Độc lập Tự do Hạnh phúc Phụ lục IV: TÌnh hình xây dựng đỀ ÁN, VĂn bản thuộc thẩm quyền ban hành của bộ TƯ pháp hoặc liên tịch ban hành trong năM 2014tải về 244.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích244.84 Kb.


BỘ TƯ PHÁP

VĂN PHÒNG

line 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

line 2
Phụ lục IV:

TÌNH HÌNH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN, VĂN BẢN THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH TRONG NĂM 2014

(kèm theo Báo cáo giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ ngày 31/12/2014)
I. ĐỀ ÁN, VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01-30/12/2014

STT

Tên văn bản, đề án

Đơn vị chủ trì

Ghi chúThông tư liên tịch hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự

Cục Bồi thường nhà nước

Thông tư số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2014Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng

Cục Bồi thường Nhà nước

Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-VKSNDTC- TANDTC-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT ngày 21/11/2014Đề án bổ sung biên chế cho các cơ quan THADS địa phương mới được thành lập năm 2013, 2014

Tổng cục Thi hành án dân sự

Đề án số 1488/ĐA-TCTHADS ngày 29/6/2014Đề án biên chế năm 2015 của Hệ thống cơ quan THADS

Tổng cục Thi hành án dân sự

Tổng cục THADS đã xây dựng xong. Bộ trưởng đã chấp nhận và có Công văn số 3939/BTP-TCCB ngày 20/9/2014 gửi Bộ Nội vụ đề nghị phê duyệt Kế hoạch biên chế công chức năm 2015Đề án thi nâng ngạch Chấp hành viên trung cấp, Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp


Tổng cục Thi hành án dân sự

Bộ trưởng đã có Công văn số 2767/BTP-TCTHADS ngày 23/6/2014 kèm theo Đề án gửi Bộ Nội vụ phê duyệt. Đến nay, Bộ Nội vụ đã phê duyệt Đề án, Tổng cục THADS đang chuẩn bị tổ chức thi nâng ngạch theo Đề ánThông tư hướng dẫn nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014Thông tư liên tịch quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của ngành Tư pháp giai đoạn 2014-2018

Cục Công nghệ thông tin

Quyết định số 298/QĐ-BTP ngày 08/02/2014Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2014 -2018

Cục Công nghệ thông tin

Quyết định số 3416/QĐ-BTP ngày 22/12/2014Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn kỹ thuật pháp điển

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29/4/2014Đề án xây dựng Trang thông tin điện tử pháp điển và phần mềm pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 1945/QĐ-BTP ngày 19/8/2014 phê duyệt Đề ánQuyết định của Bộ trưởng ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 3044/QĐ-BTP ngày 13/11/2014


Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 3173/QĐ-BTP ngày 28/11/2014Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Cộng tác viên của Bộ Tư pháp trong công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 3174/QĐ-BTP ngày 28/11/2014Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của Trợ giúp viên pháp lý

Cục Trợ giúp pháp lý

Thông tư liên tịch số 58/TTLT-BTC-BTP ngày 08/5/2014Quyết định bãi bỏ Quyết định số 4103/QĐ-BTP ngày 19/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về lập, quản lý, sử dụng và Quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg

Cục Trợ giúp pháp lý

Quyết định số 1574/QĐ-BTP ngày 04/7/2014Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 của Bộ Tư pháp

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Quyết định số 764/QĐ-BTP ngày 07/4/2014Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân cấp việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên của các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Quyết định số 863/QĐ-BTP ngày 15/4/2014Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTP-BTC-VPCP ngày 02/12/2010 của Liên bộ Tư pháp- Tài chính- Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTP-BTC-VPCP ngày 14/7/2014Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi Quyết định số 328/QĐ-BTP ngày 31/01/2013 phê duyệt Đề án bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế, xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán và thuê người làm kế toán trưởng cho các đơn vị kế toán do Bộ Tư pháp quản lý

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Quyết định số 1915/QĐ-BTP ngày 14/8/2014Đề án xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê của ngành Tư pháp

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Quyết định số 3287/QĐ-BTP ngày 09/12/2014Quyết định ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2014.

Văn phòng Bộ

Quyết định số 197/QĐ-BTP ngày 20/01/2014Chỉ thị về việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan Bộ Tư pháp

Văn phòng Bộ

Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 21/02/2014Quyết định phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2014

Văn phòng Bộ

Quyết định số 765/QĐ-BTP ngày 07/4/2014Quyết định phân công thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2014

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Quyết định số 756/QĐ-BTP ngày 07/4/2014Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng các văn bản QPPL

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Thông tư số 17/2014/TT-BTP ngày 13/8/2014Quyết định phân công soạn thảo đề án, văn bản năm 2014

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Quyết định số 776/QĐ-BTP ngày 08/4/2014


Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục tìm gia đình thay thế cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của Luật Nuôi con nuôi
Cục Con nuôi

Thông tư số 15/2014/TT-BTP ngày 20/5/2014Thông tư hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014Thông tư Thông tư quy định về nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Thông tư số 19/2014/TT-BTP ngày 15/9/2014Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Bộ Tư pháp


Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Quyết định số 1066/QĐ-BTP ngày 14/5/2014Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Nghị định số 48/2013/NĐ- CP

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Quyết định số 1067/QĐ-BTP ngày 14/5/2014Quyết định về việc thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Quyết định số 1598/QĐ-BTP ngày 08/7/2014Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Quyết định số 1685/QĐ-BTP ngày 17/7/2014Ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2014

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Quyết định số 2026/QĐ-BTP ngày 04/9/2014Quyết định ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2014

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Quyết định số 2096/QĐ-BTP ngày 15/9/2014Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc bán đấu giá tài sản bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Cục Bổ trợ tư pháp

Thông tư số 18/2014/TT-BTP ngày 08/9/2014Đề án bảo đảm các nguồn lực về tổ chức, bộ máy, con người, kinh phí, cơ sở vật chất cần thiết khác cho việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giám định tư pháp của Bộ Tư pháp

Cục Bổ trợ tư pháp


Quyết định số 3143/QĐ-BTP ngày 21/11/2014Đề án về kiện toàn tổ chức và nhân lực để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ cơ quan quốc gia trong Hội nghị La hay về tư pháp quốc tế

Vụ Pháp luật quốc tế

Quyết định số 3270/QĐ-BTP ngày 04/12/2014Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện và công tác Tư pháp của UBND cấp xã

Vụ Tổ chức cán bộ

Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp

Tên đăng ký: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn theo quy định mới

Vụ Tổ chức cán bộ

Quyết định số 3466/QĐ-BTP ngày 23/12/2014Đề án nghiên cứu các vấn đề pháp lý trong văn kiện đầu tư theo hình thức BOT

Vụ Pháp luật quốc tế

Quyết định số 3303/QĐ-BTP ngày 11/12/2014Đề án đánh giá thực trạng thi hành Công ước Niu Óoc 1958 về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài

Vụ Pháp luật quốc tế

Quyết định số 3475/QĐ-BTP ngày 26/12/2014Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án chuyên trách của Bộ

Vụ Hợp tác quốc tế

Quyết định số 3269/QĐ-BTP ngày 03/12/2014II. ĐỀ ÁN, VĂN BẢN PHẢI BAN HÀNH TRONG NĂM 2014 NHƯNG CHƯA BAN HÀNH


TT

Tên văn bản, đề án

Đơn vị

chủ trì

Thời hạn ban hành

Ghi chú

Tình hình thực hiệnQuyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án nghiên cứu Công ước của Liên hợp quốc về quyền miễn trừ tài phán của nhà nước và tài sản của nhà nước

Vụ Pháp luật quốc tế

Tháng 9/2014
Đang hoàn thiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng để phát hành văn bảnĐề án thành lập Phòng giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Vụ Pháp luật quốc tế

Tháng 9/2014
Theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Vụ tiếp tục nghiên cứuChỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia

Sau khi Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia Lý lịch tư pháp được ban hành

- Thời hạn hoàn thành theo Kế hoạch đầu năm: Tháng 6/2014

- Theo Công văn số 510/TTLLTPQG-HCTH nêu Bộ trưởng chỉ đạo ban hành Chỉ thị Sau khi Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia Lý lịch tư pháp được ban hànhĐang trình Bộ trưởngĐề án thu hút, sử dụng chuyên gia và các nguồn lực xã hội phục vụ yêu cầu đánh giá toàn diện các khía cạnh tâm lý, xã hội, y tế, giáo dục trong quá trình giải quyết cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài

Cục Con nuôi

Tháng 9/2014
Dự kiến, hết tháng 12/2014 sẽ hoàn thiện Dự thảo Đề án để lấy ý kiến các đơn vị thuộc BộĐề án xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Tháng 8/2014
Đang xây dựng dự thảo
Thông tư của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 55/2011/NĐ - CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế về nghiệp vụ pháp chế.

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 10/2014

Thời hạn đăng ký đầu năm là tháng 6/2014.


Đang trình Lãnh đạo BộThông tư hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 12/2014
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Cục đã trình Thứ trưởng Đinh Trung Tụng để xem xét, ký ban hành Thông tưThông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 69/2011/BTC-BTP ngày 18/05/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và Ghí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên
Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Tháng 12/2014
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Thông tư. Hiện nay, Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính là đơn vị chủ trì soạn thảo đang xin ý kiến Lãnh đạo Bộ Tài chính về hướng sửa đổi, bổ sung Dự thảo.Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp, Tòa án NDTC, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số quy định pháp luật về hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Tháng 12/2014

Cục xin lùi thời hạn từ tháng 10/2014 sang tháng 12/2014 (theo CV số 444/CĐKGDBĐ-QLNV ngày 13/10/2014)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, hiện nay, Cục đang triển khai xây dựng báo cáo rà soát quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất làm cơ sở đối chiếu những vấn đề đã được đưa vào dự thảo Thông tư.Đề án đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Tư pháp trong tình hình mới

Học viện Tư pháp

Tháng 12/2014

Học viện Tư pháp xin lùi từ tháng 4/2014 sang tháng 12/2014 (theo CV số 869/HVTP-HCTH ngày 22/10/2014)

Tiếp tục chỉnh lý dự thảo Đề ánQuyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập Hội đồng Học viện Tư pháp (Hội đồng trường hoạt động theo Điều lệ Trường Đại học)


Học viện Tư pháp

Tháng 12/2014
Đang xây dựngQuyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động đào tạo luật sư thương mại quốc tế

Học viện Tư pháp

Tháng 12/2014
Đang xây dựngChỉ thị về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Tư pháp

Thanh tra Bộ

Tháng 12/2014

Thanh tra Bộ xin lùi thời gian hoàn thành từ tháng 4/2014 sang tháng 12/2014

Đang hoàn thiện


Đề án biệt phái công chức từ Tổng cục Thi hành án dân sự về công tác tại Phòng công tác Thi hành án dân sự thuộc Cục Công tác phía Nam

Tổng cục Thi hành án dân sự

Tháng 6/2014
Đã tiếp thu ý kiến của Cục CTPN và của Vụ TCCB Bộ Tư pháp. Vụ đang hoàn thiện để trình Bộ trưởngThông tư thay thế Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010 của Bộ Tư pháp quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

Tên cũ là: Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010 của Bộ Tư pháp quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự


Tổng cục Thi hành án dân sự

Tháng 12/2014

- Thời hạn hoàn thành theo Kế hoạch là tháng 9/2014;

- Tổng cục dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2014 (theo Công văn số 4280/TCTHADS-VP ngày 17/10/2014)Đã thẩm định và đã tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định; đang hoàn thiện để trình Bộ trưởng.Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án đổi mới công tác Thư viện

Văn phòng Bộ

Tháng 12/2014
Đang trình Thứ trưởng Đinh Trung TụngĐề án tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hợp tác với nước ngoài về pháp luật

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 12/2014

Vụ xin lùi từ tháng 4/2014 sang tháng 12/2014 (theo CV số 532/HTQT-HCTH ngày 13/10/2014)

Đang xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ
Đề án về việc thành lập Nhóm Phiên dịch thuộc Vụ Hợp tác quốc tế và Quy chế hoạt động của Nhóm Phiên dịch

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 12/2014

Vụ xin lùi sang tháng 12/2014 (theo Công văn số 462/HTQT-HCTH ngày 11/9/2014)

Đang hoàn chỉnh dự thảo để trình Lãnh đạo BộThông tư thay thế Thông tư số 10/2008/TT-BTP ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 78/2008/NĐ-CP

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 12/2014

Vụ xin lùi từ tháng 9/2014 sang tháng 12/2014 (theo Công văn số 498/HTQT-TH

ngày 07/10/2014phối hợp cung cấp thông tin cho MEI 2014)

Đang soạn thảoĐề án thành lập Nhóm quan hệ đối tác pháp luật (thực hiện Văn kiện Đối tác Việt Nam)

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 12/2014

Vụ xin lùi từ tháng 9 sang tháng 12/2014 (theo Công văn số 462/HTQT-HCTH ngày 11/9/2014)

Đang hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của Lãnh đạo BộĐề án giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm thông tin hỗ trợ pháp luật thuộc Cục Công tác phía Nam, trường Trung cấp Luật Thái Nguyên và Trung tâm hỗ trợ thực hiện yêu cầu quyền bồi thường thuộc Cục Bồi thường nhà nước

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 12/2014
Đã xây dựng xong Dự thảo, hiện đang lấy ý kiến Bộ Tài chínhThông tư thay thế Thông tư số 16/2011/TT-BTP ngày 28/9/2011 của Bộ Tư pháp quy định về phân cấp và ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp
Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 12/2014


Theo Bản phân công năm 2014 là Thông tư của Bộ Tư pháp về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2011/TT-BTP ngày 28/9/2011 của Bộ Tư pháp quy định về phân cấp và ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp (thời hạn trình: Tháng 9/2014)

Đã tổ chức thẩm định ngày 26/12/2014. Hiện, Vụ đang hoàn thiện dự thảo để trình Lãnh đạo BộQuyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp xếp hạng đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tháng 10/2014
Đang trình Lãnh đạo BộQuyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp xếp hạng đối với cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tháng 10/2014
Đang trình Lãnh đạo BộĐề án đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tháng 12/2014
Đang trình Lãnh đạo BộThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2011/TT- BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tháng 12/2014
Đã tổ chức họp thẩm địnhQuyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Tiêu chuẩn Lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng của Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Ban hành sau khi có QĐ của TTgCP ban hành Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ được ban hành
Đang soạn thảoQuyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tổ chức lễ tang của Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 12/2014

- Triển khai XD từ năm 2012, 2013

- Vụ xin lùi từ tháng 9/2014 sang tháng 12/2014 (theo CV số 606/TCCB-THHC ngày 22/10/2014)

Đang soạn thảo


III. CÁC VĂN BẢN XIN RÚT KHỎI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2014

Stt

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì xây dựng

Thời hạn

hoàn thành

Ghi chúThông tư quy định về Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; trình tự đánh giá, công nhận, xếp hạng, khen thưởng địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Tháng 4/2014

Ngày 27/6/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 4793/VPCP-PL thông báo về việc tạm dừng đánh giá tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTG, Bộ Tư pháp được giao tổ chức triển khai làm thử việc đánh giá, công nhận, biểu dương, khen thưởng ở 3 cấp đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trong 02 năm, từ năm 2014 -2015 tại các tỉnh: Quảng Bình, Thái Bình, Điện Biên, Cà Mau và thành phố HCM.Đề án kiện toàn bộ máy và nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Tháng 12/2014

Việc nghiên cứu, xây dựng Đề án sẽ được cân nhắc sau khi tổng kết việc làm thử và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg (theo CV số 307/PBGDPL-THHC ngày 23/10/2014)Thông tư của Bộ Tư pháp về Bộ tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Tư pháp (thực hiện theo chức năng quản lý của Bộ)

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 6/2014

Các đơn vị Cục BTTP, Cục TGPL chủ trì, phối hợp với Vụ TCCB xây dựng các Thông tư quy định tiêu chuẩn các chức danh nghề nghiệp viên chức do Bộ Tư pháp quản lý. Hiện nay, các Thông tư quy định tiêu chuẩn, chức danh công chứng viên, trợ giúp viên pháp lý do Cục Bổ trợ tư pháp và Cục Trợ giúp pháp lý chủ trì đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo, gửi Bộ Nội vụ thẩm định trước khi ban hành. Dự kiến trình Bộ trưởng trong quý IV/2014.Đề án đổi mới công tác đánh giá công chức, viên chức của Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Ban hành sau khi NĐ về đánh giá cán bộ, công chức của Chính phủ ban hành

Vụ xin lùi sang năm 2015 (theo CV số 606/TCCB-THHC ngày 22/10/2014)Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Dự án khả thi Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

2014-2015

Văn bản này là sản phẩm của Đề án “Thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền” đã được trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 4/2014, tuy nhiên đến nay, Đề án chưa được phê duyệt.Thông tư của Bộ Tư pháp về tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp đối với viên chức làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
Cục Đăng ký QGGDBĐ

Tháng 6/2014


Theo Công văn số 251/CĐKGDBĐ-VP ngày 20/6/2014Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phạm vi đơn yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án thuộc trách nhiệm giải quyết của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Tháng 6/2014

Nội dung này đã được báo cáo Lãnh đạo Bộ và theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, việc phân phạm vi thẩm quyền xử lý đơn phải được xóa bỏ nhằm tăng cường quyền lựa chọn của khách hàng, nâng cao tính cạnh tranh về dịch vụ công trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm. Bởi vậy, việc xây dựng dự thảo Quyết định được hủy bỏ (Theo Công văn số 551 /CĐKGDBĐ-VP ngày 08/12/2014 của Cục về việc góp ý dự thảo Báo cáo phục vụ cuộc họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tháng 11/2014)Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Tháng 12/2014

Theo Công văn số 478/HTQTCT-VP ngày 26/9/2014 (Cục đã có Báo cáo Thứ trưởng Khánh Ngọc nhất trí chưa xây dựng Thông tư liên tịch)Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức bộ máy, biên chế của tổ chức pháp chế và tiêu chẩn cán bộ, công chức, viên chức làm công tác pháp chế

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 12/2014

Theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng, Vụ đang nghiên cứu theo hướng lồng ghép vào xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện và công tác Tư pháp của UBND cấp xã.Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế văn thư, lưu trữ của Bộ Tư pháp theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011

Văn phòng Bộ

Tháng 12/2014

Văn phòng Bộ xin lùi sang năm 2015Thông tư sửa đổi Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

Tổng cục Thi hành án dân sự

Sau khi Luật sửa đổi, bổ sung Luật THADS năm 2008 được thông qua

Xin rút theo Công văn số 4280/TCTHADS-VP ngày 17/10/2014Đề án đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Chấp hành viên làm cơ sở tham mưu cho Lãnh đạo Bộ giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho Chấp hành viên, điều chỉnh biên chế trong toàn Hệ thống cơ quan THADS

Tổng cục Thi hành án dân sự

Tháng 12/2014

Nội dung cơ bản của Đề án này, Tổng cục đã lồng ghép vào Đề án xác định vị trí việc làm trong hệ thống thi hành án dân sự (theo Công văn số 4280/TCTHADS-VP ngày 17/10/2014)


Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp, Tòa án NDTC, Viện KSNDTC sửa đổi bổ sung Thông tư 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC, ngày 26/7/2010 của Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục THADS và phối hợp liên ngành trong công tác THADS

Tổng cục Thi hành án dân sự

Tháng 12/2014

- Điều chỉnh thời hạn hoàn thành từ tháng 6 sang tháng 12/2014 (theo CV số 4056/TCTHADS-VP ngày 01/10/2014)

- Xin rút việc xây dựng Thông tư (theo Công văn số 4154/TCTHADS-NV1 ngày 09/10/2014 về việc dừng xây dựng Thông tư)

Thông tư hướng dẫn công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan THADS

Tổng cục Thi hành án dân sự

Tháng 12/2014

Được thay thế bằng Thông tư hướng dẫn quy trình giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự


Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát NDTC và Tòa án NDTC hướng dẫn một số vấn đề về thống kê THADS
Tổng cục Thi hành án dân sự

Sau khi Luật sửa đổi, bổ sung Luật THADS năm 2008 được thông qua

Đề xuất chuyển sang năm 2015 (theo Công văn số 4441/TCTHADS-VP ngày 30/10/2014)Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế họp của Bộ Tư pháp

Văn phòng Bộ

Tháng 4/2014


Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt và công bố các sự kiện nổi bật năm 2014 của ngành Tư pháp

Văn phòng Bộ

Tháng 12/2014


Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về cơ chế phối hợp theo dõi tình hình phát triển của trẻ Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài và bảo vệ trẻ em trong tình huống cần thiết

Cục Con nuôi

Tháng 12/2014

Cục xin chuyển sang quý I/2015 (theo CV số 415/CCN-CSVB ngày 16/10/2014)Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Quyết định số 189/QĐ-BTP ngày 03/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định trình tự và thủ tục trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 12/2014

Vụ xin rút khỏi Chương trình năm 2014 vì Chính phủ chưa ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng năm 2014 nên chưa có cơ sở để xây dựng các văn bản này (theo Công văn số 593/KHTC-THHC ngày 20/10/2014)Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 20/9/2011 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Về việc Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 12/2014

Vụ xin rút khỏi Chương trình năm 2014 vì Chính phủ chưa ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng năm 2014 nên chưa có cơ sở để xây dựng các văn bản này (theo Công văn số 593/KHTC-THHC ngày 20/10/2014)Đề án xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị gắn với các chỉ tiêu tài chính

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 9/2014

Vụ xin rút khỏi Chương trình năm 2014 (theo Công văn số 593/KHTC-THHC ngày 20/10/2014)Đề án xây dựng hệ thống biểu mẫu thống kê điện tử

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 12/2014

Vụ xin rút khỏi Chương trình năm 2014 (theo Công văn số 593/KHTC-THHC ngày 20/10/2014)Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị gắn với các chỉ tiêu tài chính

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 12/2014

Vụ xin rút khỏi Chương trình năm 2014 (theo Công văn số 626/KHTC-THHC ngày 07/11/2014)Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng phối hợp đào tạo chung nguồn bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên, cấp chúng chỉ hành nghề luật sư

Tên cũ: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập Hội đồng phối hợp chỉ đạo công tác đào tạo Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư

Học viện Tư pháp

Tháng 6/2014

Học viện Tư pháp xin điều chỉnh thời gian ban hành văn bản sang thời gian sau khi Bộ Tư pháp nhận được văn bản của Tòa án nhân dân tói cáo cử người tham gia Hội đồng (theo CV số 869/HVTP-HCTH ngày 22/10/2014)Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 05/01/2013 của Bộ Tư pháp ban hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL
Tháng 11/2014

- Thời hạn hoàn thành theo bản phân công năm 2014 là tháng 9/2014

- Thời hạn theo Công văn số 431/CTGPL-VP ngày 02/10/2014 là tháng 11/2014

- Xin lùi sang năm 2015 (theo Công văn 474/CTGPL-QLCL ngày 24/10/2014)
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt phương án thí điểm thực hiện hỗ trợ kinh phí đối với vụ việc phức tạp, điển hình, có ảnh hưởng lớn tới xã hội hoặc vì lý do bảo vệ công lý

Tên đăng ký đầu năm: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt phương án điều phối nguồn lực cho hoạt động TGPL

Cục Trợ giúp pháp lý


Tháng 6/2014

- Đề xuất đổi tên (theo CV số 278/CTGPL-VP ngày 19/6/2014)

- Đề xuất bỏ nhiệm vụ này (theo CV số 475/CTGPL-VP ngày 25/10/2014)

Thông tư thay thế Thông tư số 15/2010/TT-BTP ngày 04/10/2010 của Bộ Tư pháp quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý

Cục Trợ giúp pháp lý


Tháng 8/2014

- Đề xuất xây dựng, hoàn thành trong năm 2015 Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh ngheef nghiệp Trợ giúp viên pháp lý thay thế Thông tư số 15/2010/TT-BTP ngày 04/10/2010 và Thông tư số 06/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 (theo CV số 475/CTGPL-VP ngày 25/10/2014)Thông tư thay thế Thông tư số 06/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý

Cục Trợ giúp pháp lý


Tháng 11/2014

- Đề xuất xây dựng, hoàn thành trong năm 2015 Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh ngheef nghiệp Trợ giúp viên pháp lý thay thế Thông tư số 15/2010/TT-BTP ngày 04/10/2010 và Thông tư số 06/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 (theo CV số 475/CTGPL-VP ngày 25/10/2014)Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Cục TGPL

Cục Trợ giúp pháp lý


- Tháng 9

- Xin lùi tiến độ sang quý III (theo CV số 278/CTGPL-VP ngày 19/6/2014)Đề xuất ban hành sau khi Đề án đổi mới về công tác Trợ giúp pháp lý được ban hành (dự kiến tháng 12/2014) 2-3 tháng (theo CV số 475/CTGPL-VP ngày 25/10/2014)Đề án tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm bổi dưỡng nghiệp vụ TGPL thành Trung tâm thông tin, dữ liệu TGPL

Tên cũ là: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt phương án chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL

Cục Trợ giúp pháp lý


Sau khi Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 14/2013/

NĐ-CP ngày 05/02/

2013 ban hành

Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền đã đồng ý đổi tên và chuyển thời hạn trình Đề án này sang tháng 6/2015 (Công văn số 581/CTGPL-VP ngày 18/12/2014 về việc đề xuất đổi tên và điều chỉnh thời hạn trình văn bản)Thông tư của Bộ Tư pháp quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của công chứng viên

Cục Bổ trợ tư pháp


Tháng 11/2014

- Cục xin lùi từ tháng 5/2014 sang tháng 11/2014 (theo CV số 687/BTTP-VP ngày 02/10/2014)

- Cục xin lùi sang năm 2015

Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp, Bộ Công an, TANDTC, Viện KSNDTC, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thi hành một số điều tại Chương XVIII của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực môi trường

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

Tháng 12/2014


Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong quản lý các Hội, Tổ chức phi Chính phủ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 12/2014

Không thực hiện được do không có kinh phí (Vụ chưa có văn bản xin rút gửi về Văn phòng Bộ): cacchuyenmuc -> ttdh -> Lists -> TaiLieuPhucVuHop -> Attachments
Attachments -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lists -> BỘ TƯ pháp số: /QĐ-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists -> VĂn phòng số: 235/vp-th v/v quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XII, đề xuất Danh mục các đề án, văn bản trình cấp trên và các nội dung đề xuất đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt
Attachments -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> 1. Tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2015 tiếp tục chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Tăng trưởng gdp quý sau cao hơn quý trước, quý III đạt 6,81%, 9 tháng đạt 6,5%
Attachments -> CHƯƠng trình hội nghị TƯ pháp các tỉnh có chung đƯỜng biên giới việt nam – campuchia lần thứ nhấT
Attachments -> BỘ TƯ pháp s dự thảO ố: /bc-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương