Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1746 /QĐ-byt hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2014 quyếT ĐỊNHtải về 15.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích15.87 Kb.
#16431

BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1746 /QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2014QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh sách các cơ sở y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế

tham gia thường trực phòng, chống dịch sởi


BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch;

Căn cứ Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 17/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp xuất trang thiết bị dự trữ quốc gia và bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để phòng, chống dịch bệnh ;

Căn cứ Công điện số 477/CĐ-TTg ngày 16/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch sởi;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các cơ sở y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế tham gia thường trực phòng, chống dịch sởi, gồm các đơn vị sau:  1. Cục Y tế dự phòng;

  2. Văn phòng Bộ;

  3. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  4. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

  5. Viện Pasteur Nha Trang;

  6. Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên;

  7. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;

Điều 2: Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định số lượng phân công người tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ theo quy định.

Thời gian được hưởng phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ được tính từ ngày 16/4/2014.

Điều 3: Chế độ phụ cấp và nguồn kinh phí.


  • Chế độ phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ được hưởng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

  • Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 5: Các Ông/bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);

- Lưu: VT, DP.KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Thanh Long

tải về 15.87 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương