Cô sôû nhaän thöùc chung veà chöùc naêng nhieäm vuï, cô sôû khoa hoïc veà vieäc trang bò phöông tieän kyõ thuaät töông xöùng vôùi chöùc naêng nhieäm vuï ñoái vôùi heä thoáng truyeàn thanhtải về 3.55 Mb.
trang18/23
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích3.55 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

1. Đac tính kỹ thuật


 • Điều khiển tắt mở từ xa các cụm thu không dây.

 • Tín hiệu điều khiển được mã hoá dạng tín hiệu số.

 • Độ ổn định của tín hiệu điều khiển dạng mã hóa đạt 10-5

 • Số vùng điều khiển tắt mở: 8; Số trạm điều khiển: 15

 • Đặt số mã vùng, mã trạm ngay mặt máy và hiển thị ở màn hình LCD

 • Khả năng chống nhiễu cao:

+ Cho phép thay đổi số lượng mã để tăng khả năng chống nhiễu.

+ Cho phép chọn chế độ tần số mã: hoặc SCA; hoặc đồng thời SCA & AF.

+ Cho phép đặt chu kỳ phát: liên tục, 1 lần hoặc lặp với thời gian 1,2,3 phút/lần.


 • Tần số của tín hiệu điều khiển nằm ngoài dải âm tần.

 • Điều chỉnh được mức tín hiệu điều khiển.

 • Đầu vào / ra cho tín hiệu dạng:SCA, XLR

- Đáp tuyến tần số âm tần: 3dB trong dải 100Hz¸10.000Hz

- Lọc nhiễu

- Chống sét nguồn lan truyền

- Nguồn điện : 220V/50Hz ± 10%.


2. Sơ đồ chức năng
Hình 2.4 – Sô ñoà chöc naêng boä ñieàu khieån töø xa


 • Dùng MENU Up – Down theo dõi qua LCD để cài đặt chế độ (mã trạm, tần số mã (SCA/AF), cấu trúc mã), và dùng ENTER để lưu lại các tham số đã cài đặt.

 • Dùng công tắc V1 đến V8 để điều khiển tắt/mở (on/off) các cụm thu thuộc vùng 1 đến vùng 8.

 • Bộ điều khiển tiếp nhận các yêu cầu, tạo ra 2 dạng tần số mã: SCA và AF. Mã SCA: đưa ra đầu ra SCA out, có thể điều chỉnh biên độ tín hiệu nhờ RA và chỉ báo trên bộ đèn CODE. Còn mã AF đưa đến bộ trộn, trộn với tín hiệu âm tần cần phát đi, và đưa ra đầu ra AF OUT, có thể điều chỉnh được biên độ tín hiệu nhờ RA và chỉ báo trên bộ đèn LEFT-RIGHT.

Khi cần gởi tín hiệu mã trong chế độ phát


1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương