Độc lập Tự do Hạnh phúc Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 7 năm 2014tải về 75.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích75.25 Kb.
#29905


UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 164/BC-SGTVT


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 7 năm 2014BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Thông báo kết quả kiểm tra về công tác

quản lý vận tải bằng xe ô tô

Thực hiện Công văn số 1773/UBND-CNXD ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc báo cáo thực hiện Thông báo kết quả kiểm tra về công tác quản lý vận tải bằng xe ô tô theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7543/BGTVT-VT ngày 25/6/2014; trên cơ sở Thông báo số 562/TB-BGTVT ngày 19/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải về kết quả kiểm tra thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải đường bộ và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô tuyến cố định tại tỉnh Quảng Ngãi, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi báo cáo kết quả thực hiện như sau:I. Tình hình thực hiện của UBND tỉnh đối với các kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải

1. Tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của cấp trên về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý

Để triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 về một số giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên điạ bàn tỉnh Quảng Ngãi.

UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành: Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 03/01/2014 phê duyệt Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2014-2017; Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 03/03/2014 về việc phê duyệt vị trí các điểm dừng, đón trả khách tuyến vận tải cố định trên Quốc lộ 1 thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 Ban hành Quy định về quản lý và tổ chức hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là chỉ đạo Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp đảm bảo TTATGT trong năm 2014 theo chủ đề “Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”. Trong đó, tập trung tăng cường thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo đảm TTATGT; siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh.

2. Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi, quy định số lượng taxi bảo đảm phù hợp với điều kiện giao thông của địa phương

UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải lập Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi giai đoạn 2014-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 8/11/2012 của Chính phủ, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt trong tháng 6/2014. Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét và sẽ ban hành quyết định phê duyệt trong thời gian đến.

3. Tiếp tục chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, tuần tra và kiểm soát đối với phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa nhằm kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Chỉ đạo Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ tổ chức tuần tra, kiểm soát để phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, nhất là những vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2014, Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải đã phối hợp mở 6 đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT, trong đó: tập trung tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và kiểm soát tải trọng phương tiện trên đường bộ; xử lý 38.640 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2.665 phương tiện và 29.266 giấy tờ, cảnh cáo, giáo dục 161 trường hợp, phạt tiền 35.415 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước 22,821 tỷ đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 1.332 trường hợp, đình chỉ 07 ngày lưu hành phương tiện 59 trường hợp.

4. Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các đơn vị chức năng thành lập Đoàn thanh tra liêm ngành để tiến hành thanh tra toàn diện hoạt động kinh doanh vận tải khách tại các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; mở rộng thanh tra, kiểm tra đơn vị đăng kiểm, bến xe, cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh

Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành thanh tra toàn diện hoạt động kinh doanh vận tải khách tại các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; mở rộng thanh tra, kiểm tra đơn vị đăng kiểm, bến xe, cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh. Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tại Công văn số 3131/UBND-CNXD ngày 15/8/2013 và giao Giám đốc Sở quyết định thành lập.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 886/QĐ-SGTVT ngày 04/9/2014 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về kinh doanh vận tải hành khách, đào tạo lái xe và đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ tỉnh Quảng Ngãi. Thành phần gồm: đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải do Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải làm Trưởng Đoàn. Đoàn kiểm tra liên ngành đã thực hiện kiểm tra tại 11 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, 04 cơ sở đào tạo lái xe và 02 Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các đơn vị kinh doanh vận tải, cơ sở đào tạo lái xe và các đơn vị đăng kiểm phương tiện đều đảm bảo quy định về điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số khiếm khuyết mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra và Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã có Thông báo số 152/TB-SGTVT ngày 22/11/2013 về kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải khách bằng ô tô, đào tạo lái xe và đăng kiểm xe cơ giới đường bộ tỉnh Quảng Ngãi (Thông báo này đã được gửi đến Bộ và Thanh tra Bộ GTVT); đồng thời, Sở Giao thông vận tải cũng đã tiến hành xử lý một số đơn vị có những sai phạm như sau:

- Phê bình 02 đơn vị kinh doanh vận tải do có nhiều sai phạm trong việc chấp hành quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, quản lý phương tiện, quản lý lái xe.

- Nhắc nhở 07 đơn vị kinh doanh vận tải, 04 cơ sở đào tạo lái xe, 02 đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ đã để xảy ra thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải khách, đào tạo lái xe và đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ.

- Thu hồi phù hiệu xe chạy tuyến cố định đối với 03 xe thuộc 03 đơn vị vận tải do vi phạm quy định “Không đưa xe vào khai thác trên tuyến từ 03 chuyến trở lên” theo Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (trước đây là Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT).

- Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải khách bằng ô tô đối với 04 đơn vị vận tải: Hợp tác xã GTVT huyện Tư Nghĩa, Hợp tác xã GTVT huyện Bình Sơn Hợp tác xã GTVT huyện Ba Tơ, Hợp tác xã GTVT Quảng Ngãi (có 02 đơn vị vận tải thu hồi theo Thông báo số 562/TB-BGTVT ngày 19/8/2013) do vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

- Giao Chánh Thanh tra Sở xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 (nay là Nghị định 171/2013/NĐ-CP), với số tiền là 72.500.000 đồng. Cụ thể:

+ Xử phạt 09 đơn vị vận tải do vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

+ Xử phạt 01 Hợp tác xã GTVT do vi phạm quy định về niêm yết chất lượng dịch vụ vận tải.

+ Xử phạt 02 đơn vị vận tải do vi phạm không thành lập bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông theo quy định.

+ Xử phạt 08 lái xe thuộc 03 đơn vị vận tải do vi phạm điều khiển phương tiện vận tải có gắn TBGSHT nhưng không đảm bảo quy chuẩn theo quy định.

- Ngoài ra, đề nghị Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chỉ đạo xử lý vi phạm hành chính đối với các đơn vị vi phạm trong quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

5. Chỉ đạo Ban An toàn giao thông và các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo đảm các điều kiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa; nâng cao ý thức cho các chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, các lái xe tham gia kinh doanh vận tải và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông

Trên cơ sở Chương trình hành động, các kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch, phối hợp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền theo chủ đề, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tác động mạnh mẽ đến toàn xã hội, làm cho ý thức chấp hành pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân được chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

- Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành Kế hoạch số 65/KH-BATGT ngày 28/04/2014 tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên năm 2014. Tổ chức phối hợp Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát các thông điệp cảnh báo về TNGT trên sóng phát thanh và truyền hình, xây dựng nội dung và biên tập phát hành 96 đĩa CD tuyên truyền cấp cho địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, cấp phát 2.300 cuốn sách tuyên truyền Nghị định số 171/NĐ-CP, 2.000 tờ gấp tuyên truyền các quy định của pháp luật về TTATGT, thực hiện 03 buổi tuyên truyền trực tiếp ở cơ sở với hơn 300 lượt người dân và học sinh tham dự, lắp đặt Pano tuyên truyền tại 21 trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, mở lớp tập huấn trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho đối tượng là lái taxi và cấp giấy chứng nhận cho 30 lái xe hoàn thành khóa học....

- Các sở, ngành địa phương và các tổ chức đoàn thể đã ban hành kế hoạch hướng dẫn các nội dung tuyên truyền pháp luật về giao thông vận tải cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức 841 buổi tuyên truyền trực tiếp tại 282 xã, 94 khu dân cư, 100 cơ quan, trường học có trên 97.138 lượt người tham dự; thông qua công tác tuần tra, kiểm soát đã phổ biến cho hơn 1.350 lượt hộ dân sống dọc các tuyến giao thông; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện 580 tin, bài, phóng sự, phỏng vấn tuyên truyền công tác bảo đảm TTATGT; Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Mặt trận 14 huyện, thành phố tiếp tục triển khai xây dựng mô hình điểm Chương trình vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT” ở địa phương; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức của Hội viên phụ nữ trong việc chấp hành pháp luật về TTATGT, có 296.801 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia; tổ chức 03 lớp tập huấn cho 180 tuyên truyền viên; Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo 14 huyện, thành Đoàn ra quân Đội Thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn TTATGT trước, trong và sau tết Nguyên đán, dịp Lễ 30/4 và 1/5 với hơn 90 đợt ra quân tuyên truyền, thu hút trên 5.050 lượt ĐVTN tham gia; cấp phát 5.000 tài liệu; Hội Cựu chiến Binh từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức 213 lượt tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo, các quy định của pháp luật về ATGT tại 184 xã, phường, thị trấn, có 26.520 lượt cán bộ, Hội viên tham dự.

- Sở Giao thông vận tải đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trong lĩnh vực hoạt động vận tải, không ngừng hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ để nâng cao ý thức pháp luật cho các chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, các lái xe tham gia kinh doanh vận tải và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tổ chức cho 85 đơn vị vận tải ký cam kết với cơ quan nhà nước trong việc chấp hành tốt quy định pháp luật về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và pháp luật về TTATGT trong hoạt động vận tải; yêu cầu các đơn vị vận tải triển khai cho 953 lái xe thuộc các đơn vị vận tải trong tỉnh ký cam kết với đơn vị kinh doanh vận tải không vi phạm pháp luật về TTATGT trong hoạt động vận tải, nhất là cam kết không chạy quá tốc độ, không dừng, đỗ, đón, trả khách trái quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không ngừng nâng cao tác phong, đạo đức nghề nghiệp của người lái xe, ...

6. Tăng cường lực lượng, trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải, củng cố nhân lực làm công tác quản lý vận tải tại địa phương

Thực hiện Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 05/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải”, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí 10 tỷ đồng để xây dựng trụ sở làm việc của Thanh tra Sở và 1,7 tỷ đồng phục vụ cho công tác đảm bảo TTATGT trong năm 2014. Trình HĐND tỉnh xin chủ trương bổ sung 06 biên chế sự nghiệp cho Sở Giao thông vận tải để giao cho Thanh tra Sở bố trí thực hiện công tác tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động. Tiếp nhận Bộ cân lưu động do Tổng cục Đường bộ Việt Nam chuyển giao và giao cho Sở Giao thông vận tải để phục vụ công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND tỉnh).II. Kết quả thực hiện của Sở Giao thông vận tải đối với yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải

1. Tăng cường công tác quản lý vận tải hành khách bằng xe ô tô

- Tổ chức rà soát và yêu cầu các đơn vị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, hướng dẫn các đơn vị đăng ký lại chất lượng dịch vụ vận tải với các nội dung theo đúng quy định. Trong đó yêu cầu đơn vị vận tải đăng ký cụ thể trọng lượng hành lý của hành khách đến 20kg theo đúng Điểm b, Khoản 1, Điều 71, Luật Giao thông đường bộ.

- Tổ chức rà soát, hướng dẫn các đơn vị có đủ điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ và báo cáo số lượng đơn vị, phương tiện vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ về Bộ Giao thông vận tải để chuẩn bị cho công tác cấp phù hiệu xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ theo Công văn số 1722/SGTVT-VT&PC ngày 13/9/2013 của Sở Giao thông vận tải.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải hành khách tại các bến xe, kiên quyết không làm thủ tục xuất bến đối với xe không bảo đảm các điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện có biểu hiện sử dụng rượu, bia. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch phối hợp mở các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, xử lý xe khách hoạt động trên tuyến Quốc lộ 1 vi phạm quy định của pháp luật về TTATGT và pháp luật về kinh doanh vận tải. Trong đó, chú trọng xử lý xe vận chuyển hành khách vi phạm không đăng ký kinh doanh vận tải, không có phù hiệu hoặc phù hiệu đã hết hạn, không gắn TBGSHT hoặc TBGSHT không đạt chuẩn; xe vận chuyển hàng hóa thông thường và xe vận chuyển hàng hóa bằng container quá khổ giới hạn, quá tải trọng cho phép của cầu đường; lái xe chạy quá tốc độ, lái xe liên tục quá thời gian quy định. Đồng thời, ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải, Chỉ thị số 16/CT-BGTVT ngày 28/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn 03 đơn vị kinh doanh vận tải được kiểm tra khắc phục các tồn tại thiếu sót đảm bảo các hoạt động kinh doanh của các đơn vị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật

Thực hiện Thông báo của Bộ Giao thông vận tải số 562/TB-BGTVT ngày 19/8/2013 về kết quả kiểm tra thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải đường bộ và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô tuyến cố định tại tỉnh Quảng Ngãi, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi đã ban hành 02 văn bản (số 1418/SGTVT-VT&PC và 1739/SGTVT-VT&PC) chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và khắc phục các khuyết điểm trong việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Đến ngày 16/10/2013, Sở Giao thông vận tải có văn bản số 2025/SGTVT-VT&PC về việc khắc phục khuyết điểm trong hoạt động kinh doanh vận tải theo thông báo kết luận của Bộ GTVT xác nhận việc khắc phục tại các đơn vị kinh doanh vận tải được Thanh tra Bộ Giao thông vận tải kiểm tra.

3. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của TBGSHT khi cấp phù hiệu

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo bộ phận chuyên môn thường xuyên truy cập thông tin lưu trữ tại TBGSHT của đơn vị vận tải để tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động của các phương tiện vận tải. Qua kiểm tra, theo dõi thông tin từ TBGSHT đã kịp thời nhắc nhỡ và ban hành 12 văn bản phê bình, chấn chỉnh các đơn vị vận tải có phương tiện vận tải chạy quá tốc độ trên hành trình, TBGSHT không lưu trữ đầy đủ các thông tin bắt buộc, không trích xuất, lưu trữ được đầy đủ thông tin theo quy định, không duy trì đường truyền đảm bảo ổn định... theo Nghị định số 91/2009/NĐ-CP và QCVN 31:2011/BGTVT. Đồng thời, xử lý thu hồi, từ chối không cấp mới, cấp đổi phù hiệu cho hơn 120 xe có số lần vi phạm tốc độ trên hành trình; đình chỉ, thu hồi chấp thuận khai thác tuyến 01 tháng đối với 06 tuyến của 03 đơn vị vận tải theo quy định tại Thông tư số 55/2013/TT-BGTVT ngày 26/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

4. Thanh tra, kiểm tra rà soát toàn bộ những doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (đơn vị chưa được Bộ Giao thông vận tải kiểm tra năm 2013) và kiên quyết xử lý, thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải đối với những đơn vị vi phạm theo quy định

Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 886/QĐ-SGTVT ngày 11/9/2013 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về kinh doanh vận tải khách, đào tạo lái xe và đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ tỉnh Quảng Ngãi, thời gian kiểm tra từ ngày 12/9/2013 đến ngày 08/10/2013. Đoàn kiểm tra đã có Báo cáo số 08/BC-ĐKTLN ngày 31/10/2013 và Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi có Thông báo số 152/TB-SGTVT kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải khách bằng ô tô, đào tạo lái xe và đăng kiểm xe ơ giới đường bộ tỉnh Quảng Ngãi (kết quả xử lý đã nêu ở Khoản 4 Mục I của báo cáo này).

Ngoài ra, trên cơ sở Chương trình công tác thanh tra năm 2014, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 571/QĐ-SGTVT ngày 21/4/2014 thanh tra việc chấp hành quy định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi; tổ chức 05 cuộc kiểm tra định kỳ, 03 cuộc kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh, tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô đối với tất cả các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải; tuy vậy, vẫn còn một số tồn tại, khuyết điểm trong công tác tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như: tình trạng lái xe chạy quá tốc độ từ 5% - 10% vẫn còn diễn ra; bộ phận theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông chưa thực hiện hết trách nhiệm được quy định tại Điều 5 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; vẫn còn một số phương tiện chưa duy trì đường truyền ổn định và lưu trữ thông tin tại TBGSHT ít nhất một năm; chưa quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới phương tiện để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải; chưa trang bị đầy đủ dụng cụ thoát hiểm, niêm yết số hiệu tuyến, điểm đầu, điểm cuối của tuyến ở phía trên kính trước và sau xe buýt;... Sở Giao thông vận tải đã nghiêm túc phê bình và yêu cầu đơn vị vận tải vi phạm tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với cá nhân có liên quan; đồng thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm như đã nêu trên báo cáo Sở Giao thông vận tải theo quy định.

4. Chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi

a) Xây dựng kế hoạch Thanh tra

Để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động giao thông vận tải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở xây dựng Chương trình công tác thanh tra năm 2014 và Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định 1213/QĐ-SGTVT ngày 26/11/2013 Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2014 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi. Trong đó có một cuộc thanh tra việc chấp hành quy định của nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Ngoài ra, từ ngày 01/9/2013 đến nay, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã phối hợp Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Đoàn kiểm tra của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các phòng, ban thuộc Sở tổ chức 04 cuộc thanh, kiểm tra tại các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị khai thác bến xe, cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ.

b) Công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT (từ ngày 01/9/2013 đến 30/6/2014)

- Tổ chức hơn 1.610 lượt tuần tra thường xuyên trên các tuyến giao thông do tỉnh quản lý. Qua đó, đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 867 lái xe và chủ phương tiện vi phạm các lỗi như: chở quá tải, quá khổ giới hạn của cầu, đường; chở quá trọng tải thiết kế của xe, xe không kiểm định an toàn kỹ thuật, không có giấy phép lái xe; không niêm yết tự trọng của xe, trọng tải thiết kế, số điện thoại đơn vị kinh doanh vận tải; chủ phương tiện giao xe cho người làm công chở hàng quá tải, quá khổ, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

- Phối hợp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh tổ chức 248 lượt tuần tra, kiểm soát xử lý các xe khách vi phạm trật tự vận tải hành khách, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lô 24, Quốc lộ 24B và các tuyến trọng điểm trên địa bàn tỉnh, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 148 trường hợp lái xe, chủ phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách vi phạm các lỗi như: dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định; thành lập điểm giao dịch đón trả khách trái phép; không niêm yết giá vé, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, số điện thoại theo quy định; không có phù hiệu hoặc phù hiệu đã hết hạn; bán vé không đúng giá niêm yết ... ra quyết định xử phạt 172 trường hợp với tổng số tiền là 385.350.000 đồng.

- Tổ chức 38 lượt kiểm tra an toàn phương tiện vận tải hành khách trước lúc xuất bến theo chỉ đạo của Bộ GTVT, qua đó đã kiểm tra hơn 900 lượt xe, cảnh cáo nhắc nhở và yêu cầu khắc phục hơn 200 lượt xe vi phạm các lỗi về an toàn kỹ thuật và thiết bị giám sát hành trình trước lúc xuất bến. Xử lý 04 trường hợp doanh nghiệp vi phạm tăng giá vé không đúng quy định; 25 trường hợp thành lập điểm giao dịch đón, trả khách trái phép. Buộc trên 250 phương tiện vi phạm trật tự vận tải hành khách vào bến làm thủ tục theo quy định.

c) Xử lý vi phạm theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Thông báo số 562/TB-BGTVT ngày 19/8/2013

Lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 03 đơn vị vi phạm về niêm yết tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ là Công ty TNHH Chín Nghĩa, HTX GTVT Tư Nghĩa, HTX GTVT Quảng Ngãi, xử phạt 02 lái xe của Công ty CP Bình Tâm vi phạm quy chuẩn của TBGSHT, với tổng số tiền là 22.500.000 đồng.

III. Kết quả thực hiện của các đơn vị kinh doanh vận tải đối với yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải

Để kịp thời khắc phục các các khuyết điểm trong việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và công tác tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở Giao thông vận tải đã ban hành 02 văn bản số 1418/SGTVT-VT&PC ngày 06/8/2013 và 1739/SGTVT-VT&PC ngày 11/9/2013 chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị hoàn thành việc khắc phục các sai phạm. Đồng thời thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện một số công việc trọng tâm như sau:

1. Luôn duy trì các điều kiện kinh doanh vận tải, rà soát việc xây dựng lại phương án kinh doanh vận tải và đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải theo Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT của Bộ GTVT; thực hiện tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng để đảm bảo điều kiện kỹ thuật của phương tiện trước khi hoạt động, có mở sổ theo dõi và ký xác nhận tên của người chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát.

2. Quản lý chặt chẽ hoạt động của phương tiện, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe; xây dựng và thực hiện quy chế nội bộ, đặc biệt là xử lý nghiêm các lái xe thường xuyên vi phạm về tốc độ khi điều khiển phương tiện. Không áp dụng hình thức khoán trắng cho lái xe, chủ xe trong hoạt động kinh doanh vận tải.

3. Kiện toàn bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông, bảo đảm triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ về thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải; kiểm tra đảm bảo các điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi xe tham gia hoạt động; khai thác, sử dụng thông tin từ TBGSHT gắn trên xe ô tô để phục vụ công tác quản lý vận tải tại đơn vị; tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về TTATGT theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

4. Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải và giá cước vận tải đã kê khai, được các cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt; đặc biệt chú trọng thông tin số điện thoại đường dây nóng và quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin của hành khách và các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Thực hiện khám sức khỏe, kiểm tra định kỳ, đột xuất cho đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ trên xe và xử lý hợp đồng lao động dối với lái xe vi phạm kỷ luật nội bộ hoặc biểu hiện sử dụng các chất kích thích, ma túy

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải tại các văn bản số 599/SGTVT-VT&PC ngày 25/3/2014 và văn bản số 782/SGTVT-VT&PC ngày 11/4/2014, các đơn vị kinh doanh vận tải trong tỉnh đã chủ động làm việc với các cơ sở y tế có đủ điều kiện tổ chức khám sức khỏe cho đội ngũ lái xe. Đến nay, đã tổ chức cho 953 lái xe thuộc 79 đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện việc khám sức khỏe có kèm theo xét nghiệm chất kích thích trong máu, chưa phát hiện trường nào dương tính.

Sở Giao thông vận tải báo cáo thực hiện Thông báo kết quả kiểm tra về công tác quản lý vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, kính báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC

- Bộ GTVT; báo PHÓ GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh; cáo

- Thanh tra Bộ GTVT;

- Tổng cục ĐBVN;

- Lãnh đạo Sở; (Đã ký)

- Thanh tra Sở;

- Lưu: VT, VT&PC.Đỗ Tiến Đạttải về 75.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương