Độc lập Tự do Hạnh phúc –––––––––––– Yªn B¸i, ngµy 07 th¸ng 8 n¨m 2007 quyếT ĐỊnh ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Yên Báitải về 15.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích15.94 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


––––––

Số: 1142/2007/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––


Yªn B¸i, ngµy 07 th¸ng 8 n¨m 2007
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái

––––––––––––––––––UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 209/TTr-STNMT ngày 5 tháng 7 năm 2007,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 54/QĐ-UB ngày 09 tháng 4 năm 1997 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái.Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (thực hiện);

- VP Chính phủ (b/c);

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);

- TT. Tỉnh uỷ (b/c);

- TT. HĐND tỉnh (b/c);

- TT. UBND tỉnh (b/c);

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp (kiểm tra)

- Sở Tư pháp (tự kiểm tra văn bản);

- Các sở, ban, ngành của tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Toà án nhân dân tỉnh;

- Công báo tỉnh;

- Lưu: HC, XD, CN, NLN, TNMT, TH.TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCHHoµng Xu©n Léc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương