Cô sôû nhaän thöùc chung veà chöùc naêng nhieäm vuï, cô sôû khoa hoïc veà vieäc trang bò phöông tieän kyõ thuaät töông xöùng vôùi chöùc naêng nhieäm vuï ñoái vôùi heä thoáng truyeàn thanhtải về 3.55 Mb.
trang13/23
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích3.55 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23

STT

VAÄT LIEÄU

ÑÔN VÒ

KHOÁI LÖÔÏNG
STT

VAÄT LIEÄU

ÑÔN V

KHOÁI LƯỢNG

1

Xi maêng PC30

Kg

17.795,569

26

Bu loâng M14x60

boä

254,000

2

Caùt vaøng

M3

26,015

27

Bu loâng M12x50

boä

129,000

3

Ñaù daêm 4x6

m3

5,892

28

Ñai oác (maï keõm)

caùi

26,849

4

Nöôùc

m3

10,011

29

Ñeäm phaúng (maï keõm)

caùi

8,878

5

Theùp ÑK <=10mm

Kg

343,710

30

Thép hình L63x6 đến L50X5

Kg

2.917,225

6

Keõm buoäc 1mm

Kg

42,855

31

Thép hình L90X9 đến L80x8

Kg

4.603,664

7

Theùp ÑK <=18mm

Kg

2.104,260

32

Thép hình L75x7 đến L80x8

Kg

4.178,866

8

Que haøn

Kg

616,025

33

Thép hình L63x6 đến L50X5

Kg

3.047,895

9

Theùp ÑK >18mm

Kg

433,580

34

Rô le tín hieäu

caùi

1,000

10

Goã vaùn coffrage

M3

0,725

35

Kim thu loâi baèng ñoàng d16 daøi 2m

Caùi

1,000

11

Goã ñaø neùp vaùn khuoân

M3

0,172

36

Baûn ñoàng 30x60mm

Caùi

1,000

12

Goã choáng vaùn khuoân

M3

0,480

37

Baûng ñieän 300x400

Caùi

1,000

13

Ñinh caùc loaïi

Kg

18,613

38

Automaùt 20A

Caùi

1,000

14

Ñaù daêm 1x2

M3

42,444

39

Ñeøn choáng aåm 220V,60W

boä

1,000

15

Goã vaùn caàu coâng taùc

M3

0,681

40

Daây daãn 2x1.5mm2

m

90,000

16

Ñinh ñæa

Caùi

25,407

41

Theùp ooáng (töø D114x5 ñeán D120x5)

Kg

629,192

17

Theùp taám

Kg

6.400,650

42

Theùp oáng (töø D49x5 ñeán D32x4)

Kg

20,200

18

Oxy (chai 6m3)

Chai

20,793

43

Caùp ñoàng 75mm2

m2

149,392

19

Ñaát ñeøn

Kg

100,747

44

Theùp troøn caùc loaïi

Kg

1.033,531

20

Sơn dầu Bạch Tuyết

Kg

198,911

45

Bu loâng M25x120

boä

48,000

21

Xăng

Kg

104,318

46

Bu loâng M22x100

boä

48,000

22

Bu lông ĐK 20L=100-200

Caùi

335,095

47

Bu loâng M20x70

boä

1.669,000

23

Cọc theùp hình L63x63x6, daøi 2m/caây

Caùi

12,000

48

Bu loâng M18x70

boä

876,000

24

Theùp oáng (töø D196x10 ñeán 140x70

Kg

4.984,689

49

Bu loâng M16x60

boä

1.742,000

25

Theùp oáng D120x7

Kg

877,294II. NHAØ – PHOØNG THU

1. Yeâu caàu kyõ thuaät phoøng thu:

- Phoøng thu vaø phoøng xöû lyù, phoøng maùy lieàn keà vaø nhìn thaáy nhau.

- Ñoä caùch aâm caøng cao caøng toát, phaûi treân 60dB (töôøng gaïch daøy 10cm coù ñoä caùch aâm 46dB). Nhö vaäy beân trong phoøng phaûi söû duïng theâm vaät lieäu caùch aâm baèng caùc taám xoáp (boït bieån, boâng thuûy tinh, mut cao su….) daøy töø 10 – 30 cm. Ñoàng thôøi cöûa ra vaøo coù 02 caùnh (trong – ngoaøi) caùch nhau 0.4m, ñeå caùch aâm ngay caû luùc thu aâm.

- Ñoä haáp thu aâm: Do yeâu caàu caûm thuï aâm nhaïc theo caùc loaïi hình aâm nhaïc, loaïi nhaïc cuï khaùc nhau neân yeâu caàu veà haáp thu – phaûn xaï aâm coù khaùc nhau. Khi söû duïng vaät lieäu xoáp ñeå caùch aâm, cuõng ñoàng thôøi ñaït ñöôïc yeâu caàu haáp thu aâm. Khi caàn coù ñoä phaûn xaï aâm, taïo tieáng vang thì phaûi duøng caùc taám chaén phaûn xaï, ñöôïc ñaët theo khoaûng caùch phuø hôïp vôùi loaïi nhaïc cuï hoaëc loaïi hình aâm nhaïc ( Pop, Jazz, Rock,…).

Ngaøy nay do coù Mixer, söû duïng kyõ xaûo ñieän töû neân vieäc boá trí heä thoáng doäi aâm cuõng ñôn giaûn hôn.

- Phaûn xaï aâm: keát caáu beân trong ít vaùch song song ñeå traùnh hieän töôïng “soùng ñöùng”, coù hình daïng ñoái xöùng ñeå coù ñöôïc tröôøng aâm ñoái xöùng töø loa kieåm thính ñoái vôùi ngöôøi ñieàu chænh Mixer, khaû naêng phaùt taùn tröôøng aâm caøng nhieàu caøng toát (coù nhöõng keát caáu maët cong chaúng haïn) ñeå giaûm cöôøng ñoä aâm phaûn xaï vaøo ñieåm thu.

- Keát caáu phoøng theo tyû leä: H(cao) x W(roäng) x L(daøi):

+ Phoøng nhoû hôn 80m3 coù tæ leä:1 x 1.2 x 1.5 (ví duï:coù kích thöôùc laø:3.2 x 3.85 x 4.8) ;

+ Phoøng töø 80m3 ñeán 150m3 coù tæ leä laø: 1 x 1.4 x 1.9 (ví duï: kích thöôùc laø: 3.2 x 4.5 x 6.0)

+ Phoøng töø treân 150m3 coù tæ leä laø: 1 x 1.5 x 2.5 (ví duï kích thöôùc laø: 3.5 x 5.3 x 9.0)
2. Nhaø – keát caáu chung:

Ñaøi truyeàn thanh huyeän tröôùc heát ñoù laø coâng sôû nhö moïi cô quan chöùc naêng khaùc cuûa huyeän. Ñoàng thôøi,Ñaøi truyeàn thanh huyeän coøn coù caáu truùc cuûa moät phoøng thu – ñaøi phaùt.

a. Vò trí nhaø: phaûi ôû caùch xa nhöõng nôi gaây ra tieáng oàn lôùn nhö ñöôøng giao thoâng, xöôûng maùy, tröôøng hoïc, khu vui chôi giaûi trí,… coù cöôøng ñoä aâm thanh khoâng quaù 85dB.

b. Boá trí maët baèng:

- Ñeå baûo ñaûm caùc hoaït ñoäng theo chöùc naêng thì dieän tích nhaø phaûi ñuû lôùn, khoaûng 400m2, chöa keå khuoân vieân caùch ly xung quanh vaø dieän tích cho truï anten, dieän tích baõi ñoå xe.

- Ñeå traùnh gaây tieáng oàn noäi boä ñeán phoøng thu, vaø giaûm dieän tích maët baèng xaây döïng, neân vaø caàn thieát phaûi laøm nhaø 2 taàng (moät taàng treät, moät taàng laàu).

- Phoøng thu caàn ñöôïc ñaët treân taàng 2. Dieän tích phoøng thu (chieàu roäng, chieàu ngang) phaûi töông öùng theo tyû leä vôùi chieàu cao nhö ñaõ neâu ôû treân.

- Vieäc boá trí caùc phoøng khaùc coù tieáng oàn lôùn phaûi xa phoøng thu. Ngoaøi ra, khi boá trí hôïp lyù haønh lang ñi laïi cuõng coù taùc duïng ngaên caùch phoøng thu.

c. Keát caáu ñaëc bieät: Taïo loàng Pharaday.

Ñeå traùnh aûnh höôûng cuûa soùng ñieän töø maïnh böùc xaï töø anten vaø töø maùy phaùt ñeán caùc thieát bò trong phoøng caàn phaûi boïc löôùi ñoàng (loàng Pharaday) 0.1 x 0.1m vaø ñöôïc noái vaøo heä tieáp ñaát, cho toaøn boä phoøng ñaët maùy phaùt vaø phoøng ñaët caùc thieát bò.
3. Maãu nhaø – phoøng thu:

Maãu nhaø – phoøng thu ñeå tham khaûo:

Phöông aùn 1: dieän tích khoaûng 430m2

Phöông aùn 2: khoaûng 350m2

Vieäc boá trí caùc phoøng chöùc naêng sao cho traùnh gaây nhieãu aâm giöõa phoøng söûa chöõa vaø phoøng thu.

Phöông aùn 1:
Phöông aùn 2:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương