Cô sôû nhaän thöùc chung veà chöùc naêng nhieäm vuï, cô sôû khoa hoïc veà vieäc trang bò phöông tieän kyõ thuaät töông xöùng vôùi chöùc naêng nhieäm vuï ñoái vôùi heä thoáng truyeàn thanhtải về 3.55 Mb.
trang16/23
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích3.55 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23

b. Anten thu:IV. MAÙY THU CHUYEÂN DUÏNG TRONG TRUYEÀN THANH CÔ SÔÛ

1. Yeâu caàu kyõ thuaät chung:

Phaân loaïi: Heä thoáng truyeàn thanh khoâng daây caàn coù caùc ñaàu thu – loaïi ñaàu thu chuyeân duïng, coù 02 loaïi: ñaàu thu chuyeân duïng duøng loa ngoaøi trôøi vaø ñaàu thu chuyeân duïng duøng loa trong nhaø.

Ñaëc ñieåm kyõ thuaät chung:

- Giaûi taàn soá thu: baêng taàn FM, coù 02 loaïi baêng taàn FM, baêng thaáp töø 54 – 68 Mhz, baêng cao: 88 – 108 Mhz.

- Coâng suaát ra, loaïi ñaàu thu duøng loa ngoaøi trôøi phaûi coù coâng suaát lôùn: 50W duøng 2 loa, 100W duøng 3 – 4 loa 25W. Loaïi ñaàu thu duøng loa trong nhaø coù coâng suaát 5W.

- Nhaän ñieàu khieån taét môû töø xa: ñaây laø ñaëc tröng khaùc bieät so vôùi maùy thu thoâng thöôøng.

- Coù ñoä oån ñònh taàn soá cao khoaûng 10-5 , Ñeå baûo ñaûm ñieàu khieån taét môû töø xa thöïc hieän tin caäy, maùy thu phaûi söû duïng oån ñònh taàn soá baèng voøng khoaù pha - Chuaån thaïch anh.

Baûng chi tieát kyõ thuaät:

Daûi taàn soá thu : 54 Mhz ÷ 68Mhz / 88Mhz ÷ 108Mhz

Ñoä nhaïy : 15uV

Coâng suaát ra aâm taàn : 50W hoaëc 100W. Loa trong nhaø: 5W

Daïng ñieàu cheá : Ñieàu taàn

Trôû khaùng ra : 16 hoaëc 8

Ñaùp tuyeán taàn soá : f ± 3dB trong daûi 100Hz ÷ 10000Hz

Nguoàn ñieän : 220V ± 10%, 50/60Hz

Coâng suaát tieâu thuï (cheá ñoä chôø ) : 5,5W

Coù cheá ñoä choáng nhieãu khi coù taàn soá FM laï phaùt truøng vaøo taàn soá muoán thu.

Coù ngoõ vaøo micro ñeå söû duïng cho muïc ñích thoâng baùo tröïc tieáp.

Hieån thò : Taàn soá, maõ vuøng baèng LCD

Cho pheùp chænh taàn soá/Maõ vuøng baèng nuùt nhaán
2. Maùy thu coù ñieàu khieån töø xa duøng loa ngoaøi trôøi:

Sô ñoà chöùc naêng cuûa maùy thu coù ñieàu khieån döôùi ñaây seõ laøm roõ nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa thieát bò:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương