Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 499 /2010/QĐ-ubnd hạ Long, ngày 11 tháng 2 năm 2010 quyếT ĐỊNHtải về 0.53 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.53 Mb.
#22005
  1   2   3   4   5

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 499 /2010/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 11 tháng 2 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng NinhUỶ BAN NHÂN TỈNH QUẢNG NINH
- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 03/12/2004;

- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai năm 2003; số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003; số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 59/TTr-TNMT ngày 10/02/2009 “Về việc đề nghị ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; Báo cáo thẩm định số 16/BC-STP-XD&TDTHPL ngày 10/02/2010 của Sở Tư pháp;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 4166/2010/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh. Các văn bản khác liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ban hành trước đây trái với quy định ban hành kèm theo Quyết định này đều bãi bỏ.


Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan và các đối tượng được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH
- Như Điều3; PHÓ CHỦ TỊCH

- Bộ Tài chính;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đã ký

- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh; Đỗ Thông

- CT và Phó CT UBND tỉnh;

- V0, V1,V2,V3,V4XD,GTVT,

QH,CN,TM2,NLN,TH2;

- Lưu GPMB,VP/UB.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY ĐỊNH

Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 499 /2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh).Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Bản quy định này quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở Luật Đất đai năm 2003, các quy định pháp luật có liên quan, các văn bản hướng dẫn của cơ quan Nhà nước cấp trên.

2. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nếu việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo yêu cầu của nhà tài trợ khác với Bản quy định này thì áp dụng theo quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

3. Các trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh tại quy định này:

a) Cộng đồng dân cư sử dụng đất để xây dựng, chỉnh trang các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng dân cư bằng nguồn vốn do nhân dân tự đóng góp hoặc nhân dân đóng góp có sự hỗ trợ của Nhà nước.

b) Khi Nhà nước thu hồi đất không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị Nhà nước thu hồi đất (gọi chung là người bị thu hồi đất).

2. Các tổ chức, cơ quan, cá nhân liên quan đến quản lý đất đai và bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Điều 3. Một số cụm từ liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong Bản quy định này được hiểu như sau:

1. Đất nuôi trồng thủy sản:

a) Bãi triều, bãi triều nuôi trồng thủy sản:

- Bãi triều là vùng đất bãi biển nằm trong vùng thuỷ triều lên xuống tự nhiên.

- Bãi triều nuôi trồng thuỷ sản là khu vực bãi triều đang được sử dụng nuôi trồng thuỷ sản.

b) Đầm ven biển là đầm nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước lợ ven biển, ven sông đã đầu tư đê cống.

c) Đầm nội địa là ao, hồ, đầm nước ngọt chứa nước ngọt để nuôi trồng thuỷ sản.

2. Rừng ngập mặn là khu vực có các loài cây sống ở nơi ngập nước mặn, nước lợ thuộc vùng cửa sông, ven sông, ven biển.

3. Đất thu hồi tạm thời là đất Nhà nước trưng dụng trong một thời gian nhất định để thi công công trình.

4. Một số khái niệm về tái định cư:

a) Tái định cư tự tìm là người bị thu hồi đất ở thuộc diện được bố trí tái định cư nhưng tự tìm đất, nhà tái định cư.

b) Tái định cư tập trung theo quy hoạch Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng là khu tái định cư tập trung do Nhà nước quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng.
tải về 0.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương