C Ông báO/Số 45 + 46/Ngày 25-11-2014 UỶ ban nhân dâNtải về 14.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích14.77 Kb.

C ÔNG BÁO/Số 45 + 46/Ngày 25-11-2014UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1594/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 10 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc hiệu chỉnh số liệu biên chế cơ quan Khối Kinh tế trong Quyết định

số 573/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 và Quyết định số 1033/QĐ-UBND

ngày 12/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ thiết kế kiến trúc các cơ quan thuộc khối kinh tế (khối 4), khu hành chính tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 12/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hiệu chỉnh số liệu biên chế cơ quan Khối Kinh tế trong Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long;

Xét Tờ trình số 143/BĐHDA ngày 24/10/2014 của Ban Điều hành DAXD khu Hành chính tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hiệu chỉnh số liệu biên chế cơ quan Khối Kinh tế (khối 4) tại Khoản 3, Điều 1 trong Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 và Điều 1 trong Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 12/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh. Lý do: Có sai sót trong quá trình tổng hợp trên máy tính.

Cụ thể như sau:

- Số biên chế của Sở Công thương bổ sung 07 biên chế thuộc Phòng Kỹ thuật - An toàn môi trường (04 biên chế) và Phòng Pháp chế (03 biên chế).

- Số biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung 05 biên chế thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường.

- Ban Quản lý các khu công nghiệp bổ sung 03 biên chế thuộc Phòng Quản lý QHXD và Môi trường (01 biên chế) và Phòng Pháp chế (02 biên chế).

Tổng số biên chế của 06 cơ quan là 479 biên chế (theo Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 và Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 12/6/2013 là 464 biên chế). Thay đổi: Tăng 15 biên chế.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 và Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 12/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Trưởng ban Điều hành dự án xây dựng Khu hành chính tỉnh Vĩnh Long chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh và thủ trưởng các sở ngành thuộc khối kinh tế triển khai, thực hiện các nội dung điều chỉnh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Điều hành dự án xây dựng Khu hành chính tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Phan Anh Vũ

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương