Cá nhân có đất trong khu vực quy hoạch thực hiện Dự án: Vùng đệm Nhà máy XI măng Bình Phước trên địa bàn xã Thanh Lương, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước (Đợt 1) chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 22.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích22.61 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 865/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 07 tháng 4 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH


Phê duyệt dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình,

cá nhân có đất trong khu vực quy hoạch thực hiện Dự án: Vùng đệm

Nhà máy Xi măng Bình Phước trên địa bàn xã Thanh Lương,

huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước (Đợt 1)CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh bổ sung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của UBND tỉnh ban hành khung chính sách bồi thường, hỗ trợ đất khi Nhà nước thu hồi đất tách ra khỏi lâm phần và đất lâm nghiệp khi thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng sau quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 07/12/2005 của UBND tỉnh thuận quy hoạch đất cho Công ty Xi măng Hà Tiên 1 để làm vùng đệm xung quanh mặt bằng Nhà máy Xi măng Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 14/8/2008 của UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 07/12/2005 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2661/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu Vùng đệm - Dự án Nhà máy Xi măng Bình Phước, thuộc xã Thanh Lương, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 384/STC-GCS ngày 27/3/2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất trong khu vực quy hoạch thực hiện Dự án: Vùng đệm Nhà máy Xi măng Bình Phước trên địa bàn xã Thanh Lương, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước (Đợt 1). Cụ thể như sau:

1. Danh sách các hộ theo phương án:

- Gồm: 147 hộ;

- Số hộ được bồi thường, hỗ trợ: 147 hộ

(Bảng tổng hợp chi tiết kèm theo) (*)2. Tổng diện tích bị giải tỏa

:

548.151,4 m2.

Trong đó:- Diện tích đất ở
5.371,4 m2.

- Diện tích đất nông nghiệp

:

542.780,0 m2.

3. Tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ

:

41.774.028.688 đồng.

(Bốn mươi mốt tỷ, bảy trăm bảy mươi bốn triệu, không trăm hai mươi tám ngàn, sáu trăm tám mươi tám đồng)

Trong đó:- Chi phí bồi thường, hỗ trợ về đất

:

8.388.642.300 đồng.

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ về nhà

:

17.915.191.533 đồng.

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ về VKT
7.506.199.623 đồng.

- Chi phí bồi thường cây trồng

:

6.698.927.581 đồng.

- Chi phí hỗ trợ di dời nhà

:

225.000.000 đồng.

- Chi phí ổn định hỗ trợ cuộc sống

:

182.100.000 đồng.

- Chi phí hỗ trợ gia đình chính sách, đào tạo nghề

:

328.000.000 đồng.

- Chi thưởng di dời đúng kế hoạch

:

529.967.651 đồng.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ tịch UBND huyện Bình Long, Hội đồng Bồi thường GPMB Nhà máy Xi măng Bình Phước, các hộ gia đình, cá nhân có tên tại Bảng tổng hợp chi tiết kèm theo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi
(*) Xem chi tiết trên trangcông báo điện tử http://congbao.binhphuoc.gov.vn

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương