Cô sôû nhaän thöùc chung veà chöùc naêng nhieäm vuï, cô sôû khoa hoïc veà vieäc trang bò phöông tieän kyõ thuaät töông xöùng vôùi chöùc naêng nhieäm vuï ñoái vôùi heä thoáng truyeàn thanhtải về 3.55 Mb.
trang14/23
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích3.55 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

III. MAÙY PHAÙT SOÙNG FM

1. Yeâu caàu kyõ thuaät:

Maùy phaùt soùng FM laø thieát bò coù giaù trò lôùn nhaát, cuõng laø thieát bò quan troïng haøng ñaàu trong soá maùy moùc trang bò cho Ñaøi. Coù nhieàu chæ tieâu kyõ thuaät ñaùnh giaù chaát löôïng cuûa maùy phaùt, nhö baûng thoáng keâ döôùi ñaây:

 • Nguoàn cung caáp 190-204VAC/50Hz

 • Heä thoáng laøm maùt Gioù cöôõng böùc

 • Daûi taàn coâng taùc töø 87,5 ñeán 108MHz

 • Trôû khaùng ra 50 Ohm

 • Ñaàu noái ra cao taàn giaéc loaïi N

 • Suy hao soùng haøi > 65dB

 • Ñoä oån ñònh taàn soá ± 500Hz trong daûi töø 00C ñeán 500

 • Loaïi ñieàu cheá tröïc tieáp soùng mang

 • Ñoä di taàn ± 75KHz trung bình

 • Meùo haøi < 0.10% (f = 5 KHz)

 • Maïch nhaán 50µ + 3%

 • Tyû soá tín treân taïp FM >75dB Mono, >70dB Stereo

 • Trôû khaùng vaøo aâm taàn 600 Ohm ñoái xöùng

 • Daûi taàn vaøo 30 – 10.000Hz

 • Ñaùp tuyeán Mono ± 0.3dB töø 30Hz ñeán 15 Khz

 • Ñaùp tuyeán MPX ± 0.5 dB töø 30 Hz ñeán 75 Khz

 • Taùch Stereo > 45dB (thöôøng laø 50 dB)

 • Ñaàu vaøo aâm taàn jack 6 ly hay XLR

 • Ñaàu vaøo MPX BNC


* Moät soá ñieåm caàn löu yù trong ñieàu kieän hieän nay:

- Coâng ngheä MOSFET ñaõ hoaøn chænh vaø ñöôïc söû duïng roäng raõi trong vieäc laép taàng khueách ñaïi coâng suaát cuûa maùy phaùt.

- Boä nguoàn cuûa maùy phaùt, cho caùc loaïi maùy coù coâng suaát vöøa vaø nhoû (döôùi 1 kw), baét ñaàu duøng loaïi nguoàn Sitching. Loaïi nguoàn naøy coù öu ñieåm laø goïn nheï, hieäu suaát cao, nhöng nhöôïc ñieåm cuûa noù so vôùi caùc boä nguoàn coå ñieån laø maïch phöùc taïp, neân ñoä tin caäy bò giaûm. Tuy nhieân, trong töông lai gaàn neáu aùp duïng coâng ngheä môùi vôùi maïch chuyeân duøng toå hôïp cao thì nhöôïc ñieåm treân ñaây seõ khoâng coøn nöõa.

- Ñoä loïc soùng haøi, neáu khoâng ñaït yeâu caàu, seõ gaây nhieãu cho caùc thieát bò ñieän töû khi maùy phaùt laøm vieäc, nhö gaây nhieãu caùc maùy thu hình cuûa caùc hoä daân gaàn Ñaøi. Hieän nay, nhieàu maùy phaùt do caùc coâng ty khoâng chuyeân ngaønh laép raùp, ñaõ gaây nhieãu cho caùc vuøng xung quanh nhieàu Ñaøi huyeän.

- Tieän ích thao taùc, söûa chöõa, theå hieän ôû keát caáu beân trong vaø treân maët maùy. Beân trong caàn coù keát caáu roäng raõi, töøng khoái rieâng bieät ñeå thay theá. Maùy ñöôïc thieát keá coù nhieàu maïch chæ thò traïng thaùi cuûa maùy. Phaàn ñieàu khieån söï hoaït ñoäng cuûa maùy duøng nhieàu cô caáu ñieän töû ít cô caáu cô khí nhaèm taêng ñoä tin caäy vaø söï laøm vieäc linh hoaït.

- Tín hieäu ñaàu vaøo MPX: ngoaøi ñaàu vaøo cho tín hieäu aâm taàn, maùy phaùt phaûi coù ñaàu vaøo MPX ñeå tieáp nhaän tín hieäu ñieàu khieån

- Heä thoáng anten – caùp laø moät boä phaän cuûa maùy phaùt seõ ñöôïc neâu trong muïc 6 döôùi ñaây.
Döôùi ñaây laø sô ñoà chöùc nay toång quaùt cuûa moät maùy phaùt vaø moâ taû söï hoaït ñoäng cuûa noù:


Hình 2.1 – Sô ñoà chöùc naêng maùy phaùt
Tín hieäu aâm taàn vaøo khoái ñieàu cheá. Taïi ñaây coù dao ñoäng cao taàn vaø ñöôïc ñieàu cheáâ FM (ñieàu taàn soùng mang). Tín hieäu cao taàn ñaõ ñöôïc ñieàu cheá (RF) ñöa ñeán khoái khueách ñaïi coâng suaát – coù nhieàu taàng thöïc hieän, ñaàu ra cuõng laø RF, coù coâng suaát theo yeâu caàu (50W) ñöa ñeán daøn anten qua caùp ñoàng truïc. Taïi khoái ñieàu cheá, ngöôøi ta thieát keá boä chuyeån maïch ñaët taàn soá phaùt coù theå laøm thay ñoåi taàn soá cuûa boä dao ñoäng cao taàn- töùc thay ñoåi taàn soá phaùt vaø boä ñieàu chænh möùc ñieän aùp RF ñaàu ra ñieàu chænh coâng suaát phaùt cuûa khoái ñieàu cheá nhaèm thay ñoåi coâng suaát ra cuûa maùy phaùt. Ngoaøi tín hieäu aâm taàn coøn coù tín hieäu maõ ñieàu khieån ñeå ñieàu khieån taét môû caùc cuïm thu ñöa vaøo khoái ñieàu cheá vaø phaùt ñi cuøng tín hieäu aâm taàn.

Khoái nguoàn taïo ra caùc cheá ñoä nguoàn Up(cho taàng coâng suaát) + 26 V (Cho maùy 50W) vaø caùc nguoàn khaùc ... cung caáp cho caùc khoái laøm vieäc.

Khoái maïch ño vaø hieån thò nhaän tín hieäu töø maïch gheùp ñaàu ra khoái ÑKCS, qua caùc maïch ño ñöa ra ñoàng hoà chæ thò.

Khoái maïch hieån thò – Ñieàu khieån coøn chæ baùo traïng thaùi baùo ñoäng OVER (traïng thaùi quaù cao cuûa aùp nguoàn, cuûa coâng suaát ra, cuûa coâng suaát phaûn xaï) vaø chuyeån tín hieäu ñieàu khieån ñeán khoái ñieàu cheá ñeå giaûm möùc kích thích taàng coâng suaát hoaëc ñeán khoái nguoàn cho leänh ngaét rôle caáp nguoàn taàng coâng suaát. Ngöôøi söû duïng phaûi taét maùy ñeå kieåm tra. Ôû ñaây coøn coù nuùm RESET: xoaù traïng thaùi baùo ñoäng neáu maùy khoâng coù baát thöôøng, traû laïi cheá ñoä laøm vieäc bình thöôøng cuûa maùy.
2. Moät soá maùy phaùt maãu:

a. Maùy phaùt FM 500W EMI.S do coâng ty coå phaàn EMI.S saûn xuaát. Ñaây laø moät Coâng ty cuûa Toång Coâng ty EMICo – thuoäc Ñaøi Tieáng Noùi Vieät Nam.

b. Maùy phaùt FM 500W – BEV do coâng ty TNHH moät thaønh vieân cuûa Toång coâng ty EMICo.

c. Maùy phaùt FM 500W TEM cuûa Italia – giaù cao

d. Maùy phaùt FM 500 RVR cuûa Italia – giaù raát cao.

e. Maùy phaùt FM 500W HARIS cuûa Myõ – giaù raát cao.

3. Maùy phaùt cho truyeàn thanh tröïc tieáp:

 • Maùy phaùt löu ñoäng cuõng nhö maùy phaùt ñaët ôû truï sôû Ñaøi truyeàn thanh huyeän duøng cho truyeàn thanh tröïc tieàp phaûi tin caäy, goïn nheï, ñaït caùc chæ tieâu chaát löôïng cao. Thöôøng söû duïng loaïi 50W hoaëc 100W.

 • Cöï ly phuû soùng (chuû yeáu giöõa 2 ñieåm: traïm phaùt löu ñoäng vaø Ñaøi truyeàn thanh huyeän – ñieåm thu) ñöôïc xaùc ñònh trong baûng döôùi ñaây.TT

Độ cao anten phát h1

(m)

Độ cao an ten thu h2

(m)

Công suất máy phát Pt

(W)


Hiệu suất

t
Độ lợi anten

Gt


Cự ly phủ sóng d (km)

1

15

25

50

0.5

31.5

29

2

12

25

50

0.5

31.5

27

3

12

25

100

0.5

31.5

28

4

15

25

100

0.5

31.5

30
Töø baûng treân ñaây coù theå löïa choïn loaïi maùy phaùt coâng suaát 50W hay 100W vaø choïn ñoä cao cuûa truï anten thu 12m hay 15 m, tuøy thuoäc vaøo yeâu caàu cuûa töøng huyeän, thò.

- Heä thoáng anten – caùp: taïi 2 ñaàu thu vaø phaùt ñeàu söû duïng anten coù höôùng Yagi nhaèm taêng cöï ly tieáp soùng, vì maùy phaùt ôû traïm phaùt löu ñoäng khoâng theå duøng loaïi coâng suaát lôùn.
4. Caùp – loaïi caùp – ñoä suy giaûm:

Caùc loaïi caùp ñoàng truïc duøng daãn coâng suaát cao taàn cung caáp cho anten, phuï thuoäc vaøo coâng suaát maùy phaùt vaø trôû khaùng anten.

+ Ngaøy nay haàu heát caùc loaïi anten ñöôïc thieát keá vôùi trôû khaùng vaøo 50 neân seõ duøng caùp 50 ñeå keát noái.

+ Coâng suaát caøng lôùn, duøng caùp coù ñöôøng kính caøng lôùn nhaèm giaûm tieâu hao coâng suaát cao taàn treân caùp, taêng hieäu quaû söû duïng thieát bò.

- Moät soá chæ tieâu ñeå löïa choïn loaïi caùp ñöôïc neâu trong baûng döôùi daây:


Loaïi caùp

Kích thöôùc (mm)

Toån hao

100m (dB)

(100Mhz)

Coâng suaát (W)

Ôû ñaàu ra

khi ñaàu vaøo 500W

ÔÛ ñaàu vaøo khi ñaàu ra 300W

Cöïc ñaïi

RG-213/U

RG-217/U

RG-8A/U

RG-14A/U

SUCOFEED-1/2HF

SUCOFEED-7/8

HJ5-50

LDF4-50

10DFB

10,30

13,80

10,30

13,80

13,40

27,75

22,20

12,70

13,00

6,00

5,00

6,90

4,60

3,00

1,00

1,21

2,17

3,30

125

158

102

173

250

397

378

303

233

1.200

949

1.470

867

600

378

396

495


850

1.200

850

1.200

> 1.000

> 1.000

7.530

3.490

1.800

5. Anten – moät soá loaïi Anten, voâ höôùng / ñònh höôùng:

Anten laø thieát bò phöùc taïp, ña daïng tuøy thuoäc vaøo muïc ñích söû duïng , Ôû ñaây chæ neâu moät soá loaïi Anten thoâng thöôøng duøng cho maùy phaùt FM ôû Ñaøi truyeàn thanh huyeän, loaïi anten chaán töû löôõng cöïc ,

- Tham soá ñaëc tröng cô baûn cuûa Anten:

+ Ñoä khueách ñaïi Anten, ñaëc tröng cho khaû naêng böùc xaï coâng suaát ñöa ñeán töø maùy phaùt , Caøng nhieàu daøn anten, ñoä khueách ñaïi caøng lôùn, nhöng heä thoáng caøng naëng neà, phöùc taïp, ñaét tieàn.

+ Tính coù höôùng cuûa anten: ñaëc tröng khaû naêng böùc xaï theo höôùng yeâu caàu maïnh hôn höôùng khaùc ñeå taêng cöï ly phuû soùng cho höôùng ñoù. Ñeå thöïc hieän yeâu caàu naøy, phaûi duøng nhöõng daøn anten coù chaán töû phaûn xaï.

- Moät soá daïng anten:

a.


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương