Cô sôû nhaän thöùc chung veà chöùc naêng nhieäm vuï, cô sôû khoa hoïc veà vieäc trang bò phöông tieän kyõ thuaät töông xöùng vôùi chöùc naêng nhieäm vuï ñoái vôùi heä thoáng truyeàn thanhtải về 3.55 Mb.
trang17/23
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích3.55 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23
Tín hieäu cao taàn RF thu ñöôïc töø Ñaøi phaùt qua anten thu ñöa vaøo khoái RF, sau khi khueách ñaïi cao taàn, troän soùng vaø khueách ñaïi trung taàn roài taùch soùng vaø ñöa tín hieäu ñeán ñaàu ra :

  • Ñöa tín hieäu aâm taàn qua khoaù K1 ñöa vaøo khueách ñaïi coâng suaát, ñöa ra loa.

  • Ñöa tín hieäu maõ qua boä giaûi maõ, ñeå coù ñöôïc leänh ñieàu khieån ñoùng/ngaét khoaù K2, môû/ngaét nguoàn cung caáp khoái coâng suaát.

Taïi khoái RF, coù chuyeån maïch ñaët taàn soá thu phuø hôïp vôùi taàn soá Ñaøi phaùt cuûa ñòa phöông, Taïi khoái giaûi maõ, coù chuyeån maïch ñaët maõ ñeå töông öùng vieäc boá trí maõ cho töøng vuøng.

Khi caém Micro, tín hieäu aâm taàn töø khoái RF bò ngaét ra, chæ coù tín hieäu töø Micro ñöa vaøo KÑCS, Taïi khoái KÑCS coù nuùm ñieàu chænh cöôøng ñoä aâm thanh to/nhoû ra loa.

Ngoaøi ra coøn coù caùc ñeøn baùo coù nguoàn, coù soùng thu ñöôïc vaø coù tín hieäu ñieàu khieån.

Cuïm thu coù ñieàu khieån theá heä môùi khaùc theá heä cuû ôû choã vieäc ñaët taàn soá thu vaø ñaët maõ do con IC vi xöû lyù cuøng caùc chuyeån maïch ñaûm nhaän. Vì vaäy keát caáu maùy goïn nheï, vaø ñoä tin caäy cao hôn nhieàu.Hình 2.2 – Sơ đồ chức năng máy thu dùng loa ngoài trời

3. Maùy thu coù ñieàu khieån töø xa duøng trong nhaø:

- Muïc ñích söû duïng: Do thöïc hieän vaên minh ñoâ thò, heä thoáng loa coâng coäng (ngoaøi trôøi) khoâng coøn ñöôïc laép ñaët ôû khu daân cö ñoâng ñuùc thuoäc thaønh phoá, thò xaõ , Nhö vaäy, soá ngöôøi ñöôïc heä thoáng truyeàn thanh ñònh höôùng phuïc vuï giaûm ñi khoaûng 50% daân soá, vaø töông lai seõ coøn taêng theo toác ñoä ñoâ thò hoa.ù Ñeå phuïc vuï löôïng daân cö ñoâng ñuùc naøy, phaûi söû duïng maùy thu chuyeân duïng – loa trong nhaø (LTN).
- Yeâu caàu kyõ thuaät: ñaây laø thieát bò thöïc hieän yù töôûng môùi, neân caùc yeâu caàu kyõ thuaät caàn ñaûm baûo saùt vôùi nhu caàu söû duïng, phuø hôïp vôùi trình ñoä vaên minh chung cuûa caùc phöông tieän nghe nhìn hieän coù, thu huùt ngöôøi nghe (ngoaøi vieäc yeâu caàu Ñaøi phaùt coù chöông trình haáp daãn).

a. Coù tính naêng cuûa moät maùy thu thanh (Radio):

- Coù ñieàu chænh aâm löôïng, nhöng möùc toái thieåu seõ lôùn hôn möùc 0, ñaûm baûo nghe nhoû.

- Coù ñieàu chænh taàn soá (doø ñaøi) ôû:

+ Baêng taàn FM: cao 88 – 108Mhz, hoaëc thaáp 54 – 68Mhz

+ Baêng taàn AM: töø 522 Khz – 1.620 KhzHình 2.3 – Sơ đồ chức năng máy thu dùng loa trong nhà
- Nguoàn 220V/50Hz vaø pin 4,5V

Vôùi muïc ñích ngöôøi daân ñöôïc söû duïng heát tính naêng cuûa moät Radio.

b. Coù tính naêng cuûa moät loa truyeàn thanh laø ñaàu thu khoâng daây kyõ thuaät soá:

- Ñöôïc ñieàu khieån taét môû töø xa.

- Ñeán giôø phaùt soùng ñaõ ñöôïc xaùc ñònh saün, LTN seõ thu soùng cuûa Ñaøi phaùt soùng huyeän – thò, cho duø ngöôøi söû duïng ñaët ôû baêng taàn baát kyø.

- Coù boä ñeám thôøi gian nghe chöông trình cuûa Ñaøi truyeàn thanh huyeän, ñeå kieåm tra nhaéc nhôû nhaèm taêng tính hieäu quaû cuûa vieäc söû duïng LTN.

- Ngoaøi ra, ñeå taän duïng heát khaû naêng saün coù veà caáu truùc kyõ thuaät cuûa LTN, seõ ñöa theâm chöùc naêng laø boä lòch ñieän töû – ñoàng hoà thôøi gian, hieån thò giôø, ngaøy, thaùng, naêm nhaèm taêng hieäu quaû söû duïng, taêng tính haáp daãn cuûa thieát bò.

Vôùi muïc ñích thöïc hieän truyeàn thanh coù ñònh höôùng ,
V. BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN TÖØ XA:1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương