C Ông báO/Số 50 + 51/Ngày 30-12-2014 UỶ ban nhân dâNtải về 62.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích62.41 Kb.

C ÔNG BÁO/Số 50 + 51/Ngày 30-12-2014UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1826/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 12 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính

năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1095/TTr-STP, ngày 03/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Văn Thanh

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH

Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)

năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1826/QĐ-UBND,

ngày 09/12/2014 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

thực hiện

Đơn vị phối hợp thực hiện

Thời gian

thực hiện

I

CÔNG TÁC THỂ CHẾ

1

Thể chế hoá các văn bản có liên quan đến công tác KSTTHC trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp

- Các sở, ban ngành tỉnh;

- UBND cấp huyện.Khi có văn bản trung ương yêu cầu.

2

Ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2015

Sở Tư pháp

- Các sở, ban ngành tỉnh;

- UBND cấp huyện.Trong tháng 12/2014

3

Ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2016

Sở Tư pháp

- Các sở, ban ngành tỉnh;

- UBND cấp huyện.Trong tháng 12/2015

II

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Tổ chức đánh giá tác động đối với các nội dung quy định TTHC trong dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh.

Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có quy định TTHC

Sở Tư pháp

Khi dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

2

Cho ý kiến đối với các nội dung quy định TTHC trong dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh.

Sở Tư pháp

Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có quy định TTHC

Khi dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

3

Cho ý kiến thẩm định đối với nội dung quy định TTHC trong dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh.

Sở Tư pháp

Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có quy định TTHC

Khi dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

4

Kiểm soát chất lượng dự thảo quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền công bố của Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có quy định TTHC

Khi dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

III

KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Cập nhật các văn bản QPPL có nội dung quy định TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh; các quyết định công bố TTHC của trung ương thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh để đôn đốc các ngành thống kê, trình công bố.

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành tỉnh

Thường xuyên trong năm

2

Nhập hồ sơ văn bản, hồ sơ TTHC đối với các văn bản QPPL có quy định TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, các quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh sau khi công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Sở Tư pháp

Cục KSTTHC

Thường xuyên trong năm

3

- Công khai các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố trên trang thông tin điện tử của tỉnh.

- Niêm yết công khai các TTHC trên trang thông tin điện tử, tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC.- Sở Tư pháp

- Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã- VP. UBND tỉnh

Thường xuyên trong năm

4

Ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện TTHC năm 2014

Sở Tư pháp


- Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Trong tháng 12/2014

5

Ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện TTHC năm 2015

Sở Tư pháp


- Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Trong tháng 12/2015

IV

TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Sở Tư pháp


Các cơ quan đơn vị là đối tượng bị phản ánh, kiến nghị.

Thường xuyên trong năm

V

CÁC NỘI DUNG KHÁC

1

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình thực hiện và kết quả thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

- Sở Tư pháp

- Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long.

- Báo Vĩnh Long.- Các sở, ban, ngành tỉnh.

- UBND cấp huyện.

- UBND cấp xã.

- Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của tỉnh.Thường xuyên trong năm

2

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính các sở, ban, ngành, cấp huyện, cấp xã.

Sở Tư pháp

- Các sở, ban, ngành tỉnh.

- UBND cấp huyện.

- UBND cấp xã.


Quí III/2015
Tổ chức huy động đội ngũ chuyên gia, luật sư, các hiệp hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp tham gia vào việc rà soát, đánh giá các quy định hành chính khi cần thiết

Sở Tư pháp

Các doanh nghiệp, luật sư và các đối tượng có liên quan.

Khi cần thiết

3

Kiểm tra công tác KSTTHC tại một số cơ quan có giải quyết thủ tục hành chính, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp

- Các sở, ban, ngành tỉnh.

- UBND cấp huyện.

- UBND cấp xã.


Thường xuyên trong năm

4

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác KSTTHC trên địa bàn tỉnh cho UBND tỉnh, Cục KSTTHC và khi có yêu cầu của cấp trên.

Sở Tư pháp

- Các sở, ban, ngành tỉnh.

- UBND cấp huyện.- UBND cấp xã.

Định kỳ, đột xuất theo yêu cầu.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Văn Thanh

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương