Độc lập Tự do Hạnh phúc viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng trị, ngày 18 tháng 6 năm 2014 Số: 68 /bc-vks-vp báo cáOtải về 120.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích120.47 Kb.
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỐI CAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG TRỊ Quảng Trị, ngày 18 tháng 6 năm 2014

Số: 68 /BC-VKS-VPBÁO CÁO

CÔNG TÁC CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VI


Thay mặt Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, tôi xin báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác của Ngành Kiểm sát ND tỉnh sáu tháng đầu năm 2014.I-TÌNH HÌNH TỘI PHẠM:

Sáu tháng đầu năm 2014, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có xu hướng gia tăng, tập trung vào các tội Giết người, Cố ý gây thương tích.... Tội phạm về ma túy tiếp tục diễn ra với hành vi ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Từ ngày 01/12/2013 đến 31/5/2014, Cơ quan điều tra khởi tố mới 248 vụ/365 bị can (giảm 9 vụ/1 bị can so với cùng kỳ năm trước). Cụ thể:

1-Tội phạm về an ninh: Không phát sinh.

2-Tội phạm về ma tuý:

Khởi tố mới 15 vụ/35 bị can (giảm 5 vụ nhưng tăng 9 bị can so với cùng kỳ năm trước). Tội phạm về ma tuý xảy ra chủ yếu ở địa bàn thành phố Đông Hà và huyện Hướng Hoá, bên cạnh đó việc vận chuyển ma tuý từ Lào về Việt Nam vẫn tiếp diễn phức tạp.3-Tội phạm về tham nhũng và chức vụ: Không phát sinh.

4-Tội phạm về kinh tế và môi trường:

Khởi tố mới 9 vụ/11 bị can (tăng 3 bị can so với cùng kỳ năm trước).

Điển hình là vụ : Ngày 16/01/2014, tại km 36 Quốc Lộ 9 thuộc địa phận xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Trần Thanh Lâm, sinh 1975, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu điều khiển xe ô tô biển kiểm soát UN 4137 (chủ xe là Phan Văn Hà, sinh 1965, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) vận chuyển trái phép 50,5kg pháo nổ, 2,406m3 gỗ trắc CamPốt (quy tròn) và 1.680 kg gỗ trắc CamPốt chạy từ Pắc Sế - Lào về Việt Nam.

5-Tội phạm về xâm phạm sở hữu:

Khởi tố mới 138 vụ/134 bị can ( Do chưa phát hiện được bị can, tăng 6 vụ/ 10 bị can); tập trung vào các tội: Trộm cắp tài sản 111vụ/95 bị can (tăng 8 vụ nhưng giảm 3 bị can); Hủy hoại tài sản 7 vụ/8 bị can .... Điển hình là các vụ:- Kho¶ng 20 giê ngµy 04/01/2014, t¹i b·i t¾m Gio H¶i ë x· Gio H¶i, huyÖn Gio Linh; Cao Phó Quý, sinh 1995, tró t¹i thÞ trÊn Gio Linh, huyÖn Gio Linh; D­¬ng Ngäc Anh, sinh 1997; Hoµng Linh S¬n, sinh 1996 vµ Hoµng V¨n Quèc, sinh 1997 cïng tró t¹i x· Gio Ch©u, huyÖn Gio Linh ®· dïng vò lùc chiÕm ®o¹t cña anh TrÇn §øc H¶i 01 m¸y ®iÖn tho¹i di ®éng hiÖu FPT, trÞ gi¸ kho¶ng 2.000.000®ång.

6-Tội phạm về trật tự an toàn xã hội:

Khởi tố mới 85 vụ/187 bị can (giảm 10 vụ/14 bị can); tập trung chủ yếu vào một số loại tội như: Giết người 5 vụ/6 bị can (tăng 3 vụ); Cố ý gây thương tích 22 vụ/37 bị can (giảm 8 vụ/ 13 bị can); Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ 31 vụ/26 bị can ( Do chưa phát hiện được bị can, giảm 2 bị can); Đánh bạc 13 vụ/88 bị can (giảm 6 vụ/20 bị can)... Số người phạm tội về trật tự an toàn xã hội tuy giảm hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng tính chất và mức độ phạm tội nghiêm trọng hơn. Điển hình là các vụ:

- Vào lúc 4 giờ ngày 02/02/2014, tại số nhà 52, đường Hàm Nghi thuộc khu phố 4, Phường 1, thành phố Đông Hà, do mâu thuẫn với vợ là chị Nguyễn Thị Huế, sinh 1983, Mai Chiếm Thắng, sinh 1980 (trú tại địa chỉ trên) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Huế, rồi cầm chân kéo từ trên giường xuống nền nhà làm chị Huế bị dập sọ não chết tại chỗ.

- Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13/02/2014, tại nhà Đặng Quang Lai, sinh 1972 ở khóm Cao Việt, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang các đối tượng gồm: Đặng Quang Lai, sinh 1972, Nguyễn Hùng Thanh, sinh 1975, Lê Minh Phúc, sinh 1988, Đặng Văn Minh, sinh 1963, Trương Văn Bình, sinh 1973, Lê Bá Trường, sinh 1987, Nguyễn Nhật Tân, sinh 1971, Nguyễn Hai Chín, sinh 1974, Đặng Quang Tài, sinh 1970, Phạm Trung Kiên, sinh 1972, Nguyễn Hữu Khai, sinh 1968, Lê Anh Cương, sinh 1950, Đỗ Văn Hiếu, sinh 1985, đều trú tại thị trần Lao Bảo, huyện Hướng Hóa đang đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa. Tang vật thu giữ là 181.005.000 đồng và một số vật dụng dùng vào việc đánh bạc.7-Tội phạm về xâm phạm hoạt động tư pháp: Khëi tè míi 1 vô/1 bÞ can vÒ téi “Trèn khái n¬i giam”: Kho¶ng 6 giê 30 phót ngµy 16/12/2013, lîi dông s¬ hë cña c¸n bé qu¶n lý trong lóc ®i lao ®éng, ph¹m nh©n NguyÔn V¨n Th¸i, sinh 1979, tró t¹i x· H­ng Xu©n, huyÖn H­ng Nguyªn, tØnh NghÖ An (hiÖn ®ang chÊp hµnh ¸n ph¹t tï vÒ téi “Mua b¸n tr¸i phÐp chÊt ma tuý” t¹i Tr¹m giam NghÜa An) ®· bá trèn khái hiÖn tr­êng lao ®éng.

II-KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Sáu tháng đầu năm 2014, toàn ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị quán triệt và triển khai đầy đủ Chỉ thị số 01- CT/VKSTC ngày 02/01/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2014 và Kế hoạch công tác số 63/KH-VKS-VP ngày 22/01/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; thực hiện có chất lượng các lĩnh vực công tác, hoàn thành các chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội; đẩy mạnh phối, kết hợp với các cơ quan tư pháp trên địa bàn và chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm theo tinh thần Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội. Cán bộ, Kiểm sát viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành. Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong các lĩnh vực hoạt động, triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp công tác kiểm sát để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của cấp uỷ địa phương. Kết quả các mặt công tác đạt được như sau:1.Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự:

Viện kiểm sát hai cấp nêu cao trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ, tăng cường đẩy mạnh công tác phối, kết hợp với các cơ quan tư pháp, các cơ quan hữu quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm”. Định kỳ và đột xuất tổ chức và tham gia các cuộc họp liên ngành để trao đổi, rút kinh nghiệm trong công tác giải quyết các vụ án hình sự. Thực hiện kiểm sát hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, đảm bảo việc áp dụng pháp luật khách quan, chính xác. Phối hợp với Tòa án hai cấp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên. Trong 6 tháng đầu năm 2014 chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ngày càng được nâng lên, không xảy ra trường hợp đình chỉ vụ án, bị can do không phạm tội; không có vụ án quá hạn luật định.1.1.Kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố:

Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành trong việc quản lý, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát 100% tố giác, tin báo về tội phạm được các Cơ quan điều tra thụ lý. Trong 6 tháng đầu năm 2014, Viện kiểm sát đã kiểm sát định kỳ và trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan điều tra cùng cấp 12 lần. Đã ban hành 12 bản kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục những vi phạm như: Để tin báo quá thời hạn mà chưa ra quyết định giải quyết, trình tự thủ tục giải quyết tin báo không đúng quy định; việc xác định tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan điều tra chưa chính xác, công tác xác minh tin báo còn kéo dài, không liên tục, sổ thụ lý tin báo, tố giác về tội phạm chưa được cập nhật đầy đủ, rõ ràng.

Trong kỳ, Cơ quan điều tra hai cấp thụ lý 458 tin báo (cũ 70 tin, mới 388 tin); đã giải quyết 390 tin, đạt tỷ lệ 85,1% (trong đó khởi tố vụ án hình sự 253 tin, đạt tỷ lệ 64,8%; không khởi tố 137 tin, chiếm tỷ lệ 35,2%).

Thông qua công tác kiểm sát thấy các tố giác, tin báo về tội phạm đã được Cơ quan điều tra tiếp nhận, phân loại, thụ lý và xử lý tương đối đầy đủ. Trong kỳ có 9 tin báo quá hạn. Thực hiện kiến nghị và văn bản yêu cầu khởi tố của Viện kiểm sát hai cấp, đến nay Cơ quan điều tra - Công an thị xã Quảng Trị đã xử lý 01 tin báo thụ lý từ tháng 10/2012 bằng hình thức khởi tố vụ án hình sự, còn 8 tin báo tại Cơ quan điều tra Công an các huyện Triệu Phong, Hướng Hóa, Đông Hà.1.2. Kiểm sát việc bắt, tạm giữ và tạm giam:

Thực hiện Quy chế về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong công tác kiểm tra nhà tạm giữ, Trại tạm giam. Thông qua công tác kiểm sát định kỳ, đột xuất các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam và Trại giam của cơ quan Công an thấy: Các trường hợp bắt tạm giữ, tạm giam đều có căn cứ, đúng pháp luật, chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân cơ bản được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Tỷ lệ người bị bắt tạm giữ xử lý hình sự cao (94,3%); không có trường hợp nào bị tạm giữ, tạm giam quá hạn hay Viện kiểm sát phải trả tự do theo khoản 1, Điều 28 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.

Sáu tháng đầu năm 2014, Viện kiểm sát cấp huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ 3 lần, đã ban hành 3 bản kết luận có kiến nghị về công tác tạm giữ, tạm giam.

Viện kiểm sát đã tiến hành kiểm sát thường kỳ và bất thường Nhà tạm giữ, Trại tạm giam của cơ quan Công an 19 lần; đã phát hiện và ban hành 18 bản kiến nghị khắc phục một số vi phạm như: Một số buồng giam tại Nhà tạm giữ chật hẹp, xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho việc giam giữ; không thông báo cho cơ quan đang thụ lý vụ án biết về việc đã hết thời hạn tạm giam. Công tác kiểm tra, giám sát còn lỏng lẻo, để xảy ra trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam đưa những đồ vật cấm vào buồng giam (Vĩnh Linh); trích xuất người bị tạm giam nhưng không ghi vào sổ theo dõi, hồ sơ của người bị tạm giữ, tạm giam không có giấy khám sức khỏe (Triệu Phong)...Công tác kiểm sát việc bắt tạm giữ và phân loại xử lý: Tổng số người bị bắt tạm giữ 193 người (tăng 3 người so với cùng kỳ năm trước); đã giải quyết 189 người, trong đó: Khởi tố 182 người, đạt tỷ lệ 96,2%; trả tự do 7 người, chiếm tỷ lệ 3,7%. Số còn tạm giữ 4 người.

Công tác kiểm sát việc tạm giam: Tổng số người bị tạm giam là 424 người (mới 257, tăng 45 người so với năm trước); các cơ quan tố tụng đã giải quyết 212 người (Hủy bỏ biện pháp tạm giam 15, thay đổi biện pháp ngăn chặn khác 71, trả tự do vì xét xử cho hưởng án treo 10, trả tự do vì thời hạn tù bằng thời hạn tạm giam 4, trả tự do vì Tòa án cấp phúc thẩm tuyên không phạm tội 2, án có hiệu lực chuyển thi hành án 101, án có hiệu lực hết án trong thời gian chờ chuyển trại giam 9); số còn lại 212 người đang tạm giam trong hạn luật định.

1.3.Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự:

Viện kiểm sát hai cấp đã thực hiện có chất lượng công tác kiểm sát việc khởi tố, không khởi tố vụ án, khởi tố bị can; đề cao trách nhiệm trong việc phê chuẩn các quyết định, lệnh của Cơ quan điều tra, đảm bảo các quyết định, lệnh, nhất là các quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ các biện pháp ngăn chặn đúng pháp luật; tham gia kiểm sát đầy đủ việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các hoạt động khác theo quy định; phối hợp với Cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án; quản lý chặt chẽ án đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra, đảm bảo tính có căn cứ của các quyết định này. Qua công tác kiểm sát, đã ban hành 01 văn bản yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vụ án; ban hành 02 bản kiến nghị vi phạm đối với cơ quan điều tra cấp huyện (Triệu Phong, Cam Lộ) vi phạm trong việc Cơ quan điều tra không gửi đầy đủ các quyết định tố tụng cho Viện kiểm sát (Cam Lộ); Biên bản hỏi cung có sửa chữa, tẩy xóa nhưng Điều tra viên hỏi cung và bị can không ký xác nhận; không gửi Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu khi tiến hành khám xét cho Viện kiểm sát cùng cấp (Triệu Phong).Án ở cơ quan điều tra: Thụ lý kiểm sát điều tra 373 vụ/572 bị can (mới 248 vụ/365 bị can, so với cùng kỳ năm 2013 giảm 9 vụ/1 bị can). Cơ quan điều tra đã giải quyết 266 vụ/411 bị can, đạt tỷ lệ 71,3%, trong đó: Kết thúc điều tra đề nghị truy tố 196 vụ/401 bị can, đạt tỷ lệ 73,6%; đình chỉ điều tra 4 vụ/8 bị can, tỷ lệ 1,5%; tạm đình chỉ điều tra 66 vụ/2 bị can, tỷ lệ 24,8 %).

Án ở Viện kiểm sát: Tổng số án Viện kiểm sát phải xử lý 203 vụ/422 bị can (mới 196 vụ/401 bị can, giảm 1 vụ/72 bị can so với cùng kỳ năm trước). Viện kiểm sát đã xử lý 192 vụ/369 bị can, đạt 94,5% (trong đó truy tố chuyển Toà án 191 vụ/ 366 bị can, đình chỉ 1 vụ/1 bị can, tạm đình chỉ 2 bị can). Trong kỳ, Viện kiểm sát trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để yêu cầu điều tra bổ sung 2 vụ (án do Tòa án trả hồ sơ), giảm 6 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Về giải quyết các vụ án trọng điểm, án rút gọn: Viện kiểm sát 2 cấp đã phối hợp với Cơ quan điều tra, Toà án cùng cấp xác định 10 vụ án trọng điểm và 1 vụ án rút gọn. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và đã đưa ra xét xử kịp thời các vụ án, góp phần nâng cao tác dụng đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Về Quản lý án đình chỉ điều tra: Tổng số án đình chỉ điều tra 5 vụ/9 bị can, trong đó Cơ quan điều tra đình chỉ 4 vụ/8 bị can (6 bị can được đình chỉ theo khoản 2 Điều 105 BLTTHS, 1 bị can chết, 1 bị can bị bệnh tâm thần); Viện kiểm sát đình chỉ 1 vụ/1 bị can ( do bị can chết).

1.4.Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự:

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự được Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục quan tâm, trong đó chú trọng nâng cao năng lực của Kiểm sát viên, đặc biệt là hoạt động tranh tụng tại phiên toà, đáp ứng yêu cầu của tiến trình cải cách tư pháp. Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên toà đã nghiên cứu kỹ hồ sơ, chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng đề cương xét hỏi, luận tội và tích cực tham gia tranh tụng tại phiên toà; vì vậy đã góp phần bảo đảm việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Viện kiểm sát hai cấp đã phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức 53 phiên tòa xét xử lưu động nhằm tuyên tuyền, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp với Toà án tổ chức 17 phiên toà rút kinh nghiệm, góp phần nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử của Kiểm sát viên. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm.

Thông qua công tác kiểm sát xét xử, Viện kiểm sát tỉnh đã ban hành 1 bản kiến nghị Trung tâm giám định pháp y tỉnh về việc khắc phục vi phạm trong giám định thương tích của người bị hại.

-Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự:

Thụ lý kiểm sát xét xử hình sự sơ thẩm 247 vụ/446 bị cáo; đã giải quyết 197 vụ/346 bị cáo, đạt 79,3% (trong đó xét xử 196 vụ/344 bị cáo, tạm đình chỉ 1 vụ/2 bị cáo). Trong kỳ, có 7 vụ Toà án trả hồ sơ cho Viện kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung (do thiếu chứng cứ), bằng cùng kỳ năm trước.

-Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự:

Thụ lý kiểm sát xét xử hình sự phúc thẩm 43 vụ/53 bị cáo (mới 35 vụ/41 bị cao, tăng 6 vụ/1 bị cáo so với năm trước). Toà án đình chỉ xét xử 8 vụ/8 bị cáo do bị cáo rút kháng cáo. Đã xét xử 29 vụ/37 bị cáo (trong đó có 1 vụ VKS kháng nghị); kết quả y án sơ thẩm 25 bị cáo, sửa án sơ thẩm 9 bị cáo, huỷ án sơ thẩm để điều tra lại 1 vụ/1 bị cáo, tuyên bị cáo không phạm tội 1 vụ/2 bị cáo (hiện Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy Bản án phúc thẩm để điều tra lại).-Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm hình sự: Thụ lý 2 vụ/2 bị cáo (mới 1 vụ/1 bị cáo, do VKS tỉnh kháng nghị); đã xét xử 2 vụ/2 bị cáo; kết quả huỷ án sơ thẩm 1 vụ, y án sơ thẩm 1 vụ (Do trước đó Tòa đã đính chính bản án – Hải Lăng).

-Về công tác kháng nghị:

+Viện kiểm sát tỉnh kháng nghị theo trình tự phúc thẩm 2 vụ/4 bị cáo. Hiện chưa xét xử.

+Kháng nghị giám đốc thẩm 1 vụ/1 bị cáo. Đã xét xử, kết quả: Tòa án không chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát.

2.Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sư, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật :

Sáu tháng đầu năm 2014, Viện kiểm sát hai cấp đã thực hiện tốt công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; đã mở sổ thụ lý và kiểm sát 100% thông báo thụ lý các vụ, việc, bản án, quyết định của Toà án; cử Kiểm sát viên tham gia đầy đủ các phiên họp, phiên toà thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát phải tham gia; đã phối hợp với Toà án tổ chức 3 phiên toà rút kinh nghiệm (cấp tỉnh).

Thông qua công tác kiểm sát đã phát hiện và đã ban hành 14 bản kiến nghị (tỉnh 3, huyện 11) về những vi phạm trong giải quyết vụ án và về việc ghi hậu quả pháp lý trong Quyết định đình chỉ vụ án không đúng quy định tại Điều 193 BLTTDS (Hướng Hóa); tính sai án phí trong Quyết định giải quyết vụ án kinh doanh thương mại; vi phạm thời hạn gửi thông báo thụ lý vụ án cho Viện kiểm sát (Triệu Phong); vi phạm trong Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án (Cam Lộ). Các kiến nghị nêu trên đều được Tòa án chấp nhận và khắc phục, sửa chữa.

Trong kỳ, Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành 07 bản kháng nghị theo trình tự phúc thẩm và giám đốc thẩm, có 03 kháng nghị được Tòa án chấp nhận hủy án để giải quyết lại.2.1-Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình:

Công tác kiểm sát theo thủ tục sơ thẩm: Thụ lý 765 vụ, việc (mới 551, tăng 21 vụ, việc so với cùng kỳ năm trước). Toà án đã giải quyết 526 vụ, việc (công nhận sự thoả thuận của các đương sự 372; đình chỉ 101; tạm đình chỉ 4; xét xử và mở phiên họp 49, trong đó có 24 vụ, việc có Kiểm sát viên tham gia).

Công tác kiểm sát theo thủ tục phúc thẩm: Thụ lý 23 vụ, việc (mới 15), giảm 1 vụ so với năm trước. Toà án đã giải quyết 16 vụ, việc (trong đó đình chỉ 1 vụ; mở phiên họp và xét xử 15 vụ đều có Kiểm sát viên tham gia phiên toà; kết quả y án 6 vụ, sửa án 6 vụ, huỷ án 3 vụ do vi phạm tố tụng và nguyên đơn rút đơn khởi kiện).

Công tác kiểm sát theo thủ tục giám đốc thẩm: Thụ lý mới 4 vụ (tăng 3 vụ so với năm trước). Đã giải quyết 4 vụ; kết quả huỷ án sơ thẩm 4 vụ.

2.2-Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật:

Công tác kiểm sát theo thủ tục sơ thẩm:

-Án kinh doanh thương mại: Thụ lý 60 vụ (mới 33 vụ, tăng 10 vụ so với cùng kỳ năm trước). Toà án đã giải quyết 30 vụ (công nhận sự thoả thuận của các đương sự 10; đình chỉ 12; xét xử 8, trong đó có 3 vụ Kiểm sát viên tham gia phiên toà). Hiện còn 30 vụ (trong đó có 1 vụ tạm đình chỉ).

-Án hành chính thụ lý 10 vụ (mới 5, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm trước). Đã giải quyết 2 vụ (đình chỉ 1; xét xử 1).

-Án lao động: Thụ lý 31 vụ, việc (mới 15, tăng 4 vụ so với cùng kỳ năm trước). Đã giải quyết 19 vụ (công nhân sự thỏa thuận của các đương sự 2, đình chỉ 12, xét xử và mở phiên họp 5, trong đó có 4 vụ có sự tham gia của Kiểm sát viên).

-Thụ lý 3 vụ yêu cầu tuyên bố phá sản (cũ); chưa giải quyết.

Công tác kiểm sát theo thủ tục phúc thẩm:

-Án kinh doanh thương mại: Thụ lý 11 vụ (mới 5 vụ, tăng so với cùng kỳ năm trước); đã giải quyết 9 vụ (xét xử ), trong đó có 6 vụ Viện kiểm sát kháng nghị. Kết quả: Y án sơ thẩm 2 vụ, sửa án sơ thẩm 4 vụ; hủy án chuyển hồ sơ cho cấp sơ thẩm giải quyết lại 2 vụ; hủy án và đình chỉ giải quyết do nguyên đơn rút đơn khởi kiện 1 vụ), trong đó có 2 kháng nghị của Viện kiểm sát được Tòa án phúc thẩm chấp nhận.

-Án hành chính thụ lý mới 3 vụ (mới 1 vụ, giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm trước); đã xét xử 2 vụ, kết quả y án sơ thẩm.

-Thụ lý án lao động 4 vụ (mới 3, tăng 1 vụ so với năm trước); đã giải quyết 3 vụ, trong đó: đình chỉ 1vụ do đương sự rút đơn kháng cáo; xét xử 2 vụ, kết quả: y án sơ thẩm 1 vụ, hủy án sơ thẩm và chuyển hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại 1 vụ).Công tác kiểm sát theo thủ tục giám đốc thẩm:

-Án kinh doanh thương mại: Thụ lý mới 1 vụ, bằng cùng kỳ năm trước; hiện chưa xét xử.

-Án hành chính, lao động: Không phát sinh.

3. Công tác kiểm sát thi hành án:

3.1. Công tác kiểm sát thi hành án hình sự:

Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát chặt chẽ các quyết định thi hành án hình sự của Toà án theo quy định của pháp luật. Viện kiểm sát đã trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ 17 điểm tại UBND xã, phường, thị trấn và 5 điểm tại cơ quan thi hành án Công an cùng cấp; phát hiện những vi phạm phổ biến như: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn vi phạm trong việc lập hồ sơ quản lý, theo dõi, giáo dục các bị án (Đông Hà, Hải Lăng); chưa bàn giao hồ sơ cho Cơ quan THA hình sự Công an huyện để cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách cho các bị án (Triệu Phong); UBND xã không mở sổ theo dõi, quản lý các bị án, không chuyển hồ sơ các bị án đã chấp hành xong thời gian thử thách cho Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an huyện để cấp giấy chứng nhận… (Hướng Hóa, Cam Lộ); không yêu cầu bị án thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được hưởng án treo; vi phạm trong lập hồ sơ quản lý, theo dõi các bị án (Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông); Làm thất lạc hồ sơ theo dõi bị án, không phân công người trực tiếp theo dõi, giáo dục các bị án, không lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với những bị án đủ điều kiện…(Vĩnh Linh); áp dụng căn cứ để ra quyết định phân công người trực tiếp theo dõi, giáo dục bị án không đúng, hồ sơ của người thi hành án treo bổ sung không đầy đủ thủ tục theo quy định… (Triệu Phong). Không tổ chức thi hành án 02 trường hợp (Đakrông). Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành 3 bản kháng nghị, 24 bản kiến nghị yêu cầu khắc phục, sửa chữa vi phạm, được các đơn vị chấp nhận.

Tổng số bị án phải thi hành 315 người (mới 291, tăng 6 người so với cùng kỳ năm trước); trong đó tử hình 1 người, tù chung thân 1 người, tù có thời hạn 197 người, án treo 105 người, cải tạo không giam giữ 6 người và hình phạt khác 9 người. Số bị án đã thi hành 290 người. Số bị án chưa thi hành 25 người (trong đó chờ quyết định ân xá của Chủ tịch nước 1, chưa ra quyết định thi hành 3, hoãn thi hành 19 người, trốn đã truy nã 2 người).

Thông qua hoạt động kiểm sát trực tiếp, Viện kiểm sát hai cấp đã kịp thời chấn chỉnh những vi phạm thường xảy ra trong công tác này, đặc biệt là việc quản lý, theo dõi người thi hành án phạt tù được hưởng án treo ở cấp phường, xã, thị trấn; quá trình kiểm sát đã hướng dẫn cho các đơn vị được kiểm sát thực hiện nghiêm túc những quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự.3.2. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự:

Trong kỳ, Viện kiểm sát hai cấp đã chú trọng và kiểm sát đầy đủ các quyết định thi hành án dân sự của cơ quan thi hành án; tiến hành trực tiếp kiểm sát 3 lần, yêu cầu tự kiểm tra 5 lần và yêu cầu cung cấp tài liệu 2 lần tại cơ quan thi hành án cùng cấp. Ban hành 2 bản kháng nghị, 12 bản kiến nghị và kết luận có kiến nghị khắc phục các vi phạm như: Một số quyết định thi hành án ghi không đúng với nội dung bản án, quyết định của Tòa án, nội dung trong quyết định thi hành án còn mâu thuẫn, căn cứ ra quyết định thi hành án không chính xác; chậm chi trả tiền thi hành án, chậm xác minh điều kiện thi hành án...

Tổng số việc phải thi hành án 2.020 việc (mới 1.278, tăng 339 việc so với năm trước). Cơ quan thi hành án đã giải quyết 1410 việc. Tổng số tiền phải thi hành 123.127.068.763đồng; số tiền đã thi hành xong 55.778.292.895 đồng.

4.Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của VKSND và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp:

Viện kiểm sát hai cấp luôn đề cao trách nhiệm của lãnh đạo, Kiểm sát viên trong công tác tiếp công dân. Trong kỳ, Viện kiểm sát hai cấp đã tiếp 20 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và nộp đơn khiếu nại, trong đó có lãnh đạo tiếp 6 lượt; nhận 64 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó có 15 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Đã chuyển cho các cơ quan khác 28 đơn; chuyển trả cho người khiếu nại, tố cáo 21 đơn.

Về giải quyết đơn thuộc thẩm quyền: Tổng thụ lý 15 đơn, đã giải quyết 14 đơn. Hiện còn 1 đơn đang trong hạn luật định.

Thông qua công tác kiểm tra nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp huyện, phát hiện một số tồn tại, hạn chế, Viện kiểm sát tỉnh ban hành 01 bản Thông báo rút kinh nghiệm chung.

Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân đã được Viện kiểm sát hai cấp chú trọng; đặc biệt là công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thuộc thẩm quyền được thực hiện kịp thời và đúng các quy định.III-CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH:

1.Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành:

Toàn ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Trị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội; Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về đấu tranh phòng chống tội phạm; Chỉ thị số 01/2014/VKSTC ngày 02/01/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2014 và Kế hoạch công tác của đơn vị. Cán bộ, Kiểm sát viên duy trì và phát huy có hiệu quả việc tiếp tục thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với phát động các phong trào thi đua: Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ; phòng trào thi đua “Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm.

Tiếp tục thực hiện chủ trương “Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở, Viện kiểm sát tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát tỉnh đã kịp thời hướng dẫn công tác năm 2014 cho Viện kiểm sát các huyện, thị xã, thành phố; đề ra những chỉ tiêu cụ thể và hướng dẫn các biện pháp kiểm sát để phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ đã được xác định. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ đối với cấp huyện được các đơn vị nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh quan tâm, tiến hành thường xuyên, số lượng và chất lượng được nâng lên.

Hai cấp kiểm sát tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác theo Quy chế số 379; xây dựng có chất lượng các loại báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề theo quy định.2.Thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp:

Xác định cải cách tư pháp là một chủ trương lớn, cần thiết trong quá trình đổi mới và tiến tới đích xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, Viện kiểm sát hai cấp đã nghiêm túc thực hiện việc cải cách tư pháp, định kỳ có đánh giá để rút ra những ưu điểm, hạn chế, từ đó có những giải pháp cho công tác này đạt hiệu quả cao hơn. Nhiệm vụ cải cách tư pháp của ngành được lồng ghép và tiến hành ở tất cả các khâu công tác chuyên môn cũng như công tác xây dựng ngành. Các hoạt động kiểm sát đã tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, công tác xây dựng ngành luôn được chú trọng về đội ngũ cán bộ cũng như về cơ sở vật chất phục vụ công tác. Tăng cường tổ chức các phiên toà rút kinh nghiệm. Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án đã phát huy vai trò trách nhiệm và thực hiện đúng chức năng pháp lý của mình khi thực hiện nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.3.Công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng:

Công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức được chú trọng và tiếp tục thực hiện; đã cử 8 cán bộ tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; 2 cán bộ bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng; 9 cán bộ đi học lý luận chính trị. Đã tiến hành sơ tuyển, tổ chức thi tuyển và tuyển dụng 09 công chức (08 công chức chuyên môn nghiệp vụ, 01 công chức kế toán). Kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý 2 cấp, bổ sung 01 đồng chí Phó Viện Trưởng VKSND tỉnh, bổ nhiệm mới 4 đồng chí Phó Trưởng phòng, bổ nhiệm mới 02 lãnh đạo quản lý cấp huyện. Báo cáo và đề nghị VKSND tối cao bổ nhiệm mới 10 Kiểm sát viên và 03 kiểm tra viên, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo đối với 6 cán bộ. Bổ sung quy hoạch lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh giai đoạn 2010- 2015, Quy hoạch giai đoạn 2016- 2021. Triển khai chủ trương của Ban Cán sự Đảng VKSNDTC về việc giới thiệu nhân sự là Lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp tham gia cấp ủy; xây dựng Kế hoạch số 23-KH/BCS về trực tiếp làm việc với Thường trực cấp ủy để giới thiệu cán bộ, đến nay đã thực hiện được 10/10 đơn vị (cấp tỉnh 01, cấp huyện 09) được sự đồng thuận cao của Thường trực cấp ủy địa phương; Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn Ban cán sự Đảng và tiến hành xây dựng Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng (sửa đổi). Triển khai thực hiện xây dựng và hoàn thành Đề án vị trí việc làm theo nội dung, tiến độ thời gian đúng quy định.

Viện kiểm sát hai cấp đã quán triệt đầy đủ và tiến hành ký cam kết nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân; Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị này trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Công tác xây dựng Đảng trong ngành luôn được chú trọng. Đảng viên, cán bộ đã tham gia học tập đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ Kiểm sát viên, cán bộ công chức tiếp tục được Ban cán sự Đảng, cấp uỷ Đảng và Lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp quan tâm. Viện kiểm sát hai cấp thực hiện thường xuyên công tác phê bình và tự phê bình trong từng đảng viên và tổ chức đảng; tiếp tục thực hiện việc chỉnh đốn, xây dựng đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI. Mỗi một đảng viên trong đơn vị đã nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm là những người đầu tàu trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.4.Công tác thanh tra, kiểm tra:

Công tác thanh tra, kiểm tra đã được lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp chú trọng. Thông qua công tác này để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại cũng như đưa ra những giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong kỳ, thực hiện chỉ đạo của Ban Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổ Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã được thành lập và đi vào hoạt động. Tổ Thanh tra đã tiến hành 15 cuộc thanh tra đột xuất tại các đơn vị cấp huyện, cấp phòng về việc thực hiện chế độ nội vụ.5.Công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin:

Viện kiểm sát hai cấp kiểm sát đã thực hiện tốt công tác thống kê nghiệp vụ; tiến hành Sơ kết 2 năm thực hiện Phụ lục hệ thống các chỉ tiêu cơ bản ngành ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ/VKSTC ngày 13/6/2012 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 62/QĐ/VKSTC ngày 22/02/2013 có chất lượng. Trong 6 tháng đầu năm, thực hiện chủ trương của Cục Thống kê Viện kiểm sát tối cao về việc sửa đổi phần mềm thống kê mới, Viện kiểm sát tỉnh đã cập nhật, tải về và kịp thời cài đặt, hướng dẫn Viện kiểm sát cấp huyện sử dụng. Đến nay, việc thực hiện phần mềm thống kê mới cơ bản đã đi vào ổn định, đảm bảo cung cấp số liệu chính xác, kịp thời. Công tác thống kê hình sự liên ngành được chú trọng, đã phối hợp có chất lượng với cơ quan Công an, Tòa án cùng cấp trong việc thu thập, đối chiếu và cung cấp số liệu chính xác, phục vụ có hiệu quả cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo trong ngành cũng như lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng khác. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp đã phát huy khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động. Viện kiểm sát tỉnh đảm bảo về kỹ thuật để phục vụ tốt các Hội nghị trực tuyến do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức.6. Công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng và tuyên truyền pháp luật:

Cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp tích cực nghiên cứu văn bản, tài liệu cũng như thực hiện các chuyên đề, đề tài liên quan đến các khâu công tác nghiệp vụ để vừa học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, vừa trau dồi kiến thức lý luận và năng lực thực tiễn của bản thân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hoạt động của trang thông tin điện tử ngành Kiểm sát Quảng Trị ngày càng có nhiều nội dung phong phú, phục vụ đắc lực cho công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân, trong đó chú trọng vào việc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Kế hoạch số 03/KH-VKSTC-V8 ngày 15/01/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đồng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) theo yêu cầu tai Công văn số 893/VKSTC-V8 ngày 04/4/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.7.Công tác tài chính và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất:

Viện kiểm sát tỉnh đã thực hiện tốt việc công khai tài chính, công khai dự toán, phân bổ kinh phí năm 2014 trong toàn ngành. Hai cấp kiểm sát đã sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014; chế độ tự chủ tài chính được đảm bảo. Chứng từ sổ sách kế toán của Viện kiểm sát hai cấp đầy đủ thủ tục, trình tự và đúng quy định. Việc chi tiêu tài chính luôn được ưu tiên cho hoạt động chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành. Việc sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác được quản lý chặt chẽ và đúng quy trình. Hai cấp kiểm sát tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những giải pháp kiềm chế lạm phát.

8.Quan hệ công tác với cấp uỷ và các ngành thuộc khối Nội chính:

Trong quá trình thực hiện chức năng của ngành, Viện kiểm sát hai cấp đã tăng cường công tác phối kết hợp với các cơ quan hữu quan để đảm bảo pháp luật được được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Hai cấp kiểm sát thực hiện nghiêm túc việc báo cáo công tác cho cấp uỷ địa phương đồng thời thực hiện đầy đủ báo cáo những nội dung theo đúng quy định của Chỉ thị 15-CT/TW. Định kỳ, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng tổ chức các cuộc họp liên ngành, các cuộc giao ban; từ đó bàn bạc và đưa ra các biện pháp để giải quyết có chất lượng các vụ, việc. Trong kỳ, đã phối hợp với liên ngành Công an - Toà án xác định và xử lý 10 vụ án điểm, 1 vụ án rút gọn; phối hợp với Toà án cùng cấp tổ chức 17 phiên toà rút kinh nghiệm các loại án theo tinh thần cải cách tư pháp; đưa ra xét xử lưu động 53 vụ án hình sự, qua đó đã tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật, răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Thông qua hoạt động kiểm sát tại cơ sở, qua các cuộc giao ban khối nội chính và các cuộc họp với các ban ngành, Viện kiểm sát hai cấp đã kịp thời phản ánh những tồn tại trong quá trình chấp hành pháp luật, đặc biệt là trong hoạt động tư pháp; đưa ra những kiến nghị, đề xuất, đồng thời cùng các cơ quan hữu quan đề ra các giải pháp trong công tác quản lý, chỉ đạo của đơn vị, chính quyền các cấp có liên quan; từ đó kịp thời khắc phục những thiếu sót, bổ sung những giải pháp, phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả trên địa bàn.9.Về hoạt động của các đơn vị VKS cấp huyện, nơi không tổ chức HĐND

Các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, nơi không tổ chức HĐND vẫn tiếp tục thực hiện có hiệu quả những quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Trong 6 tháng đầu năm 2014, Các đơn vị đã bám sát Chỉ thị, Kế hoạch công tác của Ngành để triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm sát, đảm bảo chất lượng hoạt động của các công tác kiểm sát, không để xảy ra các tường hợp xử lý oan, sai, các vụ, việc đều được xử lý, giải quyết đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật. Định kỳ, các đơn vị vẫn báo cáo đầy đủ kết quả công tác cho Viện kiểm sát tỉnh và cấp ủy địa phương để quản lý, theo dõi, chỉ đạo. Số lượng các loại án tại 7 đơn vị VKSND cấp huyện, nơi không tổ chức HĐND, thực hiện như sau :

-Án tại cơ quan Điều tra :

Tổng số thụ lý : 197 vụ/ 271 bị can, chiếm tỉ lệ 52,8 % trên toàn tỉnh.

Đã giải quyết : 147 vụ / 200 bị can.

-Án tại Viện kiểm sát :

Tổng số thụ lý : 109 vụ / 206 bị can, chiếm tỉ lệ 53,6 % trên toàn tỉnh;

Đã giải quyết : 103 vụ / 198 bị can.

-Án tại Tòa án :

Tổng số thụ lý : 132 vụ / 238 bị cáo, chiếm tỉ lệ 53,4 % trên toàn tỉnh;

Đã giải quyết : 84 vụ / 184 bị cáo.

-Dân sự, hôn nhân gia đình :

Tổng số thụ lý : 490 vụ, việc, chiếm tỉ lệ 64 % trên toàn tỉnh.

Đã giải quyết : 373 vụ, việc.

-Án kinh doanh, thương mại :

Tổng số thụ lý : 22 vụ chiếm tỉ lệ 36,6 % trên toàn tỉnh.

Đã giải quyết : 10 vụ.

-Án Lao động :

Tổng số thụ lý : 1 vụ chiếm tỉ lệ 3,2 %.

-Án Hành chính :

Tổng số thụ lý : 22 vụ chiếm tỉ lệ 40 %.

Đã giải quyết : 2 vụ.

Công tác kiến nghị, kháng nghị trong quá trình thực hiện chức năng kiểm sát :

Qua công tác kiểm sát, phát hiện các vi phạm, đã ban hành 10 bản kiến nghị và 2 kháng nghị.IV-NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ:

Sáu tháng đầu năm 2014, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của các cấp uỷ Đảng; sự giúp đỡ tạo điều kiện của UBND cùng cấp và các cơ quan hữu quan; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tư pháp; cán bộ, Kiểm sát viên của Viện kiểm sát hai cấp đã nỗ lực trên các lĩnh vực công tác; chủ động triển khai các biện pháp kiểm sát, vận dụng đúng đắn các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành; công tác kiểm sát trực tiếp, phát hiện và ban hành các kháng nghị, kiến nghị đối với những vi phạm đạt được hiệu quả vượt trội so với cùng kỳ năm trước, hầu hết các kiến nghị của Viện kiểm sát đều được các đơn vị có vi phạm chấp nhận khắc phục, sửa chữa; các khâu công tác đều đạt được chỉ tiêu kế hoạch của ngành đề ra và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội. Kết quả công tác sáu tháng đầu năm 2014 của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã bảo đảm pháp chế trong hoạt động tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy vậy, trong hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ cũng như trong xây dựng ngành vẫn còn một số tồn tại cần được khắc phục như: Công tác phối kết hợp trong giải quyết các vụ án có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, chưa có được sự đồng thuận; việc phát hiện và kiến nghị vi phạm trong một số khâu công tác còn hạn chế; Việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn còn xảy ra; một số kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm chưa được Tòa án chấp nhận.

V- CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014:

Phát huy những kết quả đã đạt được của 6 tháng đầu năm 2014, toàn ngành Kiểm sát Quảng Trị xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 như sau:

-Quán triệt các nội dung các chỉ thị của cấp trên, xây dựng và bám sát vào các chỉ tiêu nhiệm vụ để giải quyết án hình sự có chất lượng và đúng tiến độ; Triển khai thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; phối hợp với các ngành chức năng trong việc nắm, quản lý và xử lý các tin báo, tố giác tội phạm; bảo đảm các hành vi tội phạm phải được phát hiện, khởi tố điều tra; kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn; chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án mà dư luận quan tâm; phấn đấu không để xảy ra việc khởi tố, truy tố, xét xử oan, sai. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; tích cực tổ chức các phiên toà rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên toà. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc các Quy chế công tác kiểm sát của ngành Kiểm sát nhân dân.

-Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế của ngành; không ngừng đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Viện kiểm sát hai cấp.

-Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường khối đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, tạo sự đồng thuận, nhất trí trong công tác quản lý, chỉ đạo, diều hành của Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND hai cấp. Rèn luyện phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng kiến thức về mọi mặt cho cán bộ, Đảng viên; cũng cố, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, phát huy vai trò trách nhiệm của toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị trong sạch, vững mạnh./.
Nơi nhận: VIỆN TRƯỞNG

-Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị;

-Các đ/c Lãnh đạo VKS tỉnh;

-Lưu: VPTH.Phạm Văn Cần

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương