C ng ty cæ phÇn 482 ®iÒu lÖ c ng tytải về 436.8 Kb.
trang2/9
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích436.8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
CÔNG TY

CỔ PHẦN 482


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN 482

PHẦN MỞ ĐẦU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Quyết định số 1226/QĐ-BGTVT, ngày 29/4/2004 của Bộ giao thông vận tải về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty công trình giao thông 482 trực thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 thành Công ty Cổ phần xây dựng công trình 482 (Nay là Công ty Cổ phần 482);

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Điều lệ này được Công ty Cổ phần 482 thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 06 tháng 12 năm 2004 và được sửa đổi lần thứ 7 theo Nghị quyết số 43/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 482 ngày 23 tháng 04 năm 2015.I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều .1Giải thích thuật ngữ


 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:

 1. "Vốn điều lệ" là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 6.1 của Điều lệ này.

 2. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

 3. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

 4. "Cán bộ quản lý" là Giám đốc điều hành, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty đư­ợc Hội đồng quản trị phê chuẩn.

 5. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp.

 6. "Thời hạn hoạt động" là thời hạn hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 của Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết.

 7. "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

 8. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc điều hành, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

 9. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các điều kiện sau:

- Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Giám đốc điều hành, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;

- Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Phó Giám đốc của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát;

- Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;

- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;

- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.


 1. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế chúng.

 2. Các tiêu đề (Chương, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này;

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều .2Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

.1Tên gọi công ty:


- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần 482

- Tên tiếng anh: Joint Stock Company No 482

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần 482

- Tên viết tắt: JSC482

- Logo:

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:


 • Địa chỉ : Số 155 - Trường Chinh - TP.Vinh - Tỉnh Nghệ An

 • Điện thoại : 0383.853 200

 • Fax : 0383.854 701

 • E-mail : Congty482@Congty482.com.vn

 • Website : http://www.congty482.com.vn

 1. Hội đồng quản trị Công ty là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 2. Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.

 3. Công ty có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, các đơn vị thành viên trực thuộc trong và ngoài nước để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

 4. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 51.2 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 52 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của công ty là vô thời hạn kể từ ngày Công ty cổ phần được thành lập.III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều .3Mục tiêu hoạt động của Công ty


1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng;

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;

- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

- Vận tải hành khách đường bộ khác;

- Xây dựng các công trình đường sắt và đường bộ;

- Lắp đặt hệ thống điện,

- Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;

- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa bằng kim loại;

- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

- Khai thác quặng kim loại hiếm;

- Sản xuất các cấu kiện kim loại;

- Nuôi trồng thủy sản nội địa;

- Trồng rừng và chăm sóc rừng;

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không;

- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện;

- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật;

- Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm;

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;

- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy tính;

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện, viễn thông;

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Theo quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh của các Công ty cổ phần, Đại hội cổ đông có thể bổ sung hoặc thay đổi ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn.

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là:

Công ty được thành lập để huy động và sử dụng các nguồn vốn có hiệu quả trong việc phát triển sản xuất kinh doanh về xây dựng công trình và các lĩnh vực khác nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa; tạo việc làm ổn định cho người lao động; tăng lợi tức cho các cổ đông; đóng góp ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh và bền vững.


Điều .4Phạm vi kinh doanh và hoạt động


 1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ này phù hîp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.

 2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều .5Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong công ty


: resources -> upload -> file -> 2015
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CHÍnh phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 16/2005/NĐ-cp ngàY 07 tháng 02 NĂM 2005 VỀ quản lý DỰ ÁN ĐẦu tư XÂy dựng công trìNH
file -> Quy chế Áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nưỚc ngoài trong hoạT ĐỘng xây dựng ở việt nam
file -> CỦa bộ khoa họC, CÔng nghệ và MÔi trưỜng số 55/2002/tt-bkhcnmt ngàY 23 tháng 7 NĂM 2002
file -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
file -> CỦa chính phủ SỐ 27/2003/NĐ-cp ngàY 19 tháng 3 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của nghị ĐỊnh số 24/2000/NĐ-cp ngàY 31 tháng 7 NĂM 2000 quy đỊnh chi tiết thi hành luậT ĐẦu tư NƯỚc ngoài tại việt nam
file -> 1. Nghị định này quy định về hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các nhà đầu tư tại Việt Nam
2015 -> GIẤy xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và nhiệm kỳ 2015 2020


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương