Cô sôû nhaän thöùc chung veà chöùc naêng nhieäm vuï, cô sôû khoa hoïc veà vieäc trang bò phöông tieän kyõ thuaät töông xöùng vôùi chöùc naêng nhieäm vuï ñoái vôùi heä thoáng truyeàn thanhtải về 3.55 Mb.
trang11/23
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích3.55 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23

* Trong vùng gần d<r , m=1

Kết hợp với (2):

(12)

5. Ví dụ tính toán cho một số trường hợp xác định cự ly phủ sóng theo độ cao anten, công suất phát.

Vận dụng công thức (12) với các điều kiện ban đầu:

Băng tần FM có bước sóng 3m

Anten sử dụng 4 dàn loại chấn tử vô hướng, có Gt =5

Hiệu suất tổng hợp đường truyền và an ten t =0.5

Với điều kiện trường tại điểm thu E 50 µV/m

Cự ly phủ sóng theo bảng dưới đây.

Baûng xaùc ñònh ñoä cao truï anten _ coâng suaát maùy phaùt _ cöï ly phaùt soùng :TT

Độ cao anten phát h1

(m)

Độ cao an ten thu h2

(m)

Công suất máy phát Pt

(W)


Hiệu suất

t
Độ lợi anten

Gt


Cự ly phủ sóng d (km)

1

40

1

500

0.5

5

17

2

40

5

500

0.5

5

26

3

45

1

500

0.5

5

18

4

45

5

500

0.5

5

27

5

50

1

500

0.5

5

19

6

50

5

500

0.5

5

28

7

60

1

500

0.5

5

21

8

60

5

500

0.5

5

30

B. THIEÁT BÒ CUÏ THEÅ

I. TRUÏ ANTEN

1. Xaùc ñònh ñoä cao truï anten theo cöï ly – coâng suaát phaùt:

Töø thöïc teá ñòa hình vaø vò trí cuûa caùc huyeän coù theå ñöa ra caùc chuaån cho ñoä cao truï anten vôùi coâng suaát maùy phaùt 500w, trong baûng döôùi ñaây:


TT

Độ cao anten phát h1

(m)

Độ cao an ten thu h2

(m)

Công suất máy phát Pt

(W)


Hiệu suất

t
Độ lợi anten

Gt


Cự ly phủ sóng d (km)

3

45

1

500

0.5

5

18

4

45

5

500

0.5

5

27

7

60

1

500

0.5

5

21

8

60

5

500

0.5

5

30


a. Vôùi cöï ly phuû soùng döôùi 25km:

Duøng truï anten 30/ 40 daây neùo, cao 45m.

Truï anten 30 chæ duøng cho vuøng ñaát coù neàn oån ñònh vaø chaéc.

b. Vôùi cöï ly phuû soùng treân 25km:

Duøng truï töï ñöùng cao 60m.

Truï töï ñöùng coù giaù thaønh cao hôn truï daây neùo nhöng chieám dieän tích ñaát chæ khoaûng 16m2 , so vôùi dieän tích ñaát truï daây neùo chieám laø 260m2. Ngoaøi ra, truï töï ñöùng coù ñoä beàn cao hôn, baûo quaûn ít phöùc taïp hôn vaø coøn ñöôïc duøng khai thaùc (cho thueâ) nhieäm vuï lieân laïc vieãn thoâng thuaän lôïi hôn.

c. Tröôøng hôïp khaùc:

Tröôøng hôïp caùc trung taâm ñoâ thò tuy cöï ly yeâu caàu phuû soùng döôùi 25km nhöng vì coù nhieàu nhaø cao taàng laøm cöï ly phuû soùng bò thu heïp, vaø giaù ñaát khaù cao neân coù theå vaãn söû duïng truï töï ñöùng.
2. Moät soá truï anten – keát caáu maãu: (xem hình trang beân)
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương