio cassette AM/FM

01

Caùi
14

Ñaàu phaùt DVD

01

Caùi
15

Loa kieåm aâm

01

Caùi
16

Oån aùp töï ñoäng 5KVA

01

Caùi
17

Maùy ghi aâm kyõ thuaät soá + Theå nhôù

01

Caùi
18

Maùy laïnh 2 cuïc 1.5HP

01

Caùi
19

Boä choáng seùt lan truyeàn

01

Boä
20

Choáng nhieãu nguoàn

01

caùi
21

Heä thoáng tieáp ñaát cho phoøng maùy

01

HT
22

Baøn ñaët maùy

01

Boä
B

Ñoái vôùi heä thoáng truyeàn thanh coù daây

1

Taêng aâm truyeàn thanh 1.200W

02

caùi
2

Loa vaø bieán aùp loa 25W

36

Caùi
3

Daây truyeàn thanh

Phuï thuoäc vaøo töøng xaõ

4

Xaø söù + bu loâng (30-35m/ boä)

Phuï thuoäc vaøo soá löôïng daây truyeàn thanh

5

Maùy tính coù caøi ñaët phaàn meàm bieân taäp aâm thanh vaø quaûn lyù phaùt soùng

01

Caùi
6

Mixer 12 ñöôøng

01

Caùi
7

Micro

01

Caùi
8

Ñaàu thu AM/FM chuyeân duøng

01

Caùi
9

Radio cassette AM/FM

01

Caùi
16

Ñaàu phaùt DVD

01

Caùi
17

Loa kieåm aâm

01

Caùi
18

Oån aùp töï ñoäng 5 KVA

01

Caùi
19

Maùy ghi aâm kyõ thuaät soá + Theå nhôù

01

Caùi
20

Maùy laïnh 2 cuïc 1.5HP

01

Caùi
21

Boä choáng seùt lan truyeàn

01

Boä
22

Choáng nhieãu nguoàn

01

Caùi
23

Heä thoáng tieáp ñaát cho phoøng maùy

01

HT
24

Baøn ñaët maùy

01

Boä

D. BAÛNG PHAÂN BOÅ TAÀN SOÁ

1. Töø naêm 2007, theo quy ñònh cuûa Cuïc quaûn lyù taàn soá, caùc Ñaøi xaõ coù söû duïng truyeàn thanh khoâng daây, taàn soá phaùt soùng phaûi naèm trong giaûi taàn 54 – 68Mhz.

2. Ñeå tieän cho vieäc ñeà xuaát cuûa caùc ñòa phöông khi laäp traïm truyeàn thanh khoâng daây ôû xaõ vaø tieän cho vieäc theo doõi quaûn lyù cuûa Sôû Thoâng tin Truyeàn thoâng, tieän cho vieäc xem xeùt caáp pheùp cuûa Cuïc quaûn lyù taàn soá, caàn laäp moät baûng phaân boå taàn soá (döï kieán) laøm choã döïa. Ngoøai ra, nhôø baûng phaân boå taàn soá giuùp cho caùc tænh baïn coù cô sôû boá trí taàn soá phaùt soùng cho caùc xaõ giaùp vôùi Tænh nhaø.

Baûng phaân boå taàn soá döïa treân nguyeân taéc: caùc traïm truyeàn thanh xaõ gaàn nhau trong voøng 10km, phaûi coù taàn soá khaùc nhau ít nhaát laø 0M.4hz.Xem:
Baûng phaân boå taàn soá (Mhz ) cho Ñaøi truyeàn thanh Xaõ, Phöôøng, Thò Traán:
Coâng ty CP phaùt trieån Phaùt thanh Truyeàn hình Thoâng tin Phöông Nam EMI Page of

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương