C Ông báO/Số 15 + 16/Ngày 27-02-2015 UỶ ban nhân dâNtải về 35.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích35.35 Kb.

C ÔNG BÁO/Số 15 + 16/Ngày 27-02-2015UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 2041/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 31 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền

Cải cách hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-UBND, ngày 05/4/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2012 - 2015;

Quyết định số 1811/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh Vĩnh Long;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 431/TTr-SNV, ngày 29/12/2014,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH

Đã ký
Trần Văn Rón

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Vĩnh Long, ngày 31 tháng 12 năm 2014

KẾ HOẠCH

Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2041/QĐ-UBND,

ngày 31/12/2014 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG:

1. Mục tiêu:

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.

Đáp ứng kịp thời việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin của cán bộ công chức, viên chức, nhân dân và tổ chức về công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng.

2. Yêu cầu:

- Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng;

- Thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với Kế hoạch cải cách hành chính đã được UBND tỉnh được phê duyệt;

- Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.3. Đối tượng:

- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN:

1. Nội dung tuyên truyền:

- Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính.

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh, gồm có 6 nội dung: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hoá hành chính nhà nước.

- Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị hành chính các cấp. Qua đó biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác cải cách hành chính; phê phán những hiện tượng tiêu cực, trì trệ, có hành vi không đúng đắn gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

- Giới thiệu mô hình, cơ chế đang được triển khai, các điển hình tốt về cải cách hành chính ở trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh.

- Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.

- Tuyên truyền về Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

2. Hình thức tuyên truyền:

- Huy động và sử dụng phương tiện thông tin đại chúng (báo, tạp chí, đài phát thanh và truyền hình, các đài truyền thanh; trang thông tin điện tử của tỉnh và trang Web của các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

- Phát hành rộng rãi tờ gấp, pano, áp phích liên quan đến cải cách hành chính phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng loại đối tượng.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại giữa cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp với các tầng lớp nhân dân thông qua các buổi đối thoại trực tiếp.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính trên các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương; các cuộc thi tìm hiểu chính sách và pháp luật.

- Các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn đưa nội dung cải cách hành chính vào các phiên họp thường kỳ của địa phương, đơn vị.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính.

2. Tăng cường phối hợp giữa Sở Nội vụ với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh với các cơ quan báo, đài, các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền cải cách hành chính.

3. Cải thiện, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên các công cụ truyền thông của các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn (trên các Website, báo, tạp chí, bản tin,…).

4. Tổ chức biên soạn, phát hành các loại ấn phẩm thông tin, tuyên truyền về các nội dung của cải cách hành chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị mình và gửi Sở Nội vụ và báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm cá nhân về tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong phạm vi, nhiệm vụ được giao phụ trách;

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm (ngày 05 của tháng cuối quý) báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị (lồng ghép vào báo cáo cải cách hành chính), gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Nội vụ theo quy định;

- Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên, liên tục, đảm bảo tính chính xác;

- Bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực và trình độ hiểu biết về cải cách hành chính để theo dõi, hướng dẫn và báo cáo tình hình thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị.

2. Giao Sở Nội vụ:

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị;

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính có lồng ghép nội dung về công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính;

- Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh theo định kỳ quý, 6 tháng, năm (ngày 10 của tháng cuối quý) về tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh để gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

3. Giao Sở Tư pháp: Tham mưu Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh có Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính trong chương trình tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan báo chí, Đài phát thanh và truyền hình Vĩnh Long, Đài truyền thanh địa phương lập các chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính.

5. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long: Xây dựng chuyên mục (hoặc các buổi đàm thoại, đối thoại) tuyên truyền cải cách hành chính; hoàn thiện và nâng cao chất lượng phát sóng chương trình cải cách hành chính.

6. Báo Vĩnh Long: Mở chuyên trang về cải cách hành chính; tăng cường các tin, bài nghiên cứu, trao đổi về cải cách hành chính.

7. Giao Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, bố trí kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

8. Trường Chính trị Phạm Hùng: Tăng cường công tác nghiên cứu, giảng dạy về cải cách hành chính nhà nước. Đưa nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm trên địa bàn tỉnh vào chương trình giảng dạy phù hợp với từng đối tượng.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./.


CHỦ TỊCH

Đã ký
Trần Văn Rón

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương