C Ông báO/Số 41/Ngày 12 12 2011 UỶ ban nhân dâNtải về 13.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích13.3 Kb.

C ÔNG BÁO/Số 41/Ngày 12 - 12 - 2011UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 2205/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 11 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh và bổ sung Quy chế

hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu

quốc gia tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định

số 1826/QĐ-UBND, ngày 28/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg, ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2331/QĐ-TTg, ngày 20/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 1826/QĐ-UBND, ngày 28/9/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Vĩnh Long;

Xét Tờ trình số 1485/TTr-SKHĐT-VX, ngày 31/10/2011 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh và bổ sung một số nội dung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Vĩnh Long tại Quyết định số 1826/QĐ-UBND, ngày 28/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Bổ sung vào Điều 5:

Phó Trưởng ban Chỉ đạo là Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành có liên quan:

- Báo cáo tình hình thực hiện kinh phí các chương trình trong từng kỳ báo cáo; xây dựng kế hoạch kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia; thẩm định dự toán chi, tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán.

- Cấp phát kinh phí cho từng chương trình, dự án theo kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan quản lý chương trình chi đúng chế độ hiện hành.

- Tổng hợp tình hình cấp phát kinh phí hàng năm và quyết toán khi chương trình kết thúc.

2. Điều chỉnh Điều 9 về chế độ quản lý tài chính:

Hàng năm, Thường trực Ban Chỉ đạo lập kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban được cấp từ nguồn chi thường xuyên các chương trình MTQG được bố trí trong dự toán ngân sách chung của tỉnh; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Vĩnh Long được phân bổ trong kinh phí của Sở Kế hoạch và Đầu tư.Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan và thành viên của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Văn Thanh

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương