C¬ së d÷ liÖu v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt lÜnh vùc n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th ntải về 5.81 Mb.
trang3/48
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích5.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

Cairina hartlaubii


Rhodonessa caryophyllacea

VÞt ®Çu hång

Pink-headed Duck

I
01/07/75
Sarkidiornis melanotos

VÞt mµo

Comb Duck

II
01/07/75
Falconiformes

Bé c¾t
Falconiformes spp.II
28/06/79

Trõ c¸c loµi thuéc hä Cathartidae

CathartidaeGymnogyps canifornianus

KÒn kÒn khoang cæ California

California Condor

I

I/r

SA


01/07/75

10/06/96

Sacoramphus papa

KÒn kÒn tuyÕt

Ling Vulture

III

III/r


III/w

HN

AT

AT13/04/87

13/04/87


26/09/90
Vultur gryphus

KÒn kÒn Andean

Andean Condor

I

I/r

SA


01/07/75

10/06/96

Pandionidae

Hä ã c¸
Pandion haliaetus

ã c¸
III

III


III

II

IICA

TN

CR16/11/75

22/04/76


28/10/76

04/02/77


28/06/79

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

ACCIPITRIDAE

Hä ¦ng
Accipitridae sppIII

CR

28/10/76
Accipier bicolorIII
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Accipiter chionogasterIII
III/r
II
III/w

CR
DK

DK


28/10/76
24/10/77
28/06/79
28/06/79

§­îc xÕp trong hä Accipitridae

Tªn kh¸c lµAtriatus chionogaster

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé FalconiformesAccipiter cooperii

­ng Cooper
III
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Accipiter gentilis

¦ng lín
II

II

04/02/77

28/06/79

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes


Accipiter gundlachiII
II
04/02/77
28/06/79

Tªn kh¸c lµ

Accipiter gundlachii

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé FalconiformesAccipiter nisus

¦ng mµy tr¾ng
II

II

04/02/77

28/06/79

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes


Accipiter striatus

­ng ch©n nhän
III
III/r

II
III/wCR
DK

DK


28/10/76
24/10/77

28/06/79
28/06/79§­îc xÕp trong hä Accipitridae
Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes

Accipiter superciliosusIII
III/r
II
III/w

CR
DK
DK

28/10/76
24/10/77
28/06/79
28/06/79

§­îc xÕp trong hä Accipitridae

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé FalconiformesAegypius monachusII

II

04/02/77

28/06/79

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé Falconiformes


Aquila sppIII

II

IITN

22/04/76

04/02/77


28/06/79

Bao gåm c¸c loµi thuéc bé FalconiformesAquila adalberti

§¹i bµng Adalbert

Adalbert’s (Spannish Imperial) Eagle

I
I/r

SA


01/07/75
10/06/96

Lóc ®Çu ®­îc ghi lµ1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương