C¬ së d÷ liÖu v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt lÜnh vùc n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th ntải về 5.81 Mb.
trang4/48
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích5.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

Aquila heliaca adalberti


Aquila chrysaetos

§¹i bµng l«ng vµng
II

II/r


II/w

II

CA

CA


01/07/75

09/07/75


15/04/77

28/06/79

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes


Aquila heliaca

§¹i bµng ®Çu n©u

Imperial Eagle

I

I/r

SA


04/02/77

10/06/96

Asturina nitida

­ng x¸m
III
III/r
II

CR
DK

28/10/76
24/10/77
28/06/79

§­îc xÕp trong hä Accipitridae

Tªn kh¸c lµButeo nitidus

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé FalconiformesAsturina plagiata

III
III/r
II
III/w

CR
DK

DK


28/10/76
24/10/77
28/06/79
28/06/79

§­îc xÕp trong hä Accipitridae

Tªn kh¸c lµ buteo nitidus plagiatus

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes


Busarellus nigricollisIII
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Buteo anbicaudatus

­ng ®u«i tr¾ng
III
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Buteo albonotatus

­ng ®u«i viÒn
III
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Buteobrachyurus

­ng ®u«i ng¾n


III
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Buteo jamaicensis

­ng ®u«i ®á
III
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Buteo magnirostris

­ng má réng
III
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Buteo platypterusIII
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Buteo swainsoni

­ng Swaison
III
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Buteogallus anthracinus

­ng ®en
III
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Buteogallus meridionalis

­ng Savan
III
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Buteogallus subtilisIII
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Buteogallus urubitunga

­ng ®en lín
III
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Chondrohierax uncinatusIII
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Chondrohierax uncinatus wilsonii

DiÒu h©u má nhän Cu ba

Cuban Hook-billed Kite

I
I/r

SA


04/02/77
10/06/96

Tªn kh¸c lµ

Chondrohierax wilsonii

Circus cyaneus

DiÒu m­íp Cyane
III
II

II


CR

28/10/76
04/02/77

28/06/79


§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Elanoides forficatusIII
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Elanus leucurusIII
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Geranospiza caerulescensIII
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Gypaetus barbatusII

II

24/01/77

28/06/79

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes


Gypaetus barbatus meridionalisII

II

01/07/75

04/02/77

Bao gåm c¸c loµi phô cña G. babartus


Gyps fulvusIII

II

IITN

22/04/76

04/02/77


28/06/79

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé FalconiformesHaliaeetus sppII

II

04/02/77

28/06/79

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes


Haliaeetus albicilla
White-tailed Sea Eagle

I

I/r

SA


04/02/77

10/06/96

Haliaeetus albicilla groenlandicusI

I/r

01/07/75

04/02/77

Bao gåm c¸c loµi phô cña

H. albicilla


Haliaeetus leucocephalus
Blad Eagle

I

I/r

SA


04/02/77

10/06/96

Haliaeetus leucocephalus alascanusIII

I


CA

16/11/75

04/02/77

Bao gåm c¸c loµi phô cña

H. leucocephalus


Haliaeetus leucocephalus leucocephalusI

I

01/07/75

04/02/77

Bao gåm c¸c loµi phô cña

H. leucocephalus


Harpagus bidentatusIII
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Harpia harpyja
Harpy Eagle

I

I/r

SA


01/07/75

10/06/96

Harpyhaliaetus solitariusIII
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Harpyopsis novaeguineaeII

II

04/02/77

28/06/79

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes


Hieraaetus fasciatusIII

Del


II

TN

22/04/76

01/07/77


28/06/79

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé FalconiformesHieraaetus pennatusIII

Del
IITN

22/04/76

01/07/77
28/06/79


Bao gåm c¸c loµi thuéc bé FalconiformesIctinia mississippiensisIII
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Ictinia plumbeaIII
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Leptodon cayanensisIII
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Leucopternis albicollisIII
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Leucopternis princepsIII
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Leucopternis semiplumbeaIII
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Morphnus guianensisIII
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Milvus milvusII
II
04/02/77
28/06/79

Bao gåm c¶ loµi M. fasciicaudata

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé FalconiformesParabuteo unicinctusIII
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Pithecophaga jefferyi

§¹i bµng lín Philipin

Great Philippine (Monkey-eating) Eagle

I

I/r

SA


01/07/75

10/06/96

Rostrhamus sociabilisIII
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Spizaetus ornatusIII
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Spizaetus tyrannusIII

III/r


II
III/w

CR

DK

DK28/10/76

24/10/77


28/06/79
28/06/79

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé FalconiformesSpizaetus melanoleucusIII
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

SAGITTARIIDAESagittarius serpentariusIII

III/r


II
III/w

CR

DK

DK28/10/76

24/10/77


28/06/79
28/06/79

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé FalconiformesFALCONIDAE

Hä c¾t
Falconidae spp.II

II/r


II/w

II

CA

CA


01/07/75

09/07/75


15/04/77

28/06/79


Bao gåm c¸c loµi thuéc bé FalconiformesFalco araea

C¾t Seychelle

Seychelles Kestrel

II
I

I/r

SA


01/07/75
02/08/77

10/06/96


§­îc xÕp trong hä Accipitridae


Falco jugger

C¾t Ên §é

Laggar Falcon

II
I

I/r


I/w

I/r

AT

AT

SA01/07/75
01/08/85

01/08/85


06/01/89

10/06/96


§­îc xÕp trong hä Accipitridae

Falco newtoni

C¾t Madagasca

Madagascar Kestrel

II
I

II

I/rSA

01/07/75
16/02/95

16/02/95


10/06/96

§­îc xÕp trong hä Falconidae

Falco newtoni aldabranusII
I

I

01/07/75
04/02/77

16/02/95


§­îc xÕp trong hä Falconidae

Falco pelegrinoides


Barbary (Peregrine) Falcon

II
I

I/r

SA


01/07/75
04/02/77

10/06/96


§­îc xÕp trong hä Falconidae

Tªn kh¸c lµFalco peregrinus,

F. p. babylonicus

Falco pelegrinoides babylonicusI
I
01/07/75
04/02/77

Tªn kh¸c lµ

F. peregrinus babylonicus

§­îc ghi trong loµiF. pelegrinoides

Falco peregrinus

C¸t Peregrin

Peregrine Falcon

II
I

I/r

SA


01/07/75
04/02/77

10/06/96


Bao gåm c¶

F. kreyenborgi, F. madens

TÊt c¶ loµi phôFalco peregrinus anatumI

I
01/07/75

04/02/77

§­îc ghi trong loµi

F. peregrinus


Falco peregrinus peregrinusI

I
01/07/75

04/02/77

§­îc ghi trong loµi

F. peregrinus


Falco peregrinus tundriusI

I
01/07/75

04/02/77

§­îc ghi trong loµi

F. peregrinus


Falco punctatus

C¾t Maurit

Mauritius Kestrel

II
I

I/r

SA


01/07/75
04/02/77

10/06/96


§­îc xÕp trong hä Falconidae

Falco rusticolus
Gysfalcon

II
I

I

III

I/r


I/w

I/r


AT

ATSA

01/07/75
28/06/79

06/06/81


06/06/81

01/08/85


01/08/85

06/01/89


10/06/96

§­îc xÕp trong hä Falconidae

GALLIFORMES

Bé gµ
MEGAPODIIDAEMacrocephalon maleo

Gµ Maleo

Maleo Megapode

I
01/07/75
Megapodius nicobariensis abbottiII
Del
01/07/75
22/10/87

Tªn kh¸c lµ

M. freycinet abbotti

Megapodius nicobariensis nicobariensisII

Del

01/07/75

22/10/87


Tªn kh¸c lµ

M. freycinet nicobariensis

CRACIDAECrax alberti

Gµ b­íu xanh

Blue-knobbed (Albert’s) Curassow

III

CO

21/09/88
Crax blumenbachii

Gµ má ®á

Red-billed Curassow

I
01/07/75
Crax daubentoni

Gµ b­íu vµng

Yellow-knobbed Curassow

III

CO

21/09/88
Crax globulosa

Gµ t©y

Wattled Curassow

III

CO

21/09/88
Crax rubra

Gµ lín

Great Curassow

III

III/r


III

III/w


III

III/r


III

III/w


CR

DK

GTDK

HN

ATCO

AT


28/10/76

24/10/77


23/04/81

01/01/84


13/04/87

13/04/87


21/09/88

26/09/90

Mitu mitu
Alagoas (Razor-billed) Curassow, Mitu

I
01/07/75

Tªn kh¸c lµ

Crax mitu mitu

Oreophasis derbianus
Horned Guan

I
01/07/75
Ortalis vetula
Plain (Easterm) Chachalaca

III

III


III/r

III/w


GT

HN

ATAT

23/04/81

13/04/87


13/04/87

26/09/90

Pauxi pauxi
Helmeted (Galeated) Curassow, Northern Curassow

III

CO

21/09/88

Tªn kh¸c lµ

Crax pauxi

Penelope albipennis
White-winged Guan

I
06/06/81
Penelope purpurascens
Crested Guan, Northern Guan

III

III/r


III/w

HN

AT

AT13/04/87

13/04/87


26/09/90
Penelopina nigra
Highland (Little) Guan, Black Chachalaca

III

GT

23/04/81
Pipile jacutingra
Black-fronted Piping Guan

I
01/07/75

Tªn kh¸c lµ

Aburri jacutinga


Pipile pipile
Trinidad (White-headed) Piping Guan

I
01/07/75

Tªn kh¸c lµ

Aburria pipile pipile


PHSIANIDAE

Hä trÜ
Agelastes meleagrides

Gµ NhËt ngùc tr¾ng

White-breasted Guineafowl

III

III/r


III/w

GH

DK

DK26/02/76

24/10/77


01/01/84
Agriocharis ocellata
Ocellated Turkey

III

GT

23/04/81
Arborophila charltonii

Gµ so ngùc gô

Chestnut-necklaced (Sealy-breasted) Tree-Patridge

III

MY

13/11/86

Tªn kh¸c lµ

Tropicoperdix charltonii

Arborophila orientalis

Gµ so cæ trôi

Grey-breasted (Bar-backed) Hill-Partridge, Bare-throated Tree-Partridge

III

MY

13/11/86

Lóc ®Çu ®­îc ghi lµ loµi

A. brunneopectus

Argusianus argus

Gµ l«i lín Agut

Great Argus Pheasant

II
01/07/75
Caloperdix oculea
Ferruginous Wood-Partridge

III

MY

13/11/86
Catreus wallichii
Cheer Pheasant

II
01/07/75

28/06/79

Colinus virginianus ridgwayi
Masked Bobwhite

I
01/07/75
Crossoptilon corossoptilon

Gµ l«i tai tr¾ng

White-eared (Tibetan) Pheasant

I
01/07/75
Crossoptilon harmaini

Gµ l«i T©y t¹ng

Tibetan (White) Eared-Pheasant

I
01/07/75

Lóc ®Çu bao gåm c¶ loµi C. crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Gµ l«i tai n©u

Brown Eared-Pheasant

I
01/07/75
Cyrtonyx montezumae mearnsiII

II

Del


01/07/75

28/06/79


11/06/92
Cyrtonyx montezumae merriamiI

Del

01/07/75

28/06/79

Cyrtonyx montezumae montezumaeII

Del

01/07/75

11/06/92

Francolinus ochropectusII

Del

01/07/75

18/01/90

Francolinus swierstraiII

Del

01/07/75

18/01/90

Gallus sonneratii

Gµ rõng Sonnerat

Sonnerat’s (Grey) Jungle Fowl

II
01/07/75
Ithaginis cruentus
Blood Pheasant

II
01/07/75
Lophophorus impejanus
Himalayan (Impeyan) Monal

I
01/07/75
Lophophorus thuysii
Chinese Monal

I
01/07/75
Lophophorus sclateri
Selater’s (Crestless) Monal

I
01/07/75
Lophura edwardsi

Gµ l«i lam mµo tr¾ng

Edwad’s Pheasant

I
01/07/75
Lophura erythrophthalma

Gµ l«i ®á Xumatra

Crestless (Rufous-tailed) Fireback

III

MY

13/11/86
Lophura ignita

Gµ l«i mµo Xumatra

Crested (Viellot’s) Fireback

III

MY

13/11/86
Lophura imperialis

Gµ l«i lam mµo ®en

Imperial Pheasant

I
01/07/75
Lophura swinhoii

Gµ l«i Swinhoe

Swinhoe’s Pheasant

I
01/07/75
Melanoperdix nigra

Gµ g« ®en

Black Wood Partridge

III

MY

13/11/86
Pavo muticus

C«ng

Green Peafowl

II
04/02/77
Polyplectron bicalcaratum

Gµ tiÒn mÆt vµng

Common (Grey) Peacock-pheasant

II
01/07/75
Polyplectron emphanum

Gµ tiÒn Palawan

Palawan Peacock-pheasant

I
01/07/75
Polyplectron germaini

Gµ tiÒn mÆt ®á

Germain’s Peacock-pheasant

II
01/07/75
Polyplectron inopinatum

Gµ tiÒn nói

Mountain Peacock-pheasant

III

MY

13/11/86
Polyplectron malacense

Gµ tiÒn Malavan

Malavan Peacock-pheasant

II
01/07/75
Polyplectron schleiermecheri

Gµ tiÒn Bornean

Bornean (Schleiermacher’s) Peacock-pheasant

II
01/07/75

Tªn kh¸c lµ P. malacense schleiermacheri

Rheinardia ocellata

TrÜ sao

Rheinard’s Crested Argus Pheasant

III

I


MY

13/11/86

22/10/87

Bao gåm c¶ loµi

R. nigrescens


Rhizothera longirostris

Gµ g« rõng má dµi

Long-billed Wood Partridge

III

MY

13/11/86
Rollulus rouloul

Gµ g« mµo

Roulroul, Crested Wood Partridge, Green-winged Wood Patridge

III

MY

13/11/86
Syrmaticus ellioti

Gµ l«i Elliot

Elliot’s Pheasant

I
01/07/75
Syrmaticus humiae

Gµ l«i Hume

Hume’s Pheasant, Bar-tailed Pheasant

I
01/07/75
Syrmaticus mikado

Gµ l«i Mikado

Mikado Pheasant

I
01/07/75
Tetrao mlokosiewiczi

Gµ l«i mlokosiewicz
II

Del

04/02/77

22/10/87

Tetrao gallus caspius

Gµ l«i Caspi

Caspian Snowcock

I
01/07/75
Tetraogallus tibetanus

Gµ l«i T©y t¹ng

Tibetan Snowcock

I
01/07/75
Tragopan blythii

Gµ l«i Blyth

Blyth’s Tragopan

I
01/07/75
Tragopan caboti

Gµ L«i Cabot

Cabot’s Tragopan

I
01/07/75
Tragopan melanocephalus

Gµ l«i T©y ¸

Western Tragopan

I
01/07/75
Tragopan satyra

Gµ l«i Saty

Satyr Tragopan

III

III/r


III/w

NP

DK

DK16/11/75

24/10/77


01/01/84
Tympanuchus cupido attwateri

Gµ lín Attwae

Attwaer’s Greater Prairie Chicken

I
01/07/75
Tympanuchus cupido pinnatusII

Del

01/07/75

28/06/79

GRUIFORMES

Bé sÕu
TURNICIDAE

Hä cun cót
Turnix melanogasterII

II/r


II/w

Del

CH

CH


28/06/79

28/06/79


20/03/87

28/09/97

PEDIONOMIDAEPedionomus torquatusII

II/r


Del

CH


28/06/79

28/06/79


28/09/97
GRUIDAE

Hä sÕu
Gruidae spp.II

II/r


II/w

AT

AT01/08/85

01/08/85


06/01/89
Balearica regulorumII

II

01/07/75

01/08/85

§­îc xÕp trong hä Gruidae


Grus americana

SÕu MÜ

Whooping Crane

I
01/07/75
Grus canadensis nesiotes

SÕu ®åi c¸t Cu Ba

Cuba Sandhill Crane

I
01/07/75
Grus canadensis pratensisII

II

01/07/75

01/08/85

§­îc xÕp trong hä Gruidae


Grus canadensis pulla

SÕu ®åi c¸t Mississipi

Mississippi Sandhill Crane

I
01/07/75
Grus grus

SÕu cæ tr¾ng
III

Del


II

TN

22/04/76

01/07/77


01/08/85

§­îc xÕp trong hä GruidaeGrus japonensis

SÕu ®Çu ®á NhËt B¶n

Red-crowned (Japanese) Crane, Manchurian Crane

I
01/07/75
Grus leucogeranus

SÕu tr¾ng Siberi

Siberian White Crane

I
01/07/75
Grus monacha

SÕu mµo

Hooded Crane

I
01/07/75
Grus nigricollis

SÕu x¸m

Black-necked Crane

I
01/07/75
Grus vipio

SÕu g¸y tr¾ng

White-naped Crane

I
01/07/75
Grus virgoIII
Del

II

II/rII

II/w


TN


22/04/76
01/07/77

29/07/83


29/07/83

01/08/85


06/01/89

Tªn kh¸c lµ

Anthropoides virgo

§­îc xÕp trong hä GruidaeRALLIDAE

Hä gµ n­íc
Gallirallus australis hectoriII

Del

01/07/75

28/09/97

Gallirallus sylvestris

Gµ n­íc Island

Lord Howe Island (Wood) Rail

I
01/07/75

Tªn kh¸c lµ

Tricholimmas sylvestris

Porphyrio porphyrio

XÝt
III

Del


TN

22/04/76

01/07/77

RHYNOCHETIDAERhynochetos jubatus
Kagu

I
01/07/75
OTIDIDAE

Hä « t¸c
Otididae spp.II
22/10/87
Ardeotis nigriceps

¤ t¸c lín Ên ®é

Great Indian Bustard

II
I
01/07/75
28/06/79

Tªn kh¸c lµ

Choriotis nigriceps

Chlamydotis undulata

¤t¸c Houbara

Houbara Bustard

II

I

I/r


01/07/75

28/06/79


28/06/79

Bao gåm c¶ loµi

C. macqueeni


Eupodotis bengalenbsis

¤ t¸c

Bengal Florican (Bustard)

I
01/07/75

Tªn kh¸c lµ

Houbaropsis bengalensis

Otis tarda

¤ t¸c Tarda
II

II

01/07/75

22/10/87

§­îc xÕp trong hä Otididae


Tetrax tetrax

¤ t¸c tetrax
III

Del


II
22/04/76

01/07/77


22/10/87

Tªn kh¸c lµ Otis tetrax
§­îc xÕp trong hä Otididae

CHARADRIIFORMES1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương