C¬ së d÷ liÖu v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt lÜnh vùc n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th ntải về 5.81 Mb.
trang7/48
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích5.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   48

Líp ThóTªn khoa häc

Tªn ViÖt Nam

Tªn tiÕng anh

Phô lôc


Quèc gia

Ngµy

®¨ng ký

Ghi chó


Monotremata

Bé thó huyÖt

Monotremes

Tachyglossidae

Hä nhÝm má vÞt

Spiny Anteaters

Zaglossus spp.

Thó ¨n kiÕn

Long-nosed spiny anteaters

II
04/02/77
Marsupialia(Das-

Yuromorphia)

Bé thó cã tói

Marsupials

Dasyuridae

Hä "mÌo" nguyªn s¶n

Native "cat"

Planigale ingrami subtilissima

Chuét tói Su-ti-li

Subti planigale

I

Del

01/07/75

04/02/77


Tªn ban ®Çu lµ Planigale subtilissima

Planigale tenuirostris

Chuét tói Te-nu

Tenuir planigale

I

II

Del


01/07/75

04/02/77


28/06/79
Sminthopsis laniger

Chuét tói b«ng

Laniger planigale

I

II

Del


01/07/75

04/02/77


28/06/79

Tªn ban ®Çu lµ Antachinomys laniger

Sminthopsis longicaudatus

Chuét tói ®u«i dµi

Long-tailed marsupial-mouse, Long-tailed dunnart

I
01/07/75
Sminthopsis psammophila

Chuét tói lín

Large desert marsupial-mouse, Shandhill dunnart

I
01/07/75
Thylacinidae

Hä sãi tói
Thylacinus cynocephalus p.e.

Chã sãi Tat ma ni

Thylacine, Tasmanian wolf

I
01/07/75
Myrmecobiidae

Hä My-me-co

Myrmecobis

Myrmecobius fasciatus rufus

My-me-co

Myrmecobias

I

Del

01/07/75

28/06/79
Peramellemorphia

Bé chuét lîn

paramellemors

Peramelidae

Hä chuét lîn

Bandicoots

Chaeropus ecaudatus p.e.

Chuét ch©n lîn

Pig-footed bandicoot

I
01/07/75
Macrotis lagotis

Chuét d¹ng thá

Rabbit bandicoot, Bilby

I
01/07/75
Macrotis leucura

Chuét lîn nhá

Lesser rabbit-bandicoot, yallara

I
01/07/75
Perameles bougainville

Chuét lîn mòi dµi

Western barred-bandicoot, Long-nosed bandicoot, Mari

I
01/07/75
Diprotodontia

Bé hai r¨ng cöa

Diprotodont marsupials

Phalangeridae

Hä c¸o tói

Phalangers
Phalanger orientalis


C¸o tói x¸m

Grey cuscus

II
28/06/79
Spilocuscus (=Phalanger) maculatus

C¸o tói ®èm

Spotted cuscus

II
28/06/79

Tªn ®ång nghÜa: Phalanger maculatus

Wyulda squamicaudata

C¸o tói squa-mi

Squami cuscus

I

II

Del


01/07/75

04/02/77


28/06/79
Burramyidae

Hä Bu-ra-my

Burramys

Burramys parvus

Bu-ra-my

Burramy

I

II

Del


01/07/75

04/02/77


28/09/97
Vombatidae

Hä thó l«ng mòiLasiorhinus krefftii


Thó l«ng mòi

Queenland hairy-nosed wombat

I
01/07/75

Tªn ban ®Çu lµ: Lasiorhinus gillespiei; L. barnardi

Macropodidae

Hä Kanguru

Tree kangaroos
Dendrolagus inustus


Kanguru gai

Grizzled tree kangaroo

II
01/07/75
Dendrolagus lumholtzi

Kanguru Lum-h«

Lumhol kangaroo

II

Del

28/06/79

28/09/97

Dendrolagus bennettianus

Kanguru be-net-ti

Bennet kangaroo

II

Del

28/06/79

28/09/97

Dendrolagus ursinus

Kanguru ®en

Black tree kangaroo

II


Lagorchestes hirsutus

Kanguru ch©n to

Western hare-wallaby, Wurrup

I


Lagorchestes fasciatus

Kanguru ch©n to säc

Banded hare-wallaby, Muning

I


Macropus parma

Kanguru tói phñ

Parma Kangaroo

Onychogalea fraenata

Kanguru ch©n vuèt

Bridled nail-tailed wallaby

I

II

Del


01/07/75

04/02/77


28/06/79
Onychogalea lunata

Kanguru vuèt b¸n nguyÖt

Crescent nail-tailed wallaby

I
01/07/75
Potoroidae

Hä Kanguru chuét
Bettongia spp.

Kanguru chuét

Rat-kangaroos

I
28/06/79
Bettongia lesueur

Kanguru chuét le-su

Lesue rat-kangaroo01/07/75

Thuéc nhãm loµi Bettongia spp.

Bettongia penicillata

Kanguru chuét l«ng mÒm

Penil rat-kangaroo01/07/75

Thuéc nhãm loµi Bettongia spp.

Bettongia tropica

Kanguru chuét nhiÖt ®íi

Tropic rat-kangaroo28/06/79

Thuéc nhãm loµi Bettongia spp.

Caloprymnus campestris p.e.

Kanguru chuét

Desert rat-kangaroo

I
28/06/79

Thuéc nhãm loµi Bettongia spp.

Insectivora

Bé ¨n s©u bä

Solenodons

Erinaceidae

Hä chuét voi

Moon rats
Erinaceus algirus vagans


Chuét voi va-gan

Vagan moon rat

III

Del


TN

22/04/76

01/07/77

Atelerix frontalis

Chuét voi nh¨n

Frontal moon rat

II

Del

01/07/75

22/10/87


Tªn ®ång nghÜa: Erinaceus frontalis

Chiroptera

Bé D¬i

bats

Pteropodidae

Hä D¬i qu¶

Old world fruit bats

Acerodon spp.*

D¬i qu¶ A-xe

Flying foxes

II
18/01/90
Acerodon jubatus

D¬i qu¶ A-xe jubatus

Golden-capped fruit bat

II

I

18/01/90

16/02/95


Thuéc nhãm loµi Acerodon spp.

Acerodon lucifer p.e.

D¬i qu¶ A-xe khæng lå

Panay giant fruit bat

II

I

18/01/90

16/02/95

Pteropus spp.*

D¬i ngùa

Flying foxes

II
22/10/87Pteropus insularis


D¬i ngùa In-su

Truk flying fox

II

I

22/10/87

18/01/90
Pteropus mariannus


D¬i ngùa Manan

Manana, Ryukyu, Pagan, Korsal, Ulithi, Yap and Palau flying foxes (fruit bat)

II

I

22/10/87

18/01/90

Pteropus molossinus

D¬i ngùa Pon

Ponape flying fox

II

I

22/10/87

18/01/90

Pteropu sphaeocephalus

D¬i ngùa vÝt

Mortlock flying fox

II

I

22/10/87

18/01/90

Pteropus pilosus

D¬i ngùa Pa la

(Large) Palau flying fox

II

I

22/10/87

18/01/90

Pteropus samoensis

D¬i ngùa Sa-m«

Samoan flying fox

II

I

22/10/87

18/01/90

Pteropus tonganus

D¬i ngùa Tonga

Insular flying fox, Tonga fruit bat

II

I

22/10/87

18/01/90

Rhinolophidae

Hä D¬i l¸ mòi

Horseshoe bats1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   48


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương