Độc lập Tự do Hạnh phúc CÔng ty phát hành báo chí T. Wtải về 6.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích6.85 Kb.
TỔNG CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BƯ­­U ĐIỆN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCÔNG TY PHÁT HÀNH BÁO CHÍ T.W

Số: 514/PHBCTW - KHKD Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015

V/v Thông báo các mã lịch Thời Đại Mới hết hàng

Kính gửi: Bưu điện các tỉnh miền Nam và miền Trung Tây Nguyên

Công ty Phát hành Báo chí Trung ương (PHBCTW) xin thông báo tới Bưu điện các tỉnh, thành phố (BĐT/TP) các sản phẩm lịch của nhà cung cấp lịch Thời Đại Mới hết hàng từ ngày 30/11/2015. Nội dung cụ thể nh­ư sau:

Các mã lịch TĐM05; TĐM08; TĐM16: Hết hàng

Vì vậy, xin thông báo đến Bưu điện các tỉnh, thành phố.

Mọi vấn đề phát sinh BĐT/TP trao đổi với đồng chí chuyên viên chuyên quản địa bàn hoặc trao đổi với đầu mối nhận nhu cầu:

Trung tâm Phát hành Báo chí TW 2

Số 43 Hồ Văn Huê, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Email: lichcn2.phbctw@gmail.com

ĐT: 083.9973983; 083.9970607 Fax: 083.8452416.Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Ban PPTT(thay báo cáo);

- Phó Giám đốc Cty (để biết);

- Các đơn vị trong Công ty (để thực hiện);

- L­ưu: VT, KHKD.

Nguyễn Thành Công
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương