Cô sôû nhaän thöùc chung veà chöùc naêng nhieäm vuï, cô sôû khoa hoïc veà vieäc trang bò phöông tieän kyõ thuaät töông xöùng vôùi chöùc naêng nhieäm vuï ñoái vôùi heä thoáng truyeàn thanh


Sô ñoà toå chöùc Truyeàn thanh coù daâytải về 3.55 Mb.
trang2/23
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích3.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

2. Sô ñoà toå chöùc Truyeàn thanh coù daây:


Hình 1.4 – Sô ñoà toå chöùc truyeàn thanh coù daây
Ñaây laø heä thoáng truyeàn thanh ñöôïc söû duïng töø raát laâu. Caáu truùc heä thoáng chia laøm hai phaàn chính: Ñaøi phaùt - Phoøng thieát bò; maïng ñöôøng daây vaø loa.

- Phoøng thieát bò: goàm 3 boä phaän chöùc naêng laø nguoàn aâm, taïo döïng vaø löu tröõ, taêng aâm (khueách ñaïi aâm thanh).

+ Ñeå taïo nguoàn aâm, töø nhieàu nguoàn tin khaùc nhau, phaûi duøng caùc thieát bò töông öùng. Ví duï nguoàn tin töø caùc maùy phaùt soùng, duøng caùc ñaàu thu AM, FM, ñaàu thu veä tinh; hoaëc nguoàn tin töø maïng Internet, phaûi caàn duøng maùy tính; hoaëc nguoàn töø phoøng thu, thì ñöôïc chuyeån qua töø Micro.

+ Phaàn taïo döïng vaø löu tröõ ñöôïc thieát laäp töø Mixer vaø caùc maùy tính. Nguoàn aâm ñöôïc chænh söûa sô boä qua Mixer vaøo heä thoáng maùy tính löu tröõ. Caùc Bieân taäp vieân söû duïng maùy tính ñeå löu tröõ, söûa chöõa caùc taäp tin vaø taïo döïng caùc chöông trình phaùt thanh.

+ Taêng aâm, goàm coù moät soá maùy taêng aâm ñöôøng daây khueách ñaïi ñuû coâng suaát theo yeâu caàu vaø naâng leân ñieän aùp danh ñònh cung caáp cho heä thoáng ñöôøng daây.

- Heä thoáng ñöôøng daây vaø loa:

Ñöôøng daây goàm daây vaø caùc truï ñôõ (caû daây vaø loa). Coù theå phaûi döïng truï rieâng cho ñöôøng daây loa neáu caùc Coâng ty ñieän löïc khoâng cho pheùp söû duïng hoaëc vuøng caàn maéc loa khoâng coù ñöôøng truï ñieän löïc. Ñöôøng daây loa taûi moät ñieän aùp cao (110V/220V), neân maéc loa phaûi qua bieán theá loa (haï aùp).

Öu ñieåm cuûa heä thoáng truyeàn thanh coù daây: reû tieàn, ñôn giaûn, deã söû duïng, söûa chöõa. Tuy nhieân coù nhieàu nhöôïc ñieåm: gaëp khoù khaên trong vieäc quaûn lyù ñöôøng daây; laép loa vaøo caùc vuøng saâu vuøng xa, qua soâng, suoái, nuùi ñoài, röøng raäm. Neáu phaûi phuû soùng treân dieän roäng trong ñieàu kieän nhö vaäy heä thoáng truyeàn thanh coù daây seõ trôû neân ñaét tieàn.
3. Sô ñoà toå chöùc Truyeàn thanh khoâng daây:Hình 1.5 – Sô ñoà toå chöùc truyeàn thanh khoâng daây
Heä thoáng goàm 2 phaàn: Ñaøi phaùt - phoøng thieát bò vaø heä thoáng cuïm thu – loa

- Phoøng thieát bò:

+ Phaàn nguoàn aâm vaø taïo döïng – löu tröõ, töông töï nhö trong heä thoáng truyeàn thanh coù daây.

+ Phaàn khoái ñieàu khieån trung taâm: ñaây laø thieát bò caàn thieát ñeå laäp maïng truyeàn thanh khoâng daây, duøng ñeå ñieàu khieån taét môû töø xa caùc cuïm thu – loa naèm ôû caùc nôi treân ñòa baøn roäng. Tín hieäu ñieàu khieån töø khoái ñieàu khieån trung taâm ñöôïc ñöa vaøo maùy phaùt, cuøng vôùi tín hieäu aâm thanh ñeå phaùt ñi.

+ Maùy phaùt FM cung caáp nguoàn tín hieäu cao taàn, böùc xaï ra khoâng gian qua anten maéc treân truï anten coù ñoä cao theo yeâu caàu phuû soùng.

- Caùc cuïm thu – loa:

Ñeå thu tín hieäu Ñaøi phaùt phaûi duøng caùc cuïm thu FM (nhö caùc Radio FM). Ñaëc ñieåm khaùc cuûa caùc cuïm thu so vôùi caùc Radio laø coù theâm phaàn khueách ñaïi coâng suaát ñeå tín hieäu ñuû maïnh phaùt ra loa.

Öu ñieåm cuûa heä thoáng truyeàn thanh khoâng daây:

- Coù theå laép baát kyø ñòa ñieåm caàn thu naøo, maø nôi ñoù coù ñieän. Nghóa laø gaàn nhö khoâng phuï thuoäc vaøo ñòa hình, tröø nhöõng vuøng khuaát do nuùi cao. Do ñoù, vieäc phaùt trieån theâm cuïm thu theo yeâu caàu phuû soùng töøng böôùc töøng phaàn laø raát thuaän lôïi khi kinh phí cho pheùp.

- Do coù boä ñieàu khieån Taét – Môû töø xa baèng khoaù maõ, neáu boä khoaù maõ ñöôïc thieát keá ôû trình ñoä cao, coù theå taïo neân caùc öu ñieåm vöôït troäi ôû caùc ñaàu thu:

Choáng ñöôïc nhieãu do caùc nguoàn phaùt FM khaùc (nhö Micro khoâng daây töø Karaoke gia ñình…. ) gaây ra, baûo ñaûm an ninh trong truyeàn thanh.

Choáng ñöôïc nhieãu gaây ra töø caùc nguoàn do ñoäng cô gaây ra, laøm aûnh höôûng ñeán sinh hoaït (giaác nguû ñeâm) ngöôøi daân.

Coù theå nghe theo chöông trình ôû caùc vuøng vaøo caùc thôøi ñieåm khaùc nhau.Khoâng gaây oàn do tín hieäu ñieàu khieån gaây ra.

Nhöôïc ñieåm: Ñaàu tö ban ñaàu vaø kinh phí lôùn. Ñeå söûa chöõa, khai thaùc söû duïng phaûi coù trình ñoä kyõ thuaät khaù.
4. Sô ñoà boá trí thieát bò cho truyeàn thanh giao löu tröïc tieáp:Hình 1.6 – So ñoà boá trí tuyeàn thanh giao löu tröïc tieáp


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương