C Ông báO/Số 30 + 31/Ngày 30-7-2014 UỶ ban nhân dâNtải về 42.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích42.25 Kb.

C ÔNG BÁO/Số 30 + 31/Ngày 30-7-2014UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 993/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 7 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Củng cố,

kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến,

giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước năm 2014CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI);

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI);

Căn cứ Công văn số 1158/BTP-PBGDPL ngày 22/4/2014 của Bộ Tư pháp về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 và Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước giai đoạn 2013 - 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 376/TTr-STP ngày 06/5/2014,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước năm 2014.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Văn Thanh

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án Củng cố, kiện toàn và nâng cao

chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục

pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước năm 2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số 993/QĐ-UBND

ngày 01/7/2014 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Nhằm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2016 và hoàn thành các mục tiêu của Đề án đã đề ra;

Để khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức, hoạt động của đội ngũ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Đề án ở giai đoạn I và triển khai thực hiện giai đoạn II; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực trong công tác tuyên truyền PBGDPL theo hướng đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, có năng lực và cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần thực hiện hiệu quả quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành tư pháp đến năm 2020 và Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

2. Yêu cầu:

Tổ chức triển khai các hoạt động của Đề án phải phù hợp với Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; tình hình thực tiễn của từng ngành, địa phương, đơn vị; đúng thời gian và có lộ trình thực hiện cụ thể, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thực hiện Đề án.

Gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các chương trình, đề án khác đang được triển khai tại địa phương.

Các cơ quan liên quan trong thực hiện Đề án có giải pháp trong thực hiện kế hoạch, bảo đảm tính khả thi và phát huy tối đa nguồn lực thực hiện công tác PBGDPL hiện có, bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn PBGDPL ở địa phương.II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Công tác triển khai quán triệt:

Tiếp tục triển khai quán triệt Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI); Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” giai đoạn 2013 - 2016 đến cán bộ, công chức, viên chức nắm để thực hiện có hiệu quả.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát Thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long.

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

2. Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các cấp bố trí đủ cán bộ có trình độ chuyên môn về pháp luật để theo dõi, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

Cơ quan chủ trì thực hiện: Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2014.

3. Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố định kỳ tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL:

a) Các hoạt động quản lý, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng:

- Rà soát, phân loại, đánh giá, củng cố đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc đơn vị, cấp mình quản lý để có biện pháp đào tạo, bồi dưỡng thích hợp; xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL, đảm bảo sử dụng cán bộ đáp ứng được nhiệm vụ PBGDPL của cơ quan, đơn vị và địa phương.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Quý III/2014.

b) Định kỳ tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL:

- Triển khai tập huấn các văn bản pháp luật mới do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2014.

- Tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện, cán bộ tổ chức pháp chế các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Quý II, III/2014.

- Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ, công chức của ngành tư pháp và thanh tra thực hiện các hoạt động xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức đối thoại với người dân để kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2014.

- Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ giám thị Trại tạm giam, Trung tâm giáo dục - lao động xã hội.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2014.

- Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho giảng viên, giáo viên giảng dạy pháp luật và giáo dục công dân trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, các trường nghiệp vụ trực thuộc.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2014.

- Tập huấn cho nhóm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gồm: Luật sư, luật gia, tư vấn viên pháp luật.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2014.

- Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ làm công tác PBGDPL trình UBND tỉnh phê duyệt.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ, Trường Chính trị Phạm Hùng.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2014.

4. Tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật:

Cung cấp tài liệu nghiệp vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật rộng rãi trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các nhà trường.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Năm 2014.

5. Phổ biến, giáo dục pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng:

Xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục pháp luật; phối hợp thực hiện các chương trình phát sóng như thực hiện các phóng sự, đối thoại, toạ đàm.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài Phát Thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long.

Thời gian thực hiện: Năm 2014.

6. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, toạ đàm về các chuyên đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước:

Các sở, ban ngành, đoàn thể các cấp có liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực; tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm về nhóm chuyên đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2014.

7. Sơ kết 02 năm thực hiện đề án:

Kiểm tra, đánh giá, sơ kết 02 năm thực hiện Đề án và báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Chỉ đạo Đề án cấp tỉnh (Sở Tư pháp - cơ quan thường trực) chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

2. Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này xây dựng, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Đề án cấp tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 10/10/2014.

3. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc lập dự toán, bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL được thực hiện theo phân cấp ngân sách và theo quy định của pháp luật hiện hành.Quá trình thực hiện gặp khó khăn vướng mắc, các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) nắm chỉ đạo./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Văn Thanh

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương