Độc lập-Tự do-Hạnh phúctải về 10.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích10.18 Kb.

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢNHà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2014

Số: 1337/QLCL-CL1V/v bổ sung hồ sơ đăng ký kiểm tra, thẩm định điều kiện bảo đảm ATTPKính gửi:


Xí nghiệp Chế biến Hải sản 01 - Chi nhánh Công ty Cổ phần Thuỷ sản và XNK Côn Đảo (DL 520)

Ngày 17/7/2014, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản nhận được hồ sơ đăng ký kiểm tra, thẩm định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 05/6/2014 của Xí nghiệp Chế biến Hải sản 01 - Chi nhánh Công ty Cổ phần Thuỷ sản và XNK Côn Đảo (DL 520) do Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở có hiệu lực ít hơn 6 tháng. Sau khi xem xét, Cục có ý kiến như sau:

1. Hồ sơ đăng ký kiểm tra, thẩm định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở chưa đầy đủ theo quy định tại khoản 1, Điều 10 Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể: Chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư (bản sao công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

2. Đề nghị cơ sở gửi bổ sung hồ sơ còn thiếu nêu trên về Cục để được xem xét tổ chức kiểm tra, thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, CL1.KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương