C¬ së d÷ liÖu v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt lÜnh vùc n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th ntải về 5.81 Mb.
trang2/48
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích5.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

Poenicopterus ruber ruber

Hång h¹c lín
II

II

28/06/79

29/07/83

Bao gåm c¸c loµi thuéc hä Phoenicopteridae


Anseriformes

Bé ngçng

Annatidae

Hä vÞt
Annatidae sppIII

GH

26/02/76
Alopochen aegyptiacus

Ngçng Ai cËp

Egyptian Goose

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Anatidae

Anas acuta

VÞt mèc

Northern (Blue-billed) Pintail

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Anatidae

Anas aucklandica

Mång kÐt ®¶o Auckland

Auckland Island Flightless Teal

I
16/02/95

Bao gåm c¶ loµi Anas chlorotis, Anas nesiotis

Anas aucklandica aucklandica

Mång kÐt Auckland
II
01/07/75

16/02/95
Bao gåm C¸c loµi phô cña A. aucklandica


Anas aucklandica chlorotis

Mång kÐt

New Zealand


II

I

01/07/75

16/02/95

Bao gåm c¸c loµi phô cña

A. aucklandica


Anas aucklandica nesiotis

Mång kÐt Campbell
I

I

01/07/75

16/02/95

Bao gåm c¸c loµi phô cña

A. aucklandica


Anas bernieri

Mång kÐt Madagasca
II
01/07/75
Anas capensis

Mång kÐt Cape
III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Anatidae

Anas clypeata

VÞt má th×a
III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Anatidae

Anas crecca

Mång kÐt
III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Anatidae

Anas diaziI

Del

01/07/75

28/06/79

Anas formosa

Mång kÐt Bai can

Bailkal Teal, Spectacled Teal,Formosa Teal

II
11/06/92
Anas laysaensis

VÞt Laysan

Laysan Duck

I
01/07/75

Tªn kh¸c lµ A. platyrhynchos laysanensis

Anas oustaleti

VÞt trêi Mariana

Marianas Mallard

I
01/07/75

Tªn kh¸c lµ

A. platyrhynchos A.superciliosa

Anas penelope

VÞt ®Çu vµng

Eurasian Wigcon

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Anatidae

Anas querquedula

Mßng kÐt mµy tr¾ng

Garganey

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Anatidae

Anser albifrons gambelli

VÞt Gambelli
II

II/r


II/w

Del

CA

CA


01/07/75

01/07/75


29/10/82

29/07/83

Aythya nyroca

VÞt mÆt tr¾ng

Ferruginous Duck, White-eyed Pochard

III
III/r
III/w

GH
DK
DK

26/02/76
24/10/77
01/01/84

Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Anatidae

Tªn kh¸c lµNyroca nyroca

Branta canadensis leucopareia

Ngçng Canada

Alcutian (Canada) Goose,Tundra Goose

I

I/r


I/w

CA

CA01/07/75

09/07/75


29/10/82
Branta ruficollis

Ngçng ngùc ®á

Red-breasted Goose

II
01/07/75
Branta sandvicensis

Ngçng Hawai

Hawaiian Goose (Nene)

I
01/07/75

Tªn kh¸c lµ

Nesochen sandvicensis

Cairina moschata

VÞt Matxc¬va

Muscovy Duck

III

III/r


III/w

HN

AT

AT13/04/87

13/04/87


26/09/90
Cairina scutulata

Ngan c¸nh tr¾ng

White-winged Wood Duck

I
01/07/75
Coscoroba coscoroba

Thiªn nga Coscoroba

Coscoroba Swan

II
01/07/75
Cygnus columbianus jankowskii

Thiªn nga Columbia
II
Del
01/07/75
11/06/92

Lóc ®Çu ®­îc ghi lµ

C. bewickii jankoswkii

Cygnus melanocorypha

Thiªn nga cæ ®en

Black-necked Swan

II
01/07/75
Dendrocygna arborea

VÞt c©y Cuba

West Indian Whistling-Duck, Cuban Tree-Duck

II
01/07/75
Dendrocygna autumnalis

VÞt c©y má ®en

Black-bellied Tree Whistling-Duck

III

III/r


III/w

HN

AT

AT13/04/87

13/04/87


26/09/90
Dendrocygna bicolor

VÞt hung

Fulvous Whiteling-Duck

III

III/r


III/w

III


III/r

III/w


GH

DK

DKHN

AT

AT26/02/76

24/10/77


01/01/84

13/04/87


13/04/87

26/09/90

Dendrocygna viduata

VÞt mÆt tr¾ng

White-faced Whitling-Duck

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Anatidae

Marmaronetta angustiostris

Mång kÐt v©n tr¾ng
III

Del


TN

22/04/76

01/07/77
Nettapus auritus

Ngçng Picmi Ch©u phi

African Pycmy-Goose

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Anatidae

Oxyura leucocephala

VÞt ®Çu tr¾ng

White-headed Duck

III

Del


II

II/r


II/w

TN

AT

AT22/04/76

01/07/77


29/07/83

29/07/83


06/01/89
Plectropterus gambensis

Ngçng cùa c¸nh

Spur-winged Goose

III
III/r

III/w


GH
DK

DK


26/02/76
24/10/77

01/01/84


Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Anatidae

Pteronetta harlaubii

VÞt Hartlaub

Hartlaub’s Duck

III
III/r
III/w

GH
DK
DK

26/02/76
24/10/77
01/01/84

Lóc ®Çu ®­îc xÕp trong hä Anatidae

Tªn kh¸c lµ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương