Độc lập-Tự do-Hạnh phúctải về 22.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích22.9 Kb.

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢNHà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2014

Số: 523/QLCL-CL1V/v quy định mới của thị trường UAE về chứng nhận Halal


Kính gửi:

- Các cơ sở CBTS xuất khẩu vào UAE;

- Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng.

Theo thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Cơ quan thẩm quyền của UAE đã đưa ra quy định về việc các loại cá nhập khẩu vào UAE phải được chứng nhận là thực phẩm Halal (thủy sản được sản xuất, giết mổ, chế biến, ghi nhãn phù hợp với quy định an toàn thực phẩm của Codex và luật Shariah của Hồi giáo). Quy định này có hiệu lực từ tháng 6/2014.

Hiện nay, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đang tích cực phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) và Vụ thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á (Bộ Công Thương) chuẩn bị đón tiếp đoàn đánh giá của Bộ Môi trường và Nước của UAE vào Việt Nam để xem xét, đánh giá, chỉ định tổ chức chứng nhận Halal. Thời gian hoàn thành thủ tục đăng ký, đánh giá, chỉ định tổ chức chứng nhận Halal của UAE là khoảng 2 tháng.

Trước mắt, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo và yêu cầu các đơn vị như sau:

1. Các cơ sở chế biến CBTS xuất khẩu vào UAE:

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với nhà nhập khẩu của UAE để cập nhật và đáp ứng quy định nêu trên nhằm tránh vướng mắc khi xuất khẩu thủy sản vào thị trường này.

- Cung cấp thông tin về tình hình chứng nhận thực phẩm Halal của cơ sở (theo mẫu kèm theo) về Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng trên địa bàn trước ngày 08/4/2014.

- Chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp Đoàn đánh giá của UAE khi có yêu cầu của Đoàn đánh giá.

2. Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng:

- Phổ biến công văn này tới các cơ sở CBTS xuất khẩu vào UAE trên địa bàn.

- Tổng hợp thông tin về tình hình chứng nhận thực phẩm Halal của các cơ sở CBTS xuất khẩu vào UAE trên địa bàn và gửi về Cục trước ngày 10/4/2014.Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục trưởng (để b/c);

- Ban Tôn giáo Chính phủ (để p/h);

- Vụ thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á –

Bộ Công Thương (để p/h);

- Cơ quan Trung bộ, Nam bộ;

- Hiệp hội VASEP (để p/h);

- Lưu: VT, CL1.


KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)


Trần Bích Nga


PHỤ LỤC: Mẫu cung cấp thông tin về chứng nhận thực phẩm Halal
1. Tên cơ sở:

2. Mã số:

3. Khối lượng thủy sản xuất khẩu vào UAE trong năm 2013 (tấn):

4. Tên các sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào UAE năm 2013:

5. Cơ sở được chứng nhận thực phẩm Halal: Có □ Không □

6. Trường hợp mục 5 trả lời là “có” thì trả lời tiếp các nội dung sau:

a. Tên tổ chức chứng nhận thực phẩm Halal:

b. Sản phẩm đã được chứng nhận là thực phẩm Halal:

c. Thời gian được chứng nhận (ngày, tháng, năm):

d. Thời gian hết hạn chứng nhận (ngày, tháng, năm):

e. Các nội dung trong yêu cầu chứng nhận Halal có sự khác biệt so với chứng nhận điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
7. Các khó khăn, vướng mắc khi xuất khẩu vào thị trường UAE (nếu có):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương