C Ông báO/Số 33/Ngày 10 10 2012 UỶ ban nhân dâNtải về 34.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích34.33 Kb.

C ÔNG BÁO/Số 33/Ngày 10 - 10 - 2012UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1485/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 9 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 2216/QĐ-BTP, ngày 30/7/2012 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Xét Tờ trình số 588/TTr-STP ngày 27/8/2012 của Giám đốc Sở Tư pháp,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp cùng các ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Văn Thanh
UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1485/QĐ-UBND

ngày 19/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)


Thực hiện Quyết định 2216/QĐ-BTP ngày 30/7/2012 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tổ chức triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

Tiếp tục củng cố về tổ chức của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (Hội đồng PHPBGDPL) cấp tỉnh và cấp huyện; xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các sở, ngành, đoàn thể trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tăng cường quản lý nhà nước về PBGDPL.

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác PBGDPL, tạo sự chuyển biến cơ bản, bền vững trong công tác PBGDPL, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.2. Yêu cầu:

Xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ nêu trong kế hoạch.

II. NỘI DUNG:

1. Tổ chức triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức phổ biến, tập huấn nội dung Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2012.

b) Tổ chức hội nghị tập huấn, giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL.

- Đối tượng là thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, huyện, thành phố; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện, thành phố; đại diện các tổ chức pháp chế các ngành, đoàn thể cấp tỉnh; giáo viên dạy môn pháp luật các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề.

+ Cơ quan chủ trì: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL của tỉnh (Sở Tư pháp).

+ Đơn vị phối hợp: Các ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

+ Thời gian thực hiện:

Tổ chức hội nghị tập huấn, giới thiệu nội dung cơ bản của luật: Tháng 10 năm 2012.

Tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL: Định kỳ hàng năm.

- Đối tượng là công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, tổ chức ở cấp huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn.

+ Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố và ban tuyên truyền cấp xã.

+ Đơn vị thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện (Phòng Tư pháp), UBND cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Quý I năm 2013.

c) Tổ chức giới thiệu, phổ biến luật bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn: Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu luật; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long, tin tư pháp, hàng tháng tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến luật, các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

- Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu luật cho các đối tượng.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

+ Thời gian thực hiện: Cả năm 2013.

- Tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến luật, các văn bản hướng dẫn thi hành trên phương tiện thông tin đại chúng.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long; UBND các huyện, thành phố,…

+ Thời gian thực hiện: Cả năm 2013.2. Bố trí đủ cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật làm công tác PBGDPL phù hợp với nhu cầu PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn quản lý theo quy định tại Điều 38 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Cơ quan, tổ chức thực hiện: Các sở, ngành cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các cấp, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của UBMTTQVN các cấp.

b) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện; sửa đổi, bổ sung Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp cấp tỉnh, cấp huyện để phù hợp với các quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Cơ quan thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh (Sở Tư pháp) và cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện (Phòng Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Các sở ngành, đoàn thể là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp.

c) Thời gian thực hiện: Quý II năm 2013.4. Kiểm tra và sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số sở, ngành, UBND huyện, thành phố phục vụ sơ kết 03 năm thực hiện luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan.

- Đối tượng kiểm tra: Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND huyện, thành phố liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I, quý II năm 2015.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015.III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tham mưu Uỷ ban nhân dân cùng cấp, lãnh đạo Sở, ngành, đoàn thể có liên quan ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; định kỳ báo cáo kết quả việc thực hiện luật.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các sở, ngành, đoàn thể có liên quan chủ động, tích cực phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện kế hoạch có hiệu quả.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch này.

4. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Hội đồng PHPBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện và UBND cấp xã theo quy định của pháp luật./.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Văn Thanh

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương