C¬ së d÷ liÖu v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt lÜnh vùc n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th ntải về 5.81 Mb.
trang9/48
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích5.81 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   48

Loris tardigradus


Cu li thon

Slender loris

II

II

01/07/75

04/02/77


Bao gåm L. grandis, L. lydekkerianus, L. malabaricus, L. nordicus, L. nycticebioides

Nycticebu
s coucang


Cu li lín

Slow loris

II

II

01/07/75

04/02/77


Bao gåm: N. bengalensis, N. managensis, N. javanicus

Thuéc nhãm loµi PRIMATES spp.Perodicticus potto

Cu li poto

Poto loris

III

II


GH

26/02/76

04/02/77


Bao gåm: P. adwardsi, P.ibeanus

Galagonidae


Galago senegalensis
III

II


GH

26/02/76

04/02/77

Galagoides demidoffIII

II


GH

26/02/76

04/02/77


Thuéc nhãm loµi PRIMATES spp.

Tªn ®ång nghÜa: Galago demidovii

Bao gåm: Galagoides orinus, Galagoides thomasi


Callithricidae

KhØ sãc

Marmosets
Callimico goeldii


KhØ sãc Goeldi

Goeldi marmoset (Tamarin)

I
01/07/75
Callithrix (jacchus) aurita

KhØ sãc tai tr¾ng

White-eared marmoset

I
04/02/77

Tªn ®ång nghÜa: C.jacchus aurita

Callithrix (jacchus) flaviceps

KhØ sãc da bß

Buff-headed marmoset

I
04/02/77

Tªn ®ång nghÜa: C.jacchus flaviceps

Callithrix pygmaea


KhØ sãc Py-ma

Pygma marmoset

I

II

04/02/77

28/06/79


Tªn ®ång nghÜa: Cebuella pygmaea.

Thuéc nhãm loµi PRIMATES spp.Leontopithecus (=Leontideus) spp.

KhØ sãc vµng

Golden lion marmosets (Tamarins)

I
01/07/75

Tªn ®ång nghÜa: Leontideus spp.

Saguinus bicolor

KhØ sãc nhiÒu mµu

Pied marmoset (Oied tamarin)

I
04/02/77

Bao gåm:S. martinsi

Saguinus geoffroyi (formerly included in species Saguinus oedipus)

KhØ sãc Pa-na

Geoffroy’s (Panamanian) tamarin, Cotton-top tamarin

I
04/02/77

Tªn ®ång nghÜa: S. oedipus geoffroyi

Saguinus leucopus


KhØ sãc ch©n tr¾ng

White-footed marmoset, Silvery brown bare-faced tamarin

I
04/02/77
Saguinus oedipus

KhØ sãc ®Çu tr¾ng

Cotton-headed tamarin, crested tamarin

I
04/02/77
Cebidae

Hä khØ Xe-bi

Cebid monkeys

Alouatta coibensis (formerly included in species Alouata palliata)

KhØ ró Coiben

Manted howler monkey

I
01/07/75

Tªn ®ång nghÜa: A. palliata coibensis

Alouata palliata

KhØ ró Pa-li

Manted howler monkey

I
01/07/75
Alouata pigra [formerly included as Alouatta palliata (villosa)]

KhØ ró Pi-ga

Guatemalan howler

I
01/07/75

Tªn ®ång nghÜa: A. villosa;

Tªn ban ®Çu lµ A. palliata (villosa)

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   48


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương