Độc lập Tự do Hạnh phúc ngày tháng năm biên bản số nghiệm thu hoàn thành giai đOẠn xây lắPtải về 14.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích14.48 Kb.
BMT-75-01-07 Lần ban hành : 01

Chủ đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày......tháng ......năm......


BIÊN BẢN SỐ

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN XÂY LẮP

(Nền móng, kết cấu phần thân công trình, hệ thống kỹ thuật công trình...)


Công trình:

Hạng mục công trình:

Địa điểm xây dựng:

Tên giai đoạn xây lắp được nghiệm thu (nền móng, kết cấu phần thân công trình, hệ thống kỹ thuật công trình...):

Thời gian nghiệm thu:

- Bắt đầu: ....... ngày ....... tháng ....... năm .......

- Kết thúc: ...... ngày ....... tháng ....... năm .......

Tại công trình.


Các bên tham gia nghiệm thu:

- Đại diện chủ đầu tư

- Đại diện đơn vị giám sát thi công xây lắp

- Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế:

- Đại diện nhà thầu xây lắp:

- Đại diện nhà thầu cung cấp thiết bị (nếu có):

- Đại diện cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (theo phân cấp tại Quy định QLCL công trình xây dựng ban hành kèm theo QĐ17/2000/QĐBXD) kiểm tra công tác nghiệm thu (đối với các công trình thuộc dự án nhóm A, B; các công trình thuộc dự án nhóm C: dầu khí, hoá chất, phân bón, cầu, cảng biển, cảng sông, đê, đập nước, hồ chứa nước, chung cư, trường học, nhà thi đấu, sân vận động có mái che, nhà hát):
Các bên đã tiến hành:
1. Xem xét các hồ sơ, tài liệu sau

- Hồ sơ, tài liệu thiết kế

- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng khi thi công, kiểm tra và nghiệm thu;

- Các biên bản nghiệm thu từng phần của chủ đầu tư (nghiệm thu công tác xây lắp, nghiệm thu giai đoạn xây lắp liên quan.....);

- Các tài liệu kiểm tra chất lượng, khối lượng;

- Hồ sơ pháp lý và tài liệu quản lý chất lượng.


2. Kiểm tra tại hiện trường
3. Nhận xét về chất lượng, khối lượng

- Thời gian thi công (bắt đầu, hoàn thành);

- Chất lượng thi công so với thiết kế đã được phê duyệt;

- Khối lượng theo thiết kế đã được phê duyệt;

- Khối lượng đã thực hiện (căn cứ báo cáo quyết toán của chủ đầu tư).
4. Những sửa đổi so với thiết kế đã được phê duyệt (nêu những sửa đổi lớn)
5. Kiến nghị
6. Kết luận

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để triển khai các công việc tiếp theo.

- Yêu cầu và thời hạn sửa chứ xong những khuyết điểm mới triển khai các công việc tiếp theo.
7. Các phụ lục kèm theo:
Đại diện chủ đầu tư (ký tên , đóng dấu).

Các bên tham gia nghiệm thu: (ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ)

- Đại diện đơn vị giám sát thi công xây lắp:

- Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế:

- Đại diện nhà thầu xây lắp:

- Đại diện nhà thầu cung cấp thiết bị (nếu có):- Đại diện cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (theo phân cấp tại Quy định QLCL công trình xây dựng ban hành kèm theo QĐ17/2000/QĐBXD) kiểm tra công tác nghiệm thu (đối với các công trình thuộc dự án nhóm A, B; các công trình thuộc dự án nhóm C: dầu khí, hoá chất, phân bón, cầu, cảng biển, cảng sông, đê, đập nước, hồ chứa nước, chung cư, trường học, nhà thi đấu, sân vận động có mái che, nhà hát)
: doc -> Iso -> doc
doc -> Chương 1 Các khái niệm căn bản về mạng và giao thức mạng Mạng máy tính
doc -> Quy đỊnh khảo sáT ĐỊa hình -thủy văn mã SỐ : QĐ-75-01 LẦn ban hành : 05 ngàY : 15/ 10 /2011 trang : 1/12
doc -> Quy trình thí nghiệm mã SỐ : qt-75-07 LẦn ban hành : 02 ngàY : 29/7/2010 trang : 1/16 ngưỜi viếT ngưỜi kiểM TRA ngưỜi duyệT
doc -> LẬp nhiệm vụ khảo sát thiết kế
doc -> Quy đỊnh lập báo cáO ĐẦu tư XÂy dựng công trìNH; LẬp dự ÁN ĐẦu tư XÂy dựng công trìNH; LẬp báo cáo kinh tế-KỸ thuật xây dựng công trình mã SỐ : QĐ-73-02 LẦn ban hành : 06 ngàY : 22/11/2012 trang : 1/27
doc -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ngày tháng năm biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình đỂ ĐƯa vào sử DỤNG
doc -> MỤc tiêu chất lưỢng năM 2011
doc -> MỤc tiêu chất lưỢng năM 2010
doc -> Mã số: qt-74-02 Lần ban hành: 4
doc -> KIỂm soát tài liệU
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương