Cô sôû nhaän thöùc chung veà chöùc naêng nhieäm vuï, cô sôû khoa hoïc veà vieäc trang bò phöông tieän kyõ thuaät töông xöùng vôùi chöùc naêng nhieäm vuï ñoái vôùi heä thoáng truyeàn thanhtải về 3.55 Mb.
trang22/23
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích3.55 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


- Moät soá loaïi thoâng thöôøng:

+ Maùy ñieàu hoøa cuûa caùc haõng nhö LG, Panasonic, Sanyo,…. Tuyø theo kích thöôùc phoøng coù theå choïn loaïi: 2HP hoaëc cao hôn cuûa haõng LG hoaëc Panasonic. Coù theå choïn loaïi maùy ñieàu hoaø daïng treo töôøng hoaëc daïng tuû tuyø theo caùch boá trí vaø khoâng gian phoøng.

+ Maùy huùt aåm: Caùc haõng cung caáp nhö Panasonic, Edison, Aikyo, Harison.

2. Thieát bò cung caáp ñieän:

Nguoàn ñieän cung caáp töø maïng coù theå bò cuùp hoaëc khoâng oån ñònh gay hö hoûng maùy moùc, Ñeå khaéc phuïc tình traïng treân, phaûi duøng moät soá thieát bò ñieän sau ñaây:

- OÅn aùp, duøng duy trì ñieän aùp cung caáp cho caùc thieát bò phoøng maùy oån ñònh ôû möùc 220V cho duø ñieän aùp nguoàn thay ñoåi (thöôøng trong phaïm vi töø 200 – 240V). Trang bò oån aùp phaûi caên cöù vaøo coâng suaát tieâu thuï maø oån aùp ñoù cung caáp.

Moät soá loaïi oån aùp thoâng duïng nhö: Hanshin, Lioa, Robot, AD, …

- UPS: laø thieát bò cung caáp nguoàn, thöôøng cho heä thoáng maùy tính, moät khoaûng thôøi gian sau khi bò cuùp ñieän (khoaûng 30 phuùt) giuùp kòp löu caùc döõ lieäu vaøo maùy tính.

Moät soá loaïi UPS thoâng thöôøng nhö: Santak, Ares, Sunpac, …

- Maùy phaùt ñieän döï phoøng: söû duïng loaïi 10KVA
3. Thieát bò phoøng choáng chaùy vaø thieát bò an toaøn:

Thoâng thöôøng phaûi trang bò caùc thieát bò sau:

- Heä thoáng bôm nöôùc goàm maùy bôm khoaûng 2HP vaø oáng (meàm) coù ñoä daøi ñuû ñöa töø maùy bom ñeán nôi xa nhaát cuûa Ñaøi. Nguoàn ñieän cung caáp cho maùy bôm naøy phaûi ôû tröôùc caàu dao toång caáp ñieän cho toøa nhaø Ñaøi.

- Bình choáng chaùy CO2 , 5kg, 3 bình cho moãi taàng, ñaët ôû gaàn caàu thang.

- Duïng cuï baûo hieåm:

+ Do thöôøng phaûi leo treøo leân coät anten, coät loa ñeå söûa chöõa baûo trì, neân phaûi trang bò noùn baûo hoä lao ñoäng, daây ñai an toaøn, boä duïng cuï coù daây moùc vaøo daây ñai an toaøn.

+ Trong phoøng maùy phaùt, phoøng söûa chöõa, caàn trang bò caùc taám traûi saøn caùch ñieän, baûo ñaûm an toaøn cho ngöôøi.

- Neáu coù ñieàu kieän, trang bò heä thoáng baùo ñoäng töï ñoäng vaø baèng tay.
C. DANH MUÏC TRANG THIEÁT BÒ ÑAØI TRUYEÀN THANH HUYEÄN:

I. DANH MUÏC TRANG THIEÁT BÒ:


TT

Teân thieát bò vaät tö vaøyeâu caàu kyõ thuaät

Soá löôïng

Ñôn vò

Ghi chuù

1

Nhaø: dieän tích saøng 400m2

1

Caùi
2

Truï Anten: cao 45m hoaëc 60m

1

Truï
3

Thieát bò Phoøng phaùt soùng & löu tröõ


Maùy phaùt FM 500W +heä thoáng anten caùp daãn soùng

1

Caùi
Maùy phaùt FM döï phoøng

1

Caùi
Taûi giaû

1

Caùi
Boä chuyeån maïch cao taàn

1

Boä
Maùy tính coù caøi ñaët phaàn meàm quaûn lyù phaùt soùng

2

Caùi
Maùy chuû Server quaûn lyù chung

1

Caùi
Boä chuyeån maïch aâm taàn

1

Boä
Mixer 12 ñöôøng

1

Caùi
Boä neùn/giôùi haïn bieân tín hieäu tröôùc khi ra maùy phaùt

1

Caùi
Ñaàu ghi/phaùt baêng

2

Caùi
Ñaàu thu AM/FM chuyeân duøng

1

Caùi
Radio AM/FM

1

Caùi
Loa kieåm aâm

1

Caùi
Oån aùp töï ñoäng

1

Caùi
4

Thieát bò phoøng xöû lyù chöông trình


Baøn troän aâm thanh chuyeân duïng phaùt thanh

1

Caùi
Thieát bò truyeàn daãn aâm thanh qua ñöôøng daây ñieän thoaïi

1

Caùi
Boä taïo hieäu öùng aâm thanh (Audio Effector)

1

Caùi
Ñaàu ghi/ñoïc baêng cassette

1

Caùi
Ñaàu ghi/ñoïc ñóa

1

Caùi
Boä khueách ñaïi phaân ñöôøng (Distribution Amlpifier )

1

Caùi
Rack 19"


Boä maùy vi tính ghi chöông trình phaùt thanh on air

1

Boä
Boä maùy vi tính duøng xöû lyù chöông trình

1

Boä
Patch panel

1

Caùi
Tai nghe kieåm thính

1

Caùi
Loa kieåm thính

2

Caùi
Heä thoáng daây + jack caém

1

Boä
5

Phoøng thu aâm


Micro chuyeân duïng phaùt thanh + Chaân + Daây

4

Boä
Tai nghe

4

Caùi
Loa kieåm aâm

2

Caùi
Ñeøn studio (Cue light)

1

Caùi
Ñeøn baùo hieäu (On air light)

1

Caùi
Maùy vi tính cho phaùt thanh vieân ñoïc tin

1

Caùi
6

Phoøng phoùng vieân & bieân taäp vieân


Thieát bò cho phoùng vieân


Maùy ghi aâm kyõ thuaät soá + Theå nhôù

3

Caùi
Micro phoûng vaán

3

Caùi
Tai nghe chuyeân duïng phaùt thanh

3

Caùi
Mixer löu ñoäng caàm tay

1

Caùi
Thieát bò truyeàn tín hieäu qua ñöôøng daây ñieän thoaïi cho phoùng vieân laáy tin

2

Caùi
Boä maùy vi tính cho phoùng vieân vieát baøi tin&döïng aâm thanh (coù caøi caùc phaàn meàm xöû lyù aâm thanh, phaàn meàm chuyeân duøng bieân taäp noäi dung chöông trình phaùt thanh)

1

Caùi
Thieát bò cho bieân taäp vieân


Boä maùy vi tính duøng cho Bieân taäp vieân duyeät baøi tin (Phaàn meàm chuyeân duøng bieân taäp noäi dung chöông trình phaùt thanh)

1

Caùi
Maùy ghi aâm kyõ thuaät soá + Theû nhôù

1

Caùi
Tai nghe chuyeân duïng phaùt thanh

1

Caùi
Thieát bò toång vieân taäp/duyeät


Maùy tính


Heä thoáng thieát bò saûn xuaát vaø döïng hình


Camera DVCAM SONY

2

Caùi
Camera theû nhôù vaùc vai Panasonic

2

Caùi
Camera the nhôù caàm tay Sony

2

Caùi
Micro chuyeân duøng cho phoùng vieân

6

Caùi
Ñeøn Accu 12V-100W

6

Caùi
Chaân camera cho phoùng vieân

6

Caùi
Ñaàu döïng hình chuyeân duøng (NTSC/PAL)

1

Caùi
Ñaàu ghi phaùt hình kyõ thuaät soá

1

Caùi
Maùy vi tính + Boä döïng hình chuyeân duøng

1

Boä
Baêng DVCAM 40"

50

Cuoän
Baêng DVCAM 184"

20

Cuoän
Baêng miniDV

100

Cuoän
Theû nhôù

10

Caùi
Ñaàu ñoïc theå

1

Caùi
Pin cho döï phoøng cho Camera

6

Cuïc
Boä saïc pin

1

Boä
7

Heä thoáng thieát bò cho phaùt thanh löu ñoäng


Maùy phaùt soùng FM stereo 100W cho phaùt thanh löu ñoäng

1

Caùi
Anten phaùt thanh löu ñoäng

1

Boä
Caùp daãn soùng cao taàn

1

Cuoän
Mixer 12 ñöôøng

1

Caùi
Micro chuyeân duïng phaùt thanh + chaân + daây

3

Boä
Oån aùp töï ñoäng 3KVA

1

Caùi
8

Heä thoáng thieát bò phuï trôï


Maùy laïnh 2 cuïc 2HP

5

Caùi
Maùy huùt aåm

2

Caùi
Boä choáng seùt laøn truyeàn

1

Boä
Oån aùp 15KVA

1

Caùi
Caùp maïng RJ45

1

HT
Maùy in laser

2

Caùi
Maùy phaùt ñieän döï phoøng

1

Caùi
Maùy photocopy

1

Caùi
Baøn + gheá xoay
Boä

II. SÔ ÑOÀ ÑAÁU NOÁI THIEÁT BÒ

1. Boá trí:

Sô ñoà boá trí vaø ñaáu noái caùc thieát bò moâ taû treân hình 3.9.

Toång quaùt, coù caùc phoøng: phoøng thu; phoøng xöû lyù – ñieàu khieån, phoøng phaùt vaø caùc phoøng bieân taäp – toång bieân taäp.
- Phoøng thu: neáu duøng nhieàu thôøi gian thu caùc chöông trình yeâu caàu chaát löôïng cao, coøn phaûi trang bò Mixer chuyeân phuïc vuï thu aâm.

- Phoøng xöû lyù – ñieàu khieån: taïi ñaây coù ngöôøi toång ñaïo dieãn ñieàu khieån söï hoaït ñoäng cuûa caùc thieát bò vaø caùc nhaân vieân ñeå thöïc hieän chöông trình phaùt thanh.

- Phoøng phaùt: nôi ñaët maùy phaùt, ñöôïc caùch ly ñeå traùnh aûnh höôûng tröïc tieáp töø maùy phaùt sang caùc thieát bò khaùc.

- Caùc phoøng bieân taäp: daønh cho caùc bieân taäp vieân vaø toång bieân taäp, taïo döïng caùc chöông trình.

2. Chöùc naêng:

Sô ñoà ñaõ cho coù theå thöïc hieän ñaày ñuû chöùc naêng hoaït ñoäng cuûa Ñaøi truyeàn thanh huyeän. Tuy nhieân, tuyø yeâu caàu vaø khaû naêng kinh teá maø töøng böôùc trang bò cho phuø hôïp.

Ví duï, ôû möùc toái thieåu, ñeå thu – xöû lyù thoâng tin vaø phaùt, chæ caàn 3 maùy tính, 1 Mixer vaø caùc thieát bò phuï trôï khaùc. Neáu phaùt thanh vieân ñoïc tin qua maùy tính, theâm 1 PC trong phoøng thu. Neáu phaùt thanh ñaûm baûo nguoàn tin lieân tuïc phaûi theâm 2 PC nöõa …
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương