C Ông báO/Số 05+06/Ngày 10 02 2012 UỶ ban nhân dâNtải về 38.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích38.08 Kb.

C ÔNG BÁO/Số 05+06/Ngày 10 - 02 - 2012UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 12/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 05 tháng 01 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Trợ giúp

xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối

nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2012
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2012.

(Kèm theo Kế hoạch số 50/KH-SLĐTBXH ngày 08/11/2011 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long).Điều 2. Đề nghị Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long vận động các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền cùng cấp thực hiện tốt Kế hoạch trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Văn Thanh

UBND TỈNH VĨNH LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ LAO ĐỘNG -TBXH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 50/KH-SLĐTBXH

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 11 năm 2011


KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án Trợ giúp

xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần,

người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND,

ngày 05/01/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, tỉnh Vĩnh Long đã tập trung phát triển kinh tế - xã hội và quan tâm chỉ đạo công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống đối tượng chính sách xã hội. Tỉnh đã thực hiện nhiều cơ chế chính sách theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ, trong đó có trợ giúp cho người tâm thần. Qua cuộc rà soát người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng toàn tỉnh năm 2010, có 4.395 người tâm thần. Trong đó, có 2.164 người đang được hưởng trợ cấp tại cộng đồng và 27 người tâm thần đang được nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ xã hội. Hiện nay, tỉnh có 3 trung tâm bảo trợ xã hội nhưng chỉ có 1 trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần. Tuy nhiên cơ sở vật chất, trang thiết bị phục hồi chức năng cho người tâm thần còn thiếu thốn và phương pháp chăm sóc, điều trị, trợ giúp đối tượng này còn nhiều hạn chế. Đội ngũ cán bộ, nhân viên trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí còn ít, không đủ để đáp ứng phục vụ cho các đối tượng. Từ đó, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của các chính sách xã hội và công tác trợ giúp các đối tượng yếu thế của tỉnh, đặc biệt là người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.II. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

Huy động sự tham gia của xã hội nhất là gia đình, cộng đồng trợ giúp về vật chất, tinh thần, phục hồi chức năng cho người tâm thần để ổn định cuộc sống hoà nhập cộng đồng, phòng ngừa người rối nhiễu tâm trí bị tâm thần góp phần đảm bảo an sinh xã hội.2. Mục tiêu cụ thể:

2.1. Phấn đấu khoảng 900 người tâm thần có hành vi nguy hiểm đến gia đình, cộng đồng và số người tâm thần lang thang được phục hồi chức năng luân phiên tại các cơ sở bảo trợ xã hội và tại cộng đồng;

2.2. Tổ chức thực hiện rà soát gia đình có người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần được nâng cao nhận thức về trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần dựa vào cộng đồng;

2.3. Sau khi rà soát, phấn đấu 20% số người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần, người tâm thần được tư vấn, trị liệu tâm lý và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội khác.

2.4. 100% người đủ điều kiện trong năm bị mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm được hưởng trợ cấp theo qui định.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên và cộng tác viên trong lĩnh vực trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần làm việc tại cấp xã, ấp; các trung tâm bảo trợ xã hội.

Tập huấn cho gia đình đối tượng về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần.

Nghiên cứu, xây dựng các văn bản để triển khai thực hiện.

Tổ chức tuyên truyền, thông tin nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp và người dân.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN NĂM 2012: 455.800.000 đồng. Trong đó:

* Kinh phí trung ương: 312.000.000 đồng. Chi cho nội dung đào tạo và đào tạo lại; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ; tập huấn cho gia đình người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí về kỹ năng, phương pháp chăm sóc.

* Kinh phí địa phương: 143.800.000 đồng. Chi cho nội dung ngiên cứu, xây dựng các văn bản để triển khai thực hiện; tổ chức, in tài liệu để tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp và người dân…; kiểm tra, giám sát, họp sơ kết, tổng kết; kinh phí phụ cấp ban chỉ đạo, tổ giúp việc.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2012; tổng hợp kinh phí đề nghị hỗ trợ của các huyện, thành phố gửi Sở Tài chính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định; triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức; khảo sát, đánh giá và thu thập thông tin về người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần; xây dựng các cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật để trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần; phát triển các cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí; phát triển các cơ sở bảo trợ xã hội để chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần; Nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng; sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2012 và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Sở Y tế có trách nhiệm lồng ghép nghiên cứu, hướng dẫn nghiệp vụ y tế trong điều trị và phục hồi chức năng cho người tâm thần dựa vào cộng đồng và trong các cơ sở bảo trợ xã hội; nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên, cộng tác viên y tế về chăm sóc sức khoẻ tâm thần. Tập huấn cho gia đình đối tượng về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể triển khai lồng ghép các chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, học viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; triển khai các chương trình phòng ngừa, can thiệp sớm các trường hợp học sinh, sinh viên có biểu hiện rối nhiễu tâm trí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; hoàn thiện chính sách và chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các cơ sở y tế có liên quan thực hiện công tác chăm sóc, phục hồi khả năng học tập và học nghề cho học sinh, sinh viên, học viên bị mắc bệnh tâm thần.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí để triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2012 theo qui định của pháp luật về ngân sách nhà nước, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện kế hoạch.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2012; tranh thủ vốn viện trợ cho công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin và truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần dựa vào cộng đồng.

7. Các sở, ban ngành liên quan khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2012; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

8. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long vận động các tổ chức thành viên và quần chúng nhân dân tham gia trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng.

9. Uỷ ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2012 trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng tại địa phương;

- Chỉ đạo, triển khai các nội dung, giải pháp của Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2012 trên địa bàn huyện, thành phố;

- Bố trí ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2012.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2012. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Bảo trợ xã hội) để cùng giải quyết./.


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký
Phạm Văn Thông

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương