Độc lập -tự do Hạnh phúc



tải về 19.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích19.4 Kb.

BỘ TƯ PHÁP


line 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

line 7


Số: 1545 /BTP-VP

V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp
6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2016

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2016

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ


Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ (ban hành kèm theo Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16/02/2012 của Chính phủ), để có cơ sở đánh giá kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 và đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2016, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác 6 tháng cuối năm 2016 về các lĩnh vực do đơn vị phụ trách, theo hướng dẫn sau:

1. Phạm vi báo cáo

a) 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2016 (tại mục III, Phần thứ hai của Báo cáo số 12/BC-BTP ngày 20/01/2016 của Bộ Tư pháp về Tổng kết công tác tư pháp năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015; định hướng nhiệm kỳ 2016-2020 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2016. Báo cáo này được đăng tải tại Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, www.moj.gov.vn, mục “Văn bản điều hành”);

b) Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 (ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 28/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp);

c) Các nhiệm vụ khác giao cho đơn vị tại các kế hoạch công tác thuộc lĩnh vực của các đơn vị;

d) Những lĩnh vực công tác quan trọng, nổi bật khác.

2. Nội dung Báo cáo

- Những kết quả công việc đã hoàn thành, đạt tỷ lệ phần trăm so với mục tiêu, chỉ tiêu của cả năm 2016 và so sánh với kết quả 6 tháng đầu năm 2015 (kèm theo số liệu, dẫn chứng cụ thể).

- Những cách làm mới, hiệu quả so với năm 2015.

- Những hạn chế, vướng mắc trong công tác; nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc.

- Đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đột phá thực hiện công tác tư pháp trong 6 tháng cuối năm 2016 của Bộ, Ngành Tư pháp.

- Đề xuất nội dung chuyên đề cần báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 (nếu có).



(Chi tiết nội dung Báo cáo được thể hiện tại Đề cương Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2016 được gửi kèm theo Công văn này).

3. Thời gian báo cáo: Từ ngày 01/01/2016 đến 30/4/2016, dự ước hoàn thành nhiệm vụ đến hết ngày 30/6/2016 (việc bổ sung báo cáo sẽ được thực hiện trong quá trình góp ý dự thảo Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016).

4. Thống kê số liệu công tác tư pháp

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan thống kê số liệu các lĩnh vực công tác tư pháp theo quy định của Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp và các văn bản hướng dẫn khác.

Tổng cục Thi hành án dân sự thống kê số liệu công tác thuộc lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, gửi kèm theo Báo cáo kết quả công tác của đơn vị.

5. Thời hạn, địa chỉ gửi báo cáo

Báo cáo sơ kết được gửi về Văn phòng Bộ Tư pháp, số 58 - 60 Trần Phú, Hà Nội trước ngày 15 tháng 6 năm 2016 dưới hình thức văn bản giấy hoặc gửi qua thư điện tử bản chụp báo cáo giấy dưới dạng file pdf hoặc bản điện tử có chữ ký số (theo địa chỉ hộp thư: tonghopvpb@moj.gov.vn) để tổng hợp, xây dựng Báo cáo chung.



(Mọi chi tiết, xin liên hệ đồng chí Bùi Đức Hiển - Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Tư pháp, số điện thoại: 04.62739325, 0984699188)./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);

- Cục CNTT (đưa lên Cổng TTĐT);

- Lưu: VT, VP(TH, BTK).



KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)

Trần Tiến Dũng



: tintuc -> Lists -> ChiDaoDieuHanh -> Attachments
Attachments -> ĐẢng bộ khối các cơ quan tw
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ CÔng an số: 411/bc-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2013/NĐ-cp ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt VI phạm hành chính trong hoạt động thủy sản
Attachments -> Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1215/btp-pbgdpl v/v tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> VĂn phòng số: 1470/tb-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> DỰ thảO ngày 16/12/2014




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương