Cô sôû nhaän thöùc chung veà chöùc naêng nhieäm vuï, cô sôû khoa hoïc veà vieäc trang bò phöông tieän kyõ thuaät töông xöùng vôùi chöùc naêng nhieäm vuï ñoái vôùi heä thoáng truyeàn thanh


VI. TAÊNG AÂM – LOA – ÑÖÔØNG DAÂYtải về 3.55 Mb.
trang19/23
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích3.55 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

VI. TAÊNG AÂM – LOA – ÑÖÔØNG DAÂY

1. Taêng aâm, chæ tieâu vaø caùch khai thaùc:

Sô ñoà chöùc naêng cuûa taêng aâm moâ taû trong hình döôùi ñaây:

Tín hieäu aâm taàn ñöa vaøo taêng aâm ñöôïc boä Tieàn Khueách Ñaïi khueách ñaïi ñuû lôùn ñeå kích cho boä khueách ñaïi coâng suaát taïo ra tín hieäu coù coâng suaát lôùn cung caáp cho maïng ñöôøng daây loa , Ñeå giaûm tieâu hao treân ñöôøng daây, taêng aâm duøng cho truyeàn thanh, thöôøng goïi laø taêng aâm truyeàn thanh, coù bieán aùp ra, naâng cao aùp leân möùc 110V hoaëc 220V (cuõng coù loaïi duøng heä 70V/110V).


Hình 2.5 – Sơ đồ chức năng tăng âm
2. Loa – bieán aùp loa:

Coù 2 loaïi loa truyeàn thanh thoâng duïng:

- Loa tai ngaén daøi 0,5m thöôøng duøng cho mitting, hoäi hoïp, phaùt ñi cöï ly gaàn khoaûng 200m.

- Loa keøn, coù thaân - tai loa daøi 1,6m, aâm thanh ñöôïc neùn vaø ñaåy ñi xa khoaûng 1,000m. Loaïi naøy coù öu ñieåm laø ôû cöï ly gaàn loa nghe vöøa phaûi, khoâng gaây khoù chòu cho ngöôøi nghe, ôû xa
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương