Độc lập Tự do Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2016tải về 30.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích30.59 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Số: 59/QĐ-SGTVTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcThành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2016QUYẾT ĐỊNH


Về điều chỉnh thời gian hành trình và thời gian hoạt động trên tuyến xe buýt tỉnh liền kề không trợ giá số 62-3: Bến xe Củ Chi-Bến xe Hậu Nghĩa
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UB ngày 9/1/1991 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Sở Giao thông công chánh; Quyết định số 1187/QĐ-UB ngày 21/3/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về đổi tên Sở Giao thông công chánh thành Sở Giao thông-Công chính trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về đổi tên Sở Giao thông-Công chính thành Sở Giao thông vận tải thành phố; Quyết định số 70/2010/QĐ-UBND ngày 17/9/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1123/QĐ-SGTVT ngày 17/4/2009 của Sở Giao thông vận tải về giao nhiệm vụ cho Hợp tác xã vận tải 19/5 đảm nhận hoạt động trên 02 tuyến xe buýt lân cận không trợ giá; Quyết định số 3565/QĐ-SGTVT ngày 10/9/2014 của Sở Giao thông vận tải về việc điều chỉnh số chuyến hoạt động tuyến xe buýt tỉnh liền kề không trợ giá Bến xe Củ Chi - Bến xe Hậu nghĩa;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An tại Công văn số 2479/SGTVT-VT ngày 21/12/2015 về biểu đồ hoạt động trên tuyến xe buýt Hậu Nghĩa-Củ Chi;

Xét đề nghị của Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng tại Tờ trình số 222/TTr-TT ngày 25/11/2015 về việc điều chỉnh thông số hoạt động tuyến xe buýt không trợ giá số 62-3: Bến xe Củ Chi – Bến xe Hậu Nghĩa nhằm phù hợp với nhu cầu đi lại của hành khách và điều kiện giao thông thực tế;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Vận tải đường bộ Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian hành trình và thời gian hoạt động của tuyến xe buýt tỉnh liền kề không trợ giá số 62-3: Bến xe Củ Chi - Bến xe Hậu Nghĩa thực hiện kể từ ngày 10/01/2016, hoạt động theo lộ trình và các thông số chủ yếu được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng và Hợp tác xã vận tải 19/5 có trách nhiệm chấp hành quy định về tổ chức quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thông tin hoạt động tuyến cho hành khách biết.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các Phòng: Quản lý Vận tải đường bộ, Tài chính, Kế hoạch-Đầu tư, Pháp chế; Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng và Chủ nhiệm Hợp tác xã vận tải 19/5 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Sở Tài chính TP;

-Sở GTVT tỉnh Long An;

-Sở GTVT (PGĐ Minh);

-BX Củ Chi;

-Lưu: VT,VTĐB.QV.


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐCLê Hoàng MinhỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phụ lục

TUYẾN XE BUÝT TỈNH LIỀN KỀ KHÔNG TRỢ GIÁ SỐ 62-3

BẾN XE CỦ CHI – BẾN XE HẬU NGHĨA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-SGTVT ngày /01/2016

của Giám đốc Sở Giao thông vận tải)
1. Lộ trình

- Lượt đi: Bến xe Củ Chi-Quốc lộ 22-tỉnh lộ 8 (qua cầu Thầy Cai)-Đường tỉnh 823-Ngã tư Hậu Nghĩa-Đường tỉnh 825-Bến xe Hậu Nghĩa (Đức Hòa-Long An).- Lượt về: Bến xe Hậu Nghĩa (Đức Hòa-Long An)-Đường tỉnh 825-Ngã tư Hậu Nghĩa-Đường tỉnh 823-tỉnh lộ 8 (qua cầu Thầy Cai)-Quốc lộ 22-Bến xe Củ Chi.

2. Các thông số:

Stt

Các chỉ tiêu khai thác

Đơn vị tính

Thông số

1

Cự ly tuyến

Km

16

2

Thời gian hoạt động trong ngày

Giờ

 

- Đầu Bến xe Củ Chi

 

+ Chuyến đầu tiên xuất bến

05 giờ 15 phút

+ Chuyến cuối cùng xuất bến

19 giờ 00 phút

- Đầu Hậu Nghĩa

 

+ Chuyến đầu tiên xuất bến

04 giờ 40 phút

+ Chuyến cuối cùng xuất bến

18 giờ 25 phút

3

Thời gian hành trình của 1 chuyến xe

Phút/chuyến

35

4

Chủng loại phương tiện

Chỗ

12-15

5

Tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày

Chuyến/ngày

120

6

Số xe hoạt động + số xe dự phòng

Xe/ngày

9+1

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH


: HoatDongAnh
HoatDongAnh -> ĐỀ CƯƠng báo cáo kết quả ĐÓng góP Ý kiến của nhân dâN ĐỐi với dự thảo bộ luật dân sự (SỬA ĐỔI) A. NỘi dung chính của báo cáO
HoatDongAnh -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội chính phủ ĐOÀn chủ TỊch ủy ban trung ưƠNG
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh -> Ban thưỜng trực số: 03 /hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập –Tự do – Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương