C¬ së d÷ liÖu v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt lÜnh vùc n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th ntải về 5.81 Mb.
trang48/48
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích5.81 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48

PRIMULACEAE

Hä Anh th¶o
Cyclamen spp.

C¸c loµi Hoa anh th¶o

Cyclamens

II

II

01/07/75

18/09/97


C¸c mÉu nu«i cÊy nh©n t¹o kh«ng ph¶i lµ ®èi t­îng ®­îc ®Ò cËp trong héi nghÞ. Tuy nhiªn sù miÔn thuÕ kh«ng ®­îc ¸p dông ®èi víi c¸c mÉu th­¬ng m¹i nh­ c¸c "cñ"PROTEACEAE

Hä Qu¾n hoa
Banksia spp.

C¸c loµi Qu¾n hoa banksia

Banksia

II

II/r


II/w

Del

CH

CH


28/06/79

28/06/79


01/01/83

01/08/85

Conospermum spp.

C¸c loµi Qu¾n hoa conospemum

Conospemum

II

II/r


II/w

Del

CH

CH


28/06/79

28/06/79


01/01/83

01/08/85

Dryandra formosa

Qu¾n hoa dryandra

Formosa dryandra

II

Del

28/06/79

01/08/85

Dryandra polycephala

Qu¾n hoa nhiÒu ®Çu

Polycephala dryandra

II

II/r


II/w

Del

CH

CH


28/06/79

28/06/79


01/01/83

01/08/85

Orothamnus zeyheri

Qu¾n hoa orothamnus

Marsh rose, protea

I

II

01/07/75

18/09/97

Protea odorata

Qu¾n hoa protea

Groud rose

I

II

01/07/75

18/09/97

Xylomelum spp.

C¸c loµi Qu¾n hoa xylomelum

Xylomelum

II

II/r


II/w

Del

CH

CH


28/06/79

28/06/79


01/01/83

01/08/85

RANUNCULACEAE

Hä Hoµng liªn
Adonis vernalis

Hoµng liªn adonis

False hellebore, spring adonis

II
19/07/00
Hydrastis canadensis

Hoµng liªn hydrastis

Doldenseal, yellow root

II
18/09/97
ROSACEAE

Hä Hoa hång
Prunus africana

Anh ®µo ch©u Phi

African cherry, red stinkwood

II
16/02/95
RUBIACEAE

Hä Cµ phª
Balmea stormiae

Cµ phª balmea

Ayuque

I
01/07/75
RUTACEAE

Hä Cam
Boronia spp.

C¸c loµi Cam boronia

Boronia

II

II/r


II/w

Del

CH

CH


28/06/79

28/06/79


01/01/83

29/07/83

Crowea spp.

C¸c loµi Cam crowea

Crowea

II

II/r


II/w

Del

CH

CH


28/06/79

28/06/79


01/01/83

01/08/85

Geleznowia verrucosa

Cam geleznowia

Verrucosa geleznowia

II

II/r


II/w

Del

CH

CH


28/06/79

28/06/79


01/01/83

01/08/85

SARRACENIACEAE

SARRACENIACEAE
Darlingtonia californica

N¾p Êm california

California darlingtonia

II

II/r


II/r

II/w


II/w

Del

CH

LI

CHLI

06/06/81

06/06/81


06/06/81

01/01/83


01/01/83

19/07/00

Sarracenia spp.

N¾p Êm b¾c mü

North American pitcherplants

II*
22/10/87
Sarracenia alabamensisi ssp. alabamensis

N¾p Êm alabama

Alabama canebrake pitcherplant

I

I/r


I/r

I/w


I/w

CH

LICH

LI


06/06/81

06/06/81


06/06/81

01/01/83


01/01/83

Tªn ®ång nghÜa: S. rubra ssp. alabamensis

Sarracenia jonesii

N¾p Êm jones

Mountain sweet pitcherplant

I

I/r


I/r

I/w


I/w

CH

LICH

LI


06/06/81

06/06/81


06/06/81

01/01/83


01/01/83

Tªn ®ång nghÜa: S. rubra ssp. jonesii

Sarracenia oreophila

N¾p Êm xanh

Green pitcher plant

I

I/r


I/r

I/w


I/w
06/06/81

06/06/81


06/06/81

01/01/83


01/01/83
SAXIFRAGACEAE

Hä Tai hïm
Ribes sardoum

Tai hïm ribes

Sardoum ribes

I

Del

01/01/75

29/07/83

SCROPHULARIACEAE

Hä Hoa mâm chã
Picrorhiza kurrooa

Hoa mâm chã picrorhiza

Kurroa picrorhiza

II
18/09/97
SOLANACEAE

Hä Cµ
Solanum sylvestre

Cµ d¹ng gç

Sylvestre solanum

II

Del

01/07/75

29/07/83

STANGERIACEAE

STANGERIACEAE
STANGERIACEAE spp.

C¸c loµi STANGERIACEAE
II*

Del

04/02/77

01/08/85

Danh s¸ch ®· thay ®æi: Stangeria eriopus


Bowenia spp.

Bowenia

Bowenia

II
04/02/97

Danh s¸ch cò lµ c¸c loµi cña hä Zamiaceae

Stangeria eriopus

TuÕ l¸ d­¬ng xØ

Hottentot's head, Stangeria, Fern leafed cycad

I
01/07/75

Bao gåm S. paradoxa

STERCULIACEAE

Hä Tr«m
Pterygota excelsa

Tr«m pterygota

Pterygota

II
II

Del
01/07/75
01/08/85

18/01/90


Tªn ®ång nghÜa: Basiloxylon excelsum; chØ ë gç.

TAXACEAE

Hä Thanh tïng
Taxus wallichiana

Thanh tïng

Himalayan Yew

II

II/r


II/r

CH

LI16/02/95

16/02/95


16/02/95

Tªn ®ång nghÜa: T. baccata ssp. wallichiana

TETRACENTRACEAE

TETRACENTRACEAE
Tetracentron sinense

Tetracentron trung quèc

Tetracentron

III

III/r


III/w

NP

DK

DK16/11/75

24/10/77


01/01/84
THEACEAE

Hä ChÌ
Camellia chrysantha

Trµ hoa hoa vµng

Chrysantha camellia

II

II/r


II/w

Del

AT

AT


01/08/85

01/08/85


06/01/89

18/09/97

THYMELEACEAE

Hä TrÇm
Aquilaria malaccensis

TrÇm malacca

Agarwood, Aloewood

II
16/02/95
Pimelea physodes

TrÇm pimelea

Physodes pimelea

II

II/r


II/w

Del

CH

CH


28/06/79

28/06/79


01/01/83

01/08/85

ULMACEAE

Hä Ng¸t
Celtis aetnensis

SÕu aetnen

Aetnen celtis

I

Del

01/07/75

29/07/83

VALERIANACEAE

Hä N÷ lang
Nardostachys grandiflora

lang hoa to

Indian Nard, spikenard

II
18/09/97
VERBENACEAE

Hä Cá roi ngùa
Caryopteris mongolica

Cá v¾p m«ng cæ

Mongolica caryopteris

I

Del

01/07/75

01/08/85

WELWITSCHIACEAE

WELWITSCHIACEAE
WELWITSCHIACEAE spp.

C¸c loµi WELWITSCHIACEAE
II

Del

04/02/77

01/08/85

TÊt c¶ c¸c quÇn thÓ ®­îc biÕt coi lµ Welwitschia mirabilis


Welwitschia mirabilis

Welwitschia

Welwitschia

I

II

01/07/75

18/01/90


ë danh s¸ch gèc lµ Welwitschia bainesii

Tªn ®ång nghÜa: W. bainesiiZAMIACEAE

ZAMIACEAE
ZAMIACEAE spp.

C¸c loµi Zamia

Cycads, Zamias

II*
04/02/77
Ceratozamia spp.

Ceratozamia

Ceratozamias, Horncones

II

I

I/rI/w

AT

AT04/02/77

01/08/85


01/08/85

06/01/89


Danh s¸ch c¸c loµi cña hä Zamiaceae

Chigua spp.

C¸c loµi Chigua

Chigua

II

I

04/02/77

18/01/90


Danh s¸ch c¸c loµi cña hä Zamiaceae

Encephalartos spp.

TuÕ ch©u phi

Bread palms, African cycads

I
01/07/75
Microcycas calocoma

TuÕ nhá

Palma corcho, Microcycas

I
01/07/75
ZINGIBERACEAE

Hä Gõng
Hedychium philippinense

Ng¶i tiªn philippin

Philippine garland flower, Ginger lily

I

II

01/07/75

11/06/92

ZYGOPHYLLACEAE

Hä TËt lª
Guaiacum officinale

Gïi xai thuèc

Lignum-vitae

II
11/06/92
Guaiacum sanctum

C©y gç th¸nh

Holywood, Tree of life

II

II

01/07/75

01/08/85


ChØ ë gç
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương