Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 846/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 23 tháng 5 năm 2013 quyếT ĐỊNHtải về 17.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích17.87 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc Lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 846/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 23 tháng 5 năm 2013QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh

nguy hiểm trên gia súc, gia cầm tỉnh Bình Phước.
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị 395/CT-BNN-TY ngày 22/2/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 581/ SNN-CCTY ngày 14/5/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm tỉnh Bình Phước (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông, (bà) có tên sau đây:

1. Ông: Nguyễn Văn Lợi Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng ban;

2. Ông: Phan Văn Đon PGĐ Sở NN&PTNT Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông: Quách Ái Đức PGĐ Sở Y tế Phó Trưởng ban;

4. Ông: Trần Văn Mi PGĐ Sở Tài chính Thành viên;

5. Ông: Nguyễn Song Đoàn PGĐ Sở TN & MT Thành viên;

6. Ông: Nguyễn Quốc Hiệp PGĐ Sở GTVT Thành viên;

7. Ông: Nguyễn Văn Hiếu PGĐ Sở Công thương Thành viên;

8. Bà: Trịnh Thị Tâm PTBT Báo Bình Phước Thành viên;

9. Ông: Nguyễn Thành Long PGĐ Đài PT và TH tỉnh Thành viên;

10. Bà: Nguyễn Thị Liên PCT UBMTTQ Việt Nam Thành viên;

11. Ông: Nguyễn Văn Chơ PCT Hội nông dân Thành viên;

12. Bà: Lương Thị Diệu PCT Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành viên;

13. Ông: Nguyễn Thanh Phương PBT TT. Tỉnh đoàn Thành viên;

14. Ông: Phạm Văn Hoang CCT Chi cục Thú y Thành viên;

15. Ông: Tô Đức Sinh GĐ TT Y tế Dự phòng Thành viên;

16. Ông: Nguyễn Văn Dũng PCCT Chi cục QLTT Thành viên;

17.Ông: Trà Văn Hồng TP Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Thành viên;

18. Ông: Nguyễn Nam Thanh TP CSGT, Công an tỉnh Thành viên;

19. Ông: Trương Văn Thưa Q. CT UBND huyện Hớn Quản Thành viên;

20. Ông: Nguyễn Văn Thanh PCT UBND huyện Đồng Phú Thành viên;

21. Ông: Trần Thanh Sơn PCT UBND huyện Chơn Thành Thành viên;

22. Ông: Vương Đức Lâm PCT UBND TX Đồng Xoài Thành viên;

23. Ông: Nguyễn Xuân Tuyến PCT UBND TX Bình Long Thành viên;

24. Ông: Hoàng Nhật Tân PCT UBND huyện Lộc Ninh Thành viên;

25. Ông: Đặng Thế Nhàn PCT UBND huyện Bù Đốp Thành viên;

26. Ông: Trịnh Công Sơn PCT UBND huyện Bù Đăng Thành viên;

27. Ông: Hoàng Xuân Lương PCT UBND TX Phước Long Thành viên;

28. Ông: Bùi Quốc Minh PCT UBND huyện Bù Gia Mập Thành viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm và tổ chức chỉ đạo thực hiện.

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh dịch nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm theo quy định của Bộ Nông nghiệp & PTNT và tổ chức chỉ đạo thực hiện.

- Triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm và tổ chức chỉ đạo thực hiện;

- Tổng hợp báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Điều 3.

1.Thường trực Ban Chỉ đạo được đặt tại Chi cục Thú y. Trưởng Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện nhiệm vụ, Các thành viên Ban Chỉ đạo được sử dụng cán bộ, công chức, bộ máy của đơn vị mình để thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.2. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo: Giao Chi cục Thú y lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Chi cục Thú y được sử dụng con dấu để thực hiện thanh quyết toán các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 21/3/2012 của UBND tỉnh.

Điều 5. Các ông ( bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các ông ( bà ) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.


CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trăm
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương