Cô sôû nhaän thöùc chung veà chöùc naêng nhieäm vuï, cô sôû khoa hoïc veà vieäc trang bò phöông tieän kyõ thuaät töông xöùng vôùi chöùc naêng nhieäm vuï ñoái vôùi heä thoáng truyeàn thanhtải về 3.55 Mb.
trang21/23
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích3.55 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Loa cuû trong Loa cuû ngoaøi

Hình 2.6 – Loa tai ngắn
vaün nghe ñöôïc. Tuy nhieân vieäc maéc loa keøn phaûi coù truï vöõng chaéc vaø cao töø 15m trôû leân, môùi phaùt huy taùc duïng.

Hình 2.7 – Loa keøn


- Bieán aùp loa: muoán maéc loa truyeàn thanh thoâng thöôøng, phaûi coù bieán aùp loa haï aùp töø 220V/110V xuoáng ñieän aùp thích hôïp cho loa (thöôøng 20V – 28V loa 25w hoaëc 50w) vaø coù coâng suaát phuø hôïp.
3. Ñöôøng daây:

- Ñeå giaûm tieâu hao coâng suaát treân ñöôøng truyeàn, moät maët phaûi naâng ñieän aùp cuûa nguoàn aâm thanh caàn truyeàn leân möùc cao, maët khaùc phaûi giaûm ñieän trôû ñöôøng truyeàn baèng caùch choïn loaïi ñöôøng daãn coù kích thöôùc lôùn (Þ 3mm) vaø coù ñieän trôû suaát nhoû (ñoàng, nhoâm).

- Hieän nay, treân thò tröôøng ñaõ coù loaïi daây chuyeân duøng coù 03 loõi, ngoaøi 02 loõi (ñoàng, nhoâm) daãn tín hieäu coøn coù 01 loõi theùp chòu taûi troïng vaø löïc caêng cuûa daây. Söû duïng loaïi daây naøy coøn tieát kieäm coâng keùo ñöôøng daây vaø vaät tö laép ñaët (chæ duøng bu loâng + söù ñôn).
VII. HEÄ THOÁNG MAÙY TÍNH

1. Caùc yeâu caàu :

- Tham soá ñaëc tröng cô baûn cho phaàn cöùng maùy tính laø dung löôïng boä nhôù ROM, RAM vaø toác ñoä xöû lyù, Trong moät maïng noäi boä thöôøng phaân ra 03 loaïi, maùy chuû – maùy coù toác ñoä xöû lyù cao (maùy caáp 1), maùy coù toác ñoä xöû lyù bình thöôøng.


Loaïi maùy

Chæ tieâu

Maùy chuû

Maùy caáp 1

Maùy caáp 2

Toác ñoä xöû lyù

cao

cao

vöøa

Dung löôïng nhôù

lôùn

lôùn/vöøa

vöøa


Veà dung löôïng nhôù, maùy caáp 1 laø maùy söû duïng xöû lyù nguoàn thoâng tin nguyeân thuyû veà aâm thanh vaø ñaëc bieät laø hình aûnh, thöôøng phaûi trang bò loaïi coù dung löôïng nhôù lôùn.
2. Maùy tính tieâu bieåu: loaïi maùy chuû – maùy con:


 STT

LOẠI

Máy chủ

1

Bo mạch chủ

Chip INTEL G45
hay Chip INTEL 3000 Server

2

Bộ vi xử lý

INTEL Dual Core Xeon High End Workstation 3
hay Intel Core2 Duo-E9XXX

3

Bộ nhớ

2 * 2GB DDRAM 2 Bus 1066 Mhz trở lên

4

Đĩa cứng

2 * 1TB SATA 2, nên cài ở chế độ Raid

5

Cạc màn hình

Tích hợp chung với chipset

6

Màn hình

LCD 19"

7

Nguồn máy tính

Công suất thực từ 800W trở lên

8

Cổng giao tiếp

IEEE1394, USB 2 ,0

9

Thiết bị CD/DVD

Ghi DVD

10

Cạc âm thanh

Tích hợp chung với chipset

11

Hệ điều hành

Windows Server 2003 / 2008STT

LOẠI

Máy xử lý video

1

Bo mạch chủ

Chip INTEL P45

2

Bộ vi xử lý

Intel Core2 Duo-E8XXX hay E9XXX

3

Bộ nhớ

2 * 2GB DDRAM 2 Bus 1066 Mhz trở lên

4

Đĩa cứng

2 * 500GB SATA 2

5

Cạc màn hình

ATI Radeon HD5XXX
hay NVIDIA GeForce 9XXX (GeForce 9XXX) bộ nhớ từ 1GB trở lên

6

Cạc xử lý + phần mềm video chuyên dụng

PINNACLE STUDIO 5XX hay 7XX + Pinnacle Studio 10 / 11

7

Màn hình

LCD 19" nên chọn cổng giao tiếp loại DVI

8

Nguồn máy tính

Công suất thực từ 700W trở lên

9

Cổng giao tiếp

IEEE1394, USB 2 ,0

10

Thiết bị CD/DVD

Ghi DVD

11

Cạc âm thanh

Creative 7.1

12

Loa kiểm âm

dạng Stereo hay dạng 2.1

13

Hệ điều hành

Windows XP ProfessionalSTT

LOẠI

Máy thường

1

Bo mạch chủ

Chip INTEL G41 hay Chip INTEL G33

2

Bộ vi xử lý

Intel Duo Core-E7XXX

3

Bộ nhớ

2* 1GB DDRAM 2 Bus 800 Mhz trở lên

4

Đĩa cứng

500GB SATA 2

5

Cạc màn hình

Tích hợp chung với chipset

6

Màn hình

LCD 19"

7

Nguồn máy tính

Công suất thực từ 500W trở lên

8

Cổng giao tiếp

IEEE1394, USB 2 ,0

9

Thiết bị CD/DVD

Ghi DVD

10

Cạc âm thanh

Tích hợp chung với chipset, riêng máy dùng để biên tập chương trình âm thanh thì dùng cạc âm thanh rời của các hãng như: M Audio, Digigram, Broadcast Software International, Creative, ..

11

Loa kiểm âm

dạng Stereo hay dạng 2.1

12

Hệ điều hành

Windows XP Professional


3. Thieát bò noái maïng:

a. ADSL & ADSL Wireless Router cuûa caùc haõng nhö: Linkpro, Planet, D-link, DrayTek, …

b. HUB / SWITCH goàm caùc loaïi 8, 16, 24, 32, 48 port cuûa caùc haõng nhö: Linkpro, Planet, D-link, DrayTek, …

c. Cable vaø ñaàu RJ45 cuûa caùc haõng nhö: AMP, DINTEK, KRONE, …4. Phaàn meàm xöû lyù aâm thanh:

a. Phaàn meàm bieân taäp file aâm thanh nhö: Sound forge cuûa haõng Sony; Adobe Audition cuûa haõng Abode (teân cuõ laø Cool Edit Pro);b. Phaàn meàm ghi, dựng, điều khiển phaùt soùng, phaùt soùng töï ñoäng : Coù raát nhieàu saûn phaåm cuûa ñeå löïa choïn, tuy nhieân phaàn meàm VaultXpress cuûa Broadcast Electronics hoaëc Simian cuûa Broadcast Software International (BSI) laø söï löïa choïn toát ñaõ ñöôïc nhieàu Ñaøi choïn ñeå söû duïng. Heä thoáng hoaït ñoäng phaùt huy heát khaû naêng khi keát hôïp vôùi card aâm thanh chuyeân duïng, coù theå löïa choïn saûn phaåm cuûa haõng Digigram hoaëc Audio Science cuûa Broadcast Software International (BSI)ø hoaëc Luna cuûa Creamware.

5. Boä döïng hình phi tuyeán:

a. Boä xöû lyù hình phi tuyeán tính DV500

b. Boä xöû lyù hình phi tuyeán tínnh Avid Liquid AV/DV

c. Boä döïng phi tuyeán tính Avid Liquid Pro 7

d. Boä döïng phi tuyeán tính Matrox RT ,X2

e. Boä döïng hình Studio Movieboard Plus

VIII. CAMERA – THU HÌNH

1. Yeâu caàu:

Phaân loaïi camera :

a. Phaân loaïi theo chaát löôïng :

- Camera coù ñoä neùt cao (HDTV): ñaït chaát löôïng ñoä neùt raát cao.

- Camera phaùt soùng (Broadcast Camera): ñaït chaát löôïng cuûa truyeàn hình.

- Camera chuyeân duïng (Proffessional Camera) hay nhaø ngheà: thöôøng ñeå chæ caùc Camera khoâng ñaït moät hay nhieàu thoâng soá cuûa tieâu chuaån phaùt soùng.

- Camera daân duïng: ñaït chaát löôïng cuûa phaàn ghi baêng (VCR).

b. Phaân loaïi theo vuøng nhìn :

- Studio Camera : duøng thu hình trong studio vôùi aùnh ñeøn saùng , Caáu taïo cuûa Camera naøy goàm 2 phaàn : phaàn ñaàu goàm oáng kính vaø caûm quang goïi chung laø ñaàu quay (camera head) ñaët taïi phoøng quay, phaàn sau goàm boä nguoàn vaø phaàn ñieàu khieån duøng ñeå ñieàu chænh goïi laø boä ñieàu khieån camera CCU (Camera Control Unit). Ñaây laø loaïi Camera coù chaát löôïng cao nhaát.

- Field Camera, remote Camera: duøng thu hình ngoaøi trôøi, löu ñoäng, Loaïi naøy coù chaát löôïng nhö Studio Camera nhöng phaàn sau CCU naèm treân phoøng maùy cuûa xe truyeàn hình löu ñoäng, Coøn phaàn ñaàu thì coù oáng kính raát daøi duøng ñeå thu ôû cöï ly xa.

- Camcoder, portable camera, ENG… , Caùc loaïi Camera xaùch tay goïn nheï, Caùc Camera naøy thöôøng coù trang bò saün boä ghi Video leân baêng vaø cöï ly hoaït ñoäng ngaèn chöøng moät hai chuïc meùt …

c. Phaân loaïi theo daïng thöùc löu tröõ tín hieäu ra :

Thöïc teá coù raát ít chöông trình ñöôïc phaùt tröïc tieáp töø Camera thu ñöôïc maø thöôøng phaûi ghi, löu tröõ treân baêng töø, ñóa töø… , Vì theá chaát löôõng ngoõ ra cuûa hình aûnh bò giôùi haïn bôûi caùc thieát bò löu tröõ naøy, hôn theá nöõa laø moãi thieát bò löu tröõ ñoøi hoûi moãi daïng thöùc video ñem ghi khaùc nhau, Do ñoù baét buoäc Camera theo daïng thöùc cuûa caùc thieát bò löu tröõ, nö : Camera soá, Camera beta hay betacam …

d. Phaân loaïi theo oáng kính :

Chæ quan taâm tôùi vuøng nhìn maø ngöôøi ta phaân bieät Camera theo oáng kính cuûa noù

Ví duï: "Camera tele" töùc laø noùi tôùi Camera trang bò vôùi oáng kính daøi ñeå thu trong cöï ly xa. Coøn nhö "Camera Zoom" thì trang bò vôùi oáng kính Zoom vaø tuyø theo kích côõ maø ngöôøi quay coù theå öôùc löôïng cöï ly thu hình…

- Trong Camera cuõng caàn coù caùc boä phaän boå trôï keøm theo nhö laø: Triax Camera Adaptor, Camera Contro Unit…
2. Moät soá maãu:

Moät soá haõng saûn xuaát Camera chuyeân duøng : Ikagami, JVC, Sony, Panasonic

a. Camera duøng baêng :

Loaïi chuyeân duøng : SONY DVCAM DSR 250P/1, SONY DVCAM DSR-400 PL, SONY DSR-PD170P PAL;

Loaïi baùn chuyeân duøng : AG-DVC62 EN Panasonic (mini DV); NV-MD9000EN Camcorder PAL Panasonic;

b. Camera Kyõ thuaät soá : HVX 202 EN Panasonic; AG-DVX 102 BEN Panasonic, SONY DSR-FX1E
IX. MIXER

1. Yeâu caàu:

Baøn troän aâm (Mixer) laø thieát bò trung taâm cuûa studio, Caùc tính naêng kyõ thuaät bao goàm:

- Tieáp nhaän tín hieäu vaøo.

- Pha troän caùc tín hieäu theo yeâu caàu cuûa töøng chöông trình.

- Ñieàu chænh möùc tín hieäu.

- Ñieàu chænh daõi taàn soá.

- Coù heä thoáng thieát bò kieåm thính, kieåm tra möùc tín hieäu.

- Coù heä thoáng ñieàu khieån ñoàng boä thieát bò.

- Coù heä thoáng chuyeån ñoåi, phaân phoái tín hieäu.

- Coù heä thoáng ñaøm thoaïi, thoâng tin noäi boä.

Xeùt veà caáu taïo coù 3 loaïi mixer: mixer theo kyõ thuaät analog, mixer analog nhöng vaän haønh theo kyõ thuaät digital vaø mixer digital thuaàn tuyù. Neáu xeùt veà nhöõng chöùc naêng cô baûn vaø chaát löôïng, thì thaät ra khoâng coù gì khaùc nhau giöõa 3 loaïi mixer naøy. Taát nhieân, mixer kyõ thuaät soá cho pheùp ngöôøi söû duïng coù nhöõng "quan nieäm" vaän haønh uyeån chuyeån hôn. Caùch söû duïng caùc thoâng soá treân caùc mixer naøy khoâng khaùc nhau, nhöng nhöõng bieán hoaù kyõ thuaät cuûa caùc thoâng soá coù theå taïo ra nhöõng hieäu quaû aâm thanh khaùc nhau.

- Mixer theo kyõ thuaät töông töï (analog): Mixer analog coù caùc thoâng soá nhö: volume, effect, … ñöôïc bieán ñoåi tröïc tieáp nhôø vaøo vieäc ñieàu khieån (chænh) caùc nuùm vaën hay caàn gaït vì ñöôïc noái tröïc tieáp vôùi maïch ñieän töông öùng. Mixer loaïi analog seõ chieám dieän tích lôùn neáu soá löôïng keânh caàn thieát nhieàu.

- Mixer analog vaän haønh theo kyõ thuaät soá: Loaïi mixer naøy ñöôïc giôùi haïn toái ña vieäc daønh cho moãi thoâng soá cuûa mixer moät nuùt vaën hay nuùt gaït rieâng. Söï thay ñoåi thoâng soá ñöôïc thöïc hieän nhôø caùc tín hieäu digital. Tuy nhieân loaïi mixer naøy ñöôøng ñi cuûa tín hieäu vaãn theo nhöõng nguyeân taùc cuûa kyõ thuaät analog. Loaïi mixer naøy coù kích thöôùc nhoû goïn hôn hôn nhöng chaát löôïng cao hôn loaïi vaän haønh theo kyõ thuaät töông töï.

- Mixer theo kyõ thuaät soá (Digital): ÔÛ loaïi mixer naøy, toaøn boä ñöôøng ñi cuûa tín hieäu ñeàu ñöôïc "soá hoaù". Khoâng phaûi chæ coù nhöõng tín hieäu ñaõ ñöôïc digital hoùa môùi coù theå ñöôïc daãn vaøo mixer, maø ngöôøi ta coøn coù theå ñöa caû nhöõng tín hieäu analog vaøo. Nhö vaäy, caàn phaûi coù moät boä phaän chuyeån ñoåi moïi tín hieäu (keå caû tín hieäu ngoõ ra – output signal) sang digital. Trong mixer, caùc tín hi audio ñöôïc soaïn thaûo treân nhöõng maët phaúng digital theo phöông phaùp DSP (Digital Sound Processing).

Beân caïnh ñoù, mixer loaïi chuyeân nghieäp (Pro-) cuûa theá heä môùi, theá heä digital, coøn caàn phaûi coù theâm ñöôïc caùc chöùc naêng sau:

+ Hoaøn toaøn nhôù ñöôïc, löu giöõ ñöôïc caùc chöùc naêng caàn thieát cuûa moät quaù trình truyeàn daãn, bieán ñoåi tín hieäu audio qua mixer.

+ Computer hoùa toái ña nhöõng ñaëc ñieåm cuûa moät heä thoáng digital. Moät mixer ñöôïc computer hoaù hoaøn toaøn goàm nhöõng phaàn caên baûn cuûa moät mixer analog, coù theâm chöùc naêng MIDI vaø nhöõng boä phaän caàn cho vaän haønh computer nhö : baøn phím, con chuoät, oå ñóa meàm …
2. Moät soá maãu :

Caùc haõng saûn xuaát Mixer chuyeân duïng : Yamaha, Soundraft, Sonifex, D&R, EAV, Mackie, Behringer, Maranzt , Alesis…

a. Baøn troän aâm thanh loaïi nhoû, s dng trong löu ñoäng hoaëc:

- Loaïi 12 ñöôøng : 1202 VLZ Mackie, 1202 FX XENYX Behringer, 1222 FX XENYX Behringer.

- Loaïi 16 ñöôøng : 1622FX XENYX Behringer, 1604VLZ3 Pro Mackie, Delta DLX Soundcraft, MG 166C Yamaha..

- Loaïi 24 ñöôøng : 2441 FX Behringer, MG2414FX Yamaha, K1-24 Soundcraft..

b. Baøn troän aâm thanh loaïi chuyeân duøng söû duïng cho phoøng saûn xuaát chöông trình vaø phaùt thanh on-air :

- Baøn troän aâm thanh phaùt thanh on-air Airlab cuûa haõng D&R.

- Baøn troän aâm thanh chuyeân duïng, thieát keá daïng module: S2 series – Sonifex.

Ngoaøi ra coøn coù caùc loaïi mixer khaùc töông ñöông cuûa caùc haõng khaùc nhö Soundcraft, AEV
X. THIEÁT BÒ CHOÁNG SEÙT

1. Yeâu caàu kyõ thuaät:

a. Nguyeân lyù:

Caùc thieát bò choáng seùt laäp neân heä thoáng choáng seùt. Caùc thieát bò choáng seùt ñöôïc hình thaønh döïa treân moät soá nguyeân lyù:

- Phoùng ñieän cöôõng böùc trong khoâng gian: söû duïng caùc vaät lieäu ñaëc bieät taïo ra baàu thu seùt coù khaû naêng ion hoaù khoâng khí hình thaønh doøng ñieän thu seùt, döôùi taùc ñoäng cuûa tröôøng ngoaøi treân 3kv(hình thaønh töø caùc ñaùm maây).

- Baãy phoùng ñieän: coù 2 daïng.

+ Baãy khoâng khí: ôû moät ñieän theá cöïc lôùn, xaûy ra söï phoùng ñieän do ion hoùa khoâng khí, loaïi thieát bò naøy thöôøng söû duïng trong vieäc choáng seùt qua ñöôøng caùp daãn soùng vaø nguoàn lan truyeàn.

+ Baãy vaät lieäu baùn daãn: khi ñieän aùp ngöôïc ñaët leân 2 cöïc cuûa moät ñioât baùn daãn, ñuû lôùn, seõ xaûy ra hieän töôïng ñaùnh thuûng maët gheùp. Ñioât baùn daãn trôû thaønh moät ñöôøng daây noái maïch daãn seùt xuoáng ñaát, loaïi naøy ñöôïc öùng duïng roäng raõi trong caùc boä choáng seùt qua nguoàn lan truyeàn.

- Maïch loïc: Doøng seùt laø doøng coù taàn soá cöïc cao. Do vaäy, duøng caùc cuoän chaën, tuï loïc hình thaønh maïch loïc cao taàn, thöôøng duøng trong caùc maïch vaøo nguoàn cung caáp cho caùc thieát bò coù keát hôïp söû duïng baãy phoùng ñieän cuøng ñioât baùn daãn choáng seùt lan truyeàn qua ñöôøng nguoàn.

b. Yeâu caàu kyõ thuaät:

Do coù nhieàu loaïi thieát bò choáng seùt hình thaønh töø nhöõng nguyeân lyù khaùc nhau, neân yeâu caàu kyõ thuaät cho töøng loaïi cuõng khaùc nhau. ÔÛ ñaây chæ neâu moät soá loaïi tieâu seùt bò ñoäng.

Tham soá cô baûn ñaëc tröng cho thieát bò tieâu loïc seùt bò ñoäng goàm: doøng tieâu saùt cöïc ñaïi (caøng lôùn caøng toát), ñieän aùp keïp (caøng thaáp caøng toát vaø phuï thuoäc maïng caàn baûo veä), thôøi gian tieâu seùt (caøng nhoû caøng toát phuï thuoäc maïng tieáp ñaát).Maïng baûo veä

Doøng

Aùp (keïp)

Nguoàn lan truyeàn caáp 1

Treân 40 KA

600V

Nguoàn lan truyeàn caáp 2

10 – 40KA

450V

Nguoàn lan truyeàn caáp 3

5 – 10KA

270V

Caùp cao taàn

20KA

600V


2. Moät soá maãu cuï theå:

Hieän nay treân thò tröôøng coù nhieàu loaïi thieát bò choáng seùt cuûa caùc haõng khaùc nhau ñeå löïa choïn nhö : TPS-Uùc, Erico – Uùc, Tercel – UÙc, Novaris – Uùc.

Moät soá thieát bò cuï theå tham khaûo :

  • Thieát bò choáng seùt cho ñöôøng daây ñieän thoaïi : RJ11-PSTN Novaris – Uùc.

  • Thieát bò choáng seùt treân ñöôøng fax, ñieän thoaïi, modem, chòu cöôøng ñoä doøng seùt 20kA, GLOBAL TELP (linh kieän ngoaïi nhaäp, laép raùp taïi Vieät Nam).

Thieát bò choáng seùt cho ñöôøng ñieän 1 pha :

Thieát bò caét seùt :

- Thieát bò caét seùt thoâng minh suû duïng coâng ngheä môùi TDS, 1 pha, ñieän aùp 220V, chòu ñöôïc cöôøng ñoä seùt 50kA L-N vaø 50kA N-E, coù cheá ñoä hieån thò tình traïng laøm vieäc cuûa thieát bò. TDS1501SR277x2 ERICO – Uùc.

- Tuû caét seùt sô caáp 1 pha, thieát bò cuûa haõng Novaris – Uùc , khaû naêng thoaùt doøng seùt 40KA/pha, coù ñeøn baùo tình traïng thieát bò. Model : SD1-40N.

Thieát bò caét loïc seùt :

- Thieát bò caét loïc seùt: Thieát bò caét loïc seùt söû duïng coâng ngheä môùi TGS vaø TDS, 1 pha, coù ñeøn baùo tình traïng laøm vieäc cuûa thieát bò. GLOBAL TSG PLP163-F, linh kieän ngoaïi nhaäp, laép raùp taïi VN.

- Tuû caét, loïc seùt thöù caáp 1 pha, thieát bò cuûa haõng Novaris – Uùc, cöôøng ñoä doøng seùt 40KA/pha, doøng taûi 63A laép ñaët taïi phoøng phaùt thanh, phaùt hình, phoøng bieân taäp ñeå baûo veä vaø choáng nhieãu cho maùy phaùt hình, phaùt thanh vaø caùc thieát bò phoøng bieân taäp.

- Thieát bò choáng seùt treân ñöôøng daây feeder, khaû naêng chòu cöôøng ñoä doøng seùt 20kA, ñieän aùp keïp 600V, ñaàu noái N-M vaøo N-F. CSP-NMF-600.


Hình 2.8 – Boä loïc seùt 1/3 pha vaø daây trung tính
XI. CAÙC THIEÁT BÒ KHAÙC

1. Thieát bò ñieàu hoøa:

- Yeâu caàu ñeå heä thoáng caùc thieát bò laøm vieäc oån ñònh vaø keùo daøi ñöôïc tuoåi thoï, caàn coù thieát bò ñieàu hoøa. Ñieàu hoøa ôû ñaây coù 2 nghóa: Ñieàu hoøa nhieät ñoä vaø ñieàu hoøa ñoä aåm. Ôû nhöõng vuøng coù ñoä aåm cao, treân 90%, thöôøng maùy ñieàu hoøa nhieät ñoä khoâng ñaûm nhieäm noåi vieäc giaûm ñoä aåm, vì vaäy phaûi trang bò theâm maùy huùt aåm.

- Chæ tieâu trang bò maùy ñieàu hoøa, maùy huùt aåm laø theo dieän tích phoøng ñöôïc trang bò vaø nguoàn sinh nhieät bao goàm soá löôïng ngöôøi vaø thieát bò xem baûng döôùi ñaây:


Chi tiết

BTU

Diện tích sàn phòng (1)

= Dài (m) x Rộng (m) x 337

Kích cỡ và vị trí cửa sổ (*) (2)

Cửa sổ hướng tây

Có rèm

= Dài (m) x Rộng (m) x 870

Không rèm

= Dài (m) x Rộng (m) x 870 x 1,5

Cửa sổ hướng bắc

Có rèm

= Dài (m) x Rộng (m) x 165

Không rèm

= Dài (m) x Rộng (m) x 165 x 1,5

Số người (3)

= Số người x 400

Thiết bị (4)

= Tổng công suất server, switch, router (W) x 3,5

Đèn điện (5)

= Tổng công suất các bóng đèn (W) x 4,25

Tổng BTU = BTU (1) + BTU (2) + BTU (3) + BTU (4) + BTU (5)

Coù theå tham khaûo theo baûng tính saün cho phoøng laøm vieäc coù thieát bò sinh nhieät:

Công năng sử dụng

Diện tích

Công suất phù hợp

Loại điều hoà

Phòng làm việc có nhiều máy móc sinh nhiệt

Từ 20m2 đến 30m2

24.000 BTU

Treo tường

Từ 45m2 đến 50m2

36.000 BTU

Treo tường/ Tủ đứng/ áp trần

Từ 50m2 đến 55m2

42.000 BTU

Treo tường/ Tủ đứng/ áp trần

Từ 55m2 đến 60m2

48.000 BTU

Treo tường/ Tủ đứng/ áp trần

Từ 60m2 đến 70m2

60.000 BTU

Treo tường/ Tủ đứng/ áp trần1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương