Độc lập Tự do Hạnh phúc VĂn phòng thanh Hoá, ngày 11 tháng 8 năm 2011 Số: 493/QĐ-vp quyếT ĐỊNHtải về 29.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích29.18 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúcVĂN PHÒNG

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 8 năm 2011

Số: 493/QĐ-VP


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công công tác của cán bộ, công chức

Phòng Kinh tế - Tài chính Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa
CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/03/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức;

Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-VP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và phân công công tác của các phòng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Kinh tế - Tài chính và Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công công tác cho cán bộ, công chức Phòng Kinh tế - Tài chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Xuân Thiện - Trưởng phòng

a) Chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của Phòng; thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng phòng quy định tại Điều 4 Quyết định số 469/QĐ-VP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và phân công công tác của các phòng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

b) Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành và giải quyết các công việc thuộc các ngành, lĩnh vực sau đây:

- Xây dựng dự toán thu - chi ngân sách nhà nước chung toàn tỉnh; Quyết toán thu - chi ngân sách địa phương chung toàn tỉnh; phân bổ kinh phí cho các chương trình mục tiêu; sử dụng số vượt thu ngân sách nhà nước hàng năm; kinh phí Trung ương bổ sung trong năm; các khoản chi từ quỹ dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách tỉnh; chi quốc phòng, an ninh; thu - chi tài chính ngoài dự toán của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh (trừ các ngành: Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Lao động – TBXH); chính sách, chế độ tài chính đối với các tổ chức, cá nhân không thường xuyên thụ hưởng ngân sách; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; dự trữ nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập; hoạt động dịch vụ tài chính trên địa bàn tỉnh; quản lý tài sản công;

- Thực hiện các công việc khác do Chánh Văn phòng, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao.

c) Theo dõi, báo cáo tình hình hoạt động của Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế, Cục Dự trữ Nhà nước, Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết.2. Đồng chí Nguyễn Bá Hùng - Phó Trưởng phòng

a) Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Phó Trưởng phòng quy định tại Điều 5 Quyết định số 469/QĐ-VP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và phân công công tác của các phòng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

b) Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành và giải quyết các công việc thuộc các ngành, lĩnh vực sau đây:

- Xây dựng khung giá đất hàng năm của tỉnh; giá cho thuê đất, thuê mặt nước; giá giao đất thu tiền sử dụng đất; giá đấu giá quyền sử dụng đất; giá đất để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; các công việc liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc cho thuê đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giá đấu giá mỏ đất, đá, cát...; giá giao cấp quyền khai thác khoáng sản, VLXD; giá hàng hoá, dịch vụ; giá nước sinh hoạt; chế độ chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Thực hiện các công việc khác do Chánh Văn phòng, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao.

c) Theo dõi, báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất, các tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh.3. Đồng chí Nguyễn Văn Biện - Phó Trưởng phòng

a) Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Phó Trưởng phòng quy định tại Điều 5 Quyết định số 469/QĐ-VP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và phân công công tác của các phòng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

b) Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành và giải quyết các công việc thuộc các ngành, lĩnh vực sau đây:

- Du lịch; lưu thông hàng hóa; xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại và du lịch; thương mại điện tử; hội nhập kinh tế; thương mại quốc tế; dịch vụ thương mại; ngân hàng; hải quan; theo dõi thu chi tài chính ngoài dự toán các cơ quan nhà nước thuộc lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch; cơ chế chính sách tài chính thuộc lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, xuất khẩu, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại;

- Thực hiện các công việc khác do Chánh Văn phòng, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao.

c) Theo dõi, báo cáo tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình xuất khẩu, Ban chỉ đạo 127 tỉnh, Ban chỉ đạo Chương trình hội nhập KTQT, Ban quản lý Chương trình phát triển chợ, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, Ban chỉ đạo phát triển thương mại biên giới; Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa, ngân hàng nhà nước, ngân hàng chính sách xã hội, các ngân hàng thương mại, Cục hải quan, Chi cục quản lý thị trường.4. Đồng chí Hà Sỹ Phong – Phó Trưởng phòng

a) Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Phó Trưởng phòng quy định tại Điều 5 Quyết định số 469/QĐ-VP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và phân công công tác của các phòng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

b) Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành và giải quyết các công việc thuộc các ngành, lĩnh vực sau đây:

- Thu - chi tài chính của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, các huyện, thị xã, thành phố; thu – chi tài chính ngoài dự toán của các cơ quan nhà nước thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, lao động – TBXH;

- Tiếp tục tham mưu triển khai các chương trình, dự án ODA, NGO đã được phân công, đang triển khai thực hiện đến khi hoàn thành.

- Thực hiện các công việc khác do Chánh Văn phòng, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao.5. Đồng chí Hoàng Ngọc Thành

Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành và giải quyết các công việc thuộc ngành, lĩnh vực sau:

- Đăng ký kinh doanh; đăng ký đầu tư; ưu đãi đầu tư; phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; theo dõi, tổng hợp tình hình đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh, chuyển đổi sở hữu các đơn vị sự nghiệp có thu.

- Thực hiện các công việc khác do Chánh Văn phòng, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao.6. Đồng chí Bùi Văn Tuyển

a) Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành và giải quyết các công việc có liên quan đến sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; tài chính doanh nghiệp (kể cả các khoản hỗ trợ của ngân sách); chính sách chế độ đối với người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước.

- Thực hiện các công việc khác do Chánh Văn phòng, Thường trực UBND tỉnh giao.

b) Theo dõi, báo cáo tình hình hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề.Điều 2. Trong phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công, các chuyên viên có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2, Điều 7 Quyết định số 469/QĐ-VP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và phân công công tác của các phòng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Căn cứ tình hình thực tế, Chánh Văn phòng UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh phân công công tác để bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ chung của Phòng và Văn phòng UBND tỉnh.

Các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng; Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức; Cán bộ, công chức Phòng Kinh tế - Tài chính; Trưởng các phòng, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như Điều 3 QĐ (để thực hiện);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để BC);

- Văn phòng Tỉnh uỷ;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: Văn thư, HCTC.Đỗ Quốc Cảnh (đã ký): vi-vn -> vpubnd -> TaiLieu
vi-vn -> TÀi liệu tham khảO Ôn thi tốt nghiệp tiếng anh lớP 12 I. Tenses a/ Lý thuyết 1
vi-vn -> HỘi nông dân việt nam ban chấp hành trung ưƠNG
vi-vn -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
vi-vn -> Mẫu số 04. Hợp đồng cho thuê đất
vi-vn -> Huyện thanh liêM
vi-vn -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-vn -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam
vi-vn -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-vn -> Quy định quản lý chất thải rắn và nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam
TaiLieu -> Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-cp ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về Công báo
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương