C¬ së d÷ liÖu v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt lÜnh vùc n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th ntải về 5.81 Mb.
trang5/48
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích5.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

Bé rÏ

BURHINIDAE

Hä Burin
Burhinus bistriatus

RÏ ®¸ Mªhico

Double-striped Thick-knee, Mexican Stone Curlew

III

GT

23/04/81
SCOLOPACIDAE

Hä rÏ
Numenius borealis

RÏ Eskimo

Eskimo Curlew

I
01/07/75
Numenius minutusII

Del

01/07/75

22/10/87

Numenius tenuirostris

RÏ má bÐ

Slender-Billed Curlew

II

I

I/rI/w

AT

AT01/07/75

29/07/83


29/07/83

06/01/89

Triga guttifer

Cho¾t lín má vµng

Nordmann’s Greenshank

I
01/07/75
LARIDAE

Hä mßng bÓ
Larus brunnicephalus

Mßng bÓ ®Çu n©u
II

Del

01/07/75

22/10/87

Larus relictus

Mßng bÓ Relic

Relict gull

I
01/07/75
COLUMBIFORMES

Bé bå c©u
COLUMBIDAE

Hä bå c©u
Columbidae spp.III

GH

26/02/76
Caloenas nicobarica

Bå c©u Nicoba

Nicobar Pigeon

I

I/r


CH

22/06/79

22/06/79

Caloenas nicobarica pelewensisII

I

01/07/75

28/06/79

§­îc ghi trong loµi

C. nicobaria


Columba guinea

Bå c©u ®èm

Speckled Pigeon

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Columbidae

Columba iriditorques

Bå c©u g¸y ®á ®ång

Bronze-naped Pigeon

III

III/r


III/w

GH

DK

DK26/02/76

24/10/77


01/01/84

Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Columbidae. §ång danh víi Turteroena iriditorques

Columba livia

GÇm gh× ®¸

Rock Dove (Pigeon)

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Columbidae

Columba mayeri

Bå c©u Mauriti

Mauritius (Pink) Pigeon

III
III/r

III/w


MU
DK

DK


04/12/75
24/10/77

01/01/84


Tªn kh¸c lµ

Nesoenas mayeri

Columba unicincta

Bå c©u rõng x¸m

Grey (African) Wood-Pigeon

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Columbidae

Ducula mindorensis

Bå c©u Mindoro

Mindoro Imperial-Pigeon

I
01/07/75
Gallicolumba luzonnica

Bå c©u ngùc ®á

Bleeding-Heart Pigeon

II
01/07/75
Goura spp.
All Crowned-Pigeons

II
01/07/75
Oena capensis

Bå c©u ®u«i dµi

Cape Dove, Long-tailed Dove, Namaqua Dove, Masked Dove

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Columbidae

Streptopelia decipiens
Mourning Dove

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Columbidae

Streptopelia roseogrisea

Bå c©u Ch©u Phi

African Collared Dove, African Turtle Dove

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Columbidae

Streptopelia semitorquata

Bå c©u m¾t ®á

Red-eyed Dove

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Columbidae

Streptopelia senegalensis

Bå c©u Lauging

Lauging Dove

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Columbidae

Streptopelia turtur

Bå c©u Turle

Turle Dove

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Columbidae

Streptopelia vinacea

Bå c©u ®á

Vinaceous Dove

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Columbidae

Treron calva

Bå c©u xanh Ch©u Phi

African (Bare-faced) Green-Pigeon

III
III/r
III/w

GH
DK
DK

26/02/76
24/10/77
01/01/84

Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Columbidae

Tªn kh¸c lµ Treron australis calvaTreron waalia

Bå c©u xanh má vµng

Yellow-bellied Green-Pigeon

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Columbidae

Turtur abyssinicus

Bå c©u rõng má ®en

Black-billed Woode-Dove

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Columbidae

Turtur afer

Bå c©u rõng má ®á

Red-billed (Blue Spotted) Wood-Dove

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Columbidae

Turtur brehmeri

Bå c©u rõng ®Çu xanh

Blue-headed wood-Dove

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Columbidae

Turtur tympanistria

Bå c©u Tambourin

Tambourine Dove

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Columbidae

tympanistria tympanistria


PSITTACIFORMES

Bé vÑt
Psittaciformes spp.II

II/r


II/r

II/w


II/w

CH

LICH

LI


06/06/81

06/06/81


06/06/81

20/03/87


20/03/87
PSITTACIDAE

Hä vÑt
Psittacidae spp.III

III/r


II

III/w

26/02/76

24/10/77


06/06/81

06/06/81

Agapornis spp.II

II/r


II/w

CH

LI06/06/81

20/03/87


20/03/87
Amazona aestivaII
II/r

II/w


CH

LI06/06/81
20/03/87

20/03/87


§­îc xÕp trong bé PSITTACIFORMES

Amazona arausiaca

VÑt cæ ®á Amazon

Red-necked Amazon Parrot

I
06/06/81
Amazona barbadensis

VÑt vai vµng

Yellow-shouldered (Amazon) Parrot

I
06/06/81
Amazona brasiliensis

VÑt ®u«i ®á

Red-tailed (Amazon) Parrot

I
06/06/81
Amazona dufresnianaII
II/r

II/r


II/w

II/w


CH

LICH

LI


06/06/81
06/06/81

06/06/81


15/04/85

15/04/85


§­îc xÕp trong bé PSITTACIFORMES

Amazona guildingii

VÑt Vincen

St. Vincent Parrot

I
01/07/75
Amazona imperialis

VÑt Hoµng ®Õ

Imperial Parrot

I
01/07/75
Amazona leucocephala

VÑt Cu ba

Cuban (Bahamas) Parrot

I
01/07/75
Amazona ochrocephalaII
II/r

II/w


CH

LI06/06/81
20/03/87

20/03/87


§­îc xÕp trong bé PSITTACIFORMES

Amazona pretrei

VÑt vµnh m¾t ®á

Red-spectacled Parrot

I
01/07/75

Lóc ®Çu ®­îc ghi lµ

A. p. pretrei

Amazona rhodocorytha

VÑt tr¸n ®á

Red-browed Parrot

I
01/07/75

Tªn kh¸c lµ A. dufresniana rhodocorytha


Amazona tucumana

VÑt Tucuman

Tucuman Amazon Parrot, Alder Parrot

II
I
06/06/81
18/01/90

§­îc xÕp trong bé PSITTACIFORMES

Amazona versicolor

VÑt Lucia

St. Lucia Parrot

I
01/07/75
Amazona vinacea
Vinaccous Parrot

I
01/07/75
Amazona viridigenalis

VÑt M¸ xanh Amazon

Green-cheeked (Red-crowned) Amazon Parrot, Mecican Refheaded Parrot

II
I
06/06/81
28/09/97

§­îc xÕp trong bé PSITTACIFORMES

Amazona vittata

VÑt Pucto Rica

Pucrto Rican Parrot

I
01/07/75
Anodorhynchus spp.II
I
06/06/81
22/10/87

§­îc xÕp trong bé PSITTACIFORMES

Anodorhynchus glaucusI

I

01/07/75

22/10/87

Anodorhynchus leariI

I

01/07/75

22/10/87

Ara ambigua

VÑt ®u«i dµi xanh

Green (Buffon’s) Macaw

III

III/r


II
III/w I

I/r


I/w

CR

DK

DK


AT

AT


28/10/76

24/10/77


06/06/81
06/06/81

01/08/85


01/08/85

06/01/89


Bao gåm c¸c loµi thuéc bé PSITTACIFORMESAra glaucogularis

VÑt ®u«i dµi cæ xanh

Blue-throated Macaw

II

I

I/rI/w
06/06/81

29/07/83


29/07/83

06/01/89

Ara macao

VÑt ®á ®u«i dµi

Scarlet Macaw

III

III/r


II
III/w I

I/r


I/r

I/r


I/r

I/w


CR

DK

DK


AT

CH

LISR

AT


28/10/76

24/10/77


06/06/81
06/06/81

01/08/85


01/08/85

01/08/85


01/08/85

01/08/85


06/01/89

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé PSITTACIFORMESAra maracanaII
I
06/06/81
18/01/90

§­îc xÕp trong bé PSITTACIFORMES

Tªn kh¸c lµPropyrrhura maracana

Ara militaris

VÑt ®u«i dµi Military

Military Macaw

II

I

06/06/81

22/10/87

Ara rubrogenys

VÑt ®u«i dµi mÆt ®á

Red-fronted Macaw

II
I

I/r


I/w

AT

AT06/06/81
29/07/83

29/07/83


06/01/89

§­îc xÕp trong bé PSITTACIFORMES

Aratinga spp.II

II/r


II/w

CH

LI06/06/81

20/03/87


20/03/87
Aratinga guarouba

VÑt vµng

Golden Parakeet, Goldel Conure

I
01/07/75

Tªn kh¸c lµ

Guarouba guarouba

Catatua galeritaII
II/r

II/w


CH

LI06/06/81
20/03/87

20/03/87§­îc xÕp trong bé PSITTACIFORMES

Catatua goffini

VÑt mµo Goffin

Goffin’s Cockatoo, Tanimbar Corella

II
I
06/06/81
11/06/92

§­îc xÕp trong bé PSITTACIFORMES

Catatua haematuropygia

VÑt mµo ®Ýt ®á

Red-vented Cockatoo, Philippine Cockatoo

II
I
06/06/81
11/06/92

§­îc xÕp trong bé PSITTACIFORMES

Catatua moluccensis

VÑt mµo Molucan

Molucan Cockatoo

II

I

06/06/81

18/01/90

Catatua tenuirostrisII

II

04/02/77

06/06/81

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé PSITTACIFORMES


Calyptorhynchus lathamiII

II

04/02/77

06/06/81

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé PSITTACIFORMES


Coracopsis spp.II
II/r

II/r


II/w

II/w


CH

LICH

LI


06/06/81
06/06/81

06/06/81


01/01/82

01/01/82


§­îc xÕp trong bé PSITTACIFORMES

Coracopsis nigra barklyiII

II

01/07/75

06/06/81

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé PSITTACIFORMES


Cyanoliseus patagonusII
II/r

II/r


CH

LI06/06/81
20/03/87

20/03/87


Bao gåm c¸c loµi thuéc bé PSITTACIFORMES

Cyanoliseus patagonus byroniII

II/r


II
II/w

CH

CH28/06/79

28/06/79


06/06/81
20/03/87

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé PSITTACIFORMESCyanopsitta spixii

VÑt ®u«i dµi Spix

Little Blue Macaw, Spix’s Macaw

I
01/07/75
Cyanoramphus auriceps forbesi

VÑt ®u«i dµi mÆt vµng

Yellow-fronted Parakeet, Kakariki, Forbes parakeet

I
01/07/75

Tªn kh¸c lµ

Cyanoramphus forbesi

Cyanoramphus cookii

VÑt ®u«i dµi mÆt ®á New Zealand

Norfolk (Red-fronted New Zealand) Parakeet (Kakariki)

II

I

01/07/75

04/02/77


Tªn kh¸c lµ C. novaezelandiae cookii

Cyanoramphus malherbiII

II

01/07/75

06/06/81

Cyanoramphus novaezelandiae

VÑt ®u«i dµi mÆt ®á

Red-fronted (New Zealand) Parakeet, Kakariki

II

I

01/07/75

04/02/77

Cyanoramphus unicolorII

II

01/07/75

06/06/81

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé PSITTACIFORMES


Cyclopsitta diophthalma coxeni

VÑt Coxen

Coxen’s Fig-Parrot

II

I

01/07/75

06/06/81


Tªn kh¸c lµ Opopsitta diophthalma

Eolophus roseicapillusII
II/r

II/r


LI

CH06/06/81
20/03/87

20/03/87


§­îc xÕp trong bé PSITTACIFORMES

Eos histrio

VÑt Lori xanh ®á

Red and Blue Lory

II

I

06/06/81

16/02/95

Eunymphicus cornutus

VÑt ®u«i dµi sõng

Horned Parakeet

II

II


I
01/07/75

06/06/81


19/07/00
Geopsittacus occidentalis p.e.

VÑt khoang cæ xanh

Australian Night parrot, blue collared Parrot

I
01/07/75

Tªn kh¸c lµ Pezoporó occidentalis

Myiopsitta monachusII

II/r


II/r

CH

LI06/06/81

20/03/87


20/03/87
Nandayus nendayII

II/r


II/r

CH

LI06/06/81

20/03/87


20/03/87

§­îc xÕp trong bé PSITTACIFORMES

Neophema chrysogaster

VÑt má vµng

Orange-bellied Parrot

I
01/07/75
Neophema splendidaI

II

II


01/07/75

04/02/77


06/06/81

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé PSITTACIFORMESNorthiella haematogaster narethaeII
II
04/02/77
06/06/81

Tªn kh¸c lµ Psephotus haematogaster narethae

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé PSITTACIFORMESOgnorhychus icterotis

VÑt tai vµng

Yellow-eared (Parrot) Conure

II

II/r


II/r

II/w


II/w

I

I/rI/w

CH

LICH

LI
AT

AT


06/06/81

06/06/81


06/06/81

29/07/83


29/07/83

29/07/83


29/07/83

06/01/89

Pezoporus wallicus

VÑt ®Êt

Ground parrot

I
04/02/77
Pionopsitta pileata

VÑt Pilet

Pileated (Red-capped) Parrot

I
01/07/75
Platycercus eximiusII
II/r

II/r


LI

CH06/06/81
20/03/87

20/03/87


§­îc xÕp trong bé PSITTACIFORMES

Poicephalus robustus

VÑt Cape
II

II

01/075

06/06/81

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé PSITTACIFORMES


Poicephalus senegalus

VÑt Senegal
II
II/r

II/r


LI

CH06/06/81
20/03/87

20/03/87


§­îc xÕp trong bé PSITTACIFORMES

Polytelis alexandraeII

II

04/02/77

06/06/81

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé PSITTACIFORMES


Probosciger aterrimus

VÑt mµo ng¾n

Palm Cockatoo

II

I

01/01/75

22/10/87

Prosopeia spp.II

II/r


II/r

II/w


II/w

CH

LICH

LI


06/06/81

06/06/81


06/06/81

01/01/82


01/01/82
Prosopeia personata

VÑt mÆt s¸ng
II

II

01/07/75

06/06/81

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé PSITTACIFORMES


Psephotus chrysopterygius

VÑt vai vµng

Golden-shouldered Parakeet (Parrot)

I
01/07/75
Psephotus dissimilis

VÑt mµo ®u«i dµi

Hooded Parakeet (Parrot)

I
01/07/75

Tªn kh¸c lµ P. chrysopterygius disssimilis

Psephotus pulcherrimus p.e.

vÑt thiªn ®­êng

Paradise Parakeet (Parrot)

I
01/07/75
Psittacula cyanocephala

VÑtn ®u«i dµi ®Çu trßn
II
II/r

II/r


CH

LI06/06/81
20/03/87

20/03/87


§­îc xÕp trong bé PSITTACIFORMES

Psittacula echo

VÑt ®u«i dµi Mauritius
I
01/07/75

Tªn kh¸c lµ P. eques echo, P. krameri echo

Psittacula krameri

VÑt khoang cæ hång

Rose-ringed Parakeet


III
III/r

III/w


III/r

III/r


GH
DK

DK

CHLI

26/02/76
06/06/81

01/01/84


20/03/87

20/03/87


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Psittacidae

Psittacus erithacus

VÑt x¸m
II
II/r

II/r


II/w

II/w


CH

LICH

LI


06/06/81
20/03/87

20/03/87


28/02/91

28/02/91


§­îc xÕp trong bé PSITTACIFORMES

Psittacus erithacus princeps

VÑt Princep
I

II

01/07/75

16/02/95

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé PSITTACIFORMES


Pyrrhura spp.II

II/r


II/r

CH

LI06/06/81

20/03/87


20/03/87
Pyrrhura cruentata

VÑt cæ xanh

Blue-Throated (Ochre-marked) Parakeet

I
01/07/75
Rhynchopsitta spp.

VÑt má dµy

Thick-billed Parrots

I
06/06/81
Rhynchopsitta pachyrhyncha


I
I
01/07/75
06/06/81

Tªn kh¸c lµ

R. p. pachyrhyncha

Rhynchopsitta terrisiI

I

01/07/75

06/06/81

Strigops habroptilus

VÑt ®ªm

Owl Parrot (Kakapo)

I
01/07/75
Tanygnathus lucionensisII

II

01/07/75

06/06/81

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé PSITTACIFORMES


Tricholossinae spp.II

II/r


II/r

II/w


II/w

CH

LICH

LI


06/06/81

06/06/81


06/06/81

01/01/82


01/01/82
Vini ultramarina

VÑt Lorikeet

Ultramarine Lorikeet (Lory)

II
I
06/06/81
28/09/97

§­îc xÕp trong bé PSITTACIFORMES

CUCULIFORMES

Bé cu cu
MUSOPHAGIDAEMusophagidae spp.III

GH

26/02/76
Corythaeola cristata
Great Blue Turaco, Blue Plantain-Eater

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Musophagidae

Crinifer piscator
Western Grey plantain-Eater

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Musophagidae

Musophaga porphyreolopha
Violet-crested Turaco

II
01/07/75

Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Musophagidae

Musophaga violacea
Violet turaco Plantain-Eater

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Musophagidae

Tauraco spp.II
16/02/95
Tauraco corythaixII

II

01/07/75

16/02/95


Tªn kh¸c lµ T. persa corythaix

Tauraco macrorhynchusIII

III/r


III/w

II


GH

DK

DK26/02/76

24/10/77


01/01/84

16/02/95

STRIGIFORMES

Bé có
STRIGIFORMES spp.II
28/06/79
TYTONIDAE

Hä có lîn
Tytonidae spp.III

III/r


II

III/w


GH

DK
DK26/02/76

24/10/77


28/06/79

28/06/79

Tyto soumagnei

Có Madagasca

Soumagne’s Owl, madagascar Graas-Owl

I
04/02/77
STRIGIDAE

Hä có mÌo
Strigidae spp.III

III/r


II

III/w


GH

DK
DK26/02/76

24/10/77


28/06/79

28/06/79

Athene blewitti

Có rõng ®èm

Forest Spotted Owlet

I
28/06/79
Bubo bubo

Có ®¹i bµng
III

II

IITN

22/04/76

04/02/77


28/06/79

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé STRIGIFORMES

Mimizuku gurneyi

Có lín

Giant Scops-Owl

I
01/07/75

Tªn kh¸c lµ Otus gurneyi

Ninox novaeseelandiae undulata
Morepork, Boobook Owl

I
04/02/77

Tªn kh¸c lµ N. novaeseelandiae royana

Ninox squamipila natalis

Có diÒu N« en

Christmas (Moluccan) Hawk-Owl

I
04/02/77
Nyctea scandiacaIII

II

IICA

16/01/75

04/02/77


28/06/79

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé STRIGIFORMESOtus scops

Có Scope
III

Del


II
22/04/76

01/07/77


28/06/79

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé STRIGIFORMESStrix nebulosa

Có x¸m lín
III

III/r


II
III/w

CA

DK

DK16/11/75

24/10/77


28/06/79
28/06/79

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé STRIGIFORMESAPODIFORMES

Bé yÕn
TROCHINIDAETrochinidae spp.II

II/r


II/w

CH

LI22/10/87

22/10/87


22/10/87
Ramphodon dohrnii

YÕn má sõng

Hook-billed Hermit

I
01/07/75

Tªn kh¸c lµ

Glaucis dohrnii

TROGONIFORMES1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương