Cô sôû nhaän thöùc chung veà chöùc naêng nhieäm vuï, cô sôû khoa hoïc veà vieäc trang bò phöông tieän kyõ thuaät töông xöùng vôùi chöùc naêng nhieäm vuï ñoái vôùi heä thoáng truyeàn thanh


BAÛNG TOÅNG HÔÏP VAÄT TÖ TRUÏ DAÂY COtải về 3.55 Mb.
trang12/23
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích3.55 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23

BAÛNG TOÅNG HÔÏP VAÄT TÖ TRUÏ DAÂY CO 30 CAO 45M

STT

VAÄT LIEÄU

ÑÔN V

KHOÁI LƯỢNG
STT

VAÄT LIEÄU

ÑÔN V

KHOÁI LƯỢNG

Phaàn xaây döïng moùng

12

BL M10x85mm

chai

10,7100

1

Oxy

chai

0,2046

13

BL M12x50mm

chai

1,0800

2

Ñaù 1x2

m3

5,5217

14

BL M12x95mm

chai

4,0560

3

Ñaù 4x6

m3

1,0515

15

BLU M14x260mm

chai

1,8840

4

Ñaù maøi

vieân

0,0434

16

BL M20x115mm

chai

6,8040

5

Ñaát ñeøn

kg

0,9176

17

Caùp daây co 8mm

m

585,0000

6

Ñinh caùc loaïi

kg

3,5250

18

OÁc xieát caùp 8mm

caùi

108,0000

7

Caùt vaøng

m3

3,4313

19

Ñeäm caùp

caùi

36,0000

8

Daây theùp

kg

4,1386

20

Maní loaïi 5 taán

caùi

36,0000

9

Goã ñaø neïp

m3

0,0494

21

Taêng ñô loaïi 5 taán

caùi

18,0000

10

Goã choáng

m3

0,0787

22

Maï keõm ñieän phaân

kg

762,0000

11

Goã vaùn (caû neïp)

m3

0,1861

Phaàn laép döïng truï

12

Nöôùc

lít

1371,8384

1

Hoäp DK chôùp taét

caùi

1,0000

13

Que haøn

kg

2,1282

2

Ñeøn baùo khoâng (Taiwan)

caùi

2,0000

14

Theùp thanh neo ñoaïn truï goác

kg

62,0000

3

Giaù ñôõ ñeøn

caùi

1,0000

15

Maï keõm thanh neo ñaïon truï goác

kg

62,0000

4

Aùp to mat 1 pha, A<=50A

caùi

1,0000

16

Theùp troøn f<=10mm

kg

52,2600

5

Baûng goã<=180x250mm

caùi

1,0000

17

Theùp troøn f<=18mm

kg

150,9600

6

caùp ñoàng 50mm2

m

46,4600

18

Xi maêng PC30

kg

2810,9531

7

Keïp coá ñònh caùp

caùi

46,0000

Phaàn saûn xuaát truï

8

Daây tieáp ñòa 50x3mm maï keõm

m

52,5200

1

Oxy (chai 6m3)

chai

1,2954

9

Coïc tieáp ñòa L63x63x5 mm daøi 2m maï keõm

coïc

15,0000

2

Ñaát ñeøn

kg

3,6576

10

Daây daãn ñieän boïc cao su, 2x2.5mm2

m

61,2000

3

Que haøn

kg

3,6576

11

Goã vaùn

m3

0,1400

4

Theùp oáng 49x3.5mm

kg

73,0400

12

Hoäp phaân daây

caùi

1,0000

5

Theùp oáng 42x2.8mm

kg

370,9900

13

Môõ YOC-2

kg

0,0300

6

Theùp oáng x2.6mm

kg

1,2100

14

Que haøn

kg

3,4600

7

Theùp oáng x2.6mm

kg

0,9900

15

Sôn

kg

6,8616

8

Theùp hình L75x75x7mm

kg

20,3680

16

Coï sôn 5cm

caùi

3,8120

9

Theùp taám d=8mm

kg

49,3370

17

theùp troøn 4mm

kg

1,220

10

Theùp troøn mm

kg

220,7320

18

Xaêng

kg

4,4982

11

Theùp troøn mm

kg

1,2330

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương