Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢn khai nhân khẩUtải về 70.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích70.1 Kb.
C
Mẫu HK01 ban hành

theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11)

ngày 01/7/2007
ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN KHAI NHÂN KHẨU

(Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

1. Họ và tên khai sinh:(1)............................................................2. Giới tính(Nam/nữ):................

3. Họ và tên gọi khác(Nếu có):.....................................................................................................

4. Ngày, tháng, năm sinh:.............................5. Nơi sinh:.............................................................

6. Quê quán:(2)...............................................................................................................................

7. Dân tộc:...........................8. Tôn giáo:.............................9.CMND số:.....................................

10. Hộ chiếu sô:........................................11. Sổ hộ khẩu số:.......................................................

12. Nơi thường trú:.......................................................................................................................

......................................................................................................................................................

13. Chỗ ở hiện nay:.......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

14. Trình độ học vấn:(3).................................15. Trình độ chuyên môn:(4)...................................

16. Biết tiếng dân tộc ít người:.........................................17. Biết ngoại ngữ:.............................

18. Nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc hiện nay:.......................................................................

......................................................................................................................................................

19. Từ dủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì:

TỪ THÁNG, NĂM

ĐẾN THÁNG, NĂMCHỖ Ở

(Ghi rõ số nhà, đường phố; tổ, xóm, ấp, bản, xã/phường/thị trân; quận/huyện; tỉnh/thành phố, Nếu nước ngoài thì ghi rõ tên nước)NGHỀ NGHIỆP, NƠI LÀM VIỆC

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu. (2) ghi theo giấy khai sinh hoặc quê gốc. (3) ghi trình độ học vấn cao nhất: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, trình độ phổ thông(12/12,7/10...). (4) ghi trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sĩ Y học, Thạc sĩ quản lý giáo dục, cư nhân luật...

20. Tiền an: (Tội danh, hình phạt, theo bản án số, ngày của tòa án)............................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

21. Quan hệ gia đình:(Bố, mẹ; vợ/ chồng; con; anh, chị, em ruột)(5)TT

HỌ VÀ TÊN

SINH NĂM

Quan hệ

Nghề nghiệp

CHỖ Ở HIỆN NAY(6)

Nam

Nữ

................., ngày.........tháng........năm........

NGƯỜI KHAI HOẶC NGƯỜI VIẾT HỘ

(Cam đoan; ký ghi rõ họ tên)


(5) Ghi cả cha mẹ; con nuôi; người nuôi dưỡng; người dám hộ theo quy định của pháp luật (nếu có)(6) Số nhà đường, phố, tổ, xóm, ấp, bản, xã/phường/thị trân; quận/huyện; tỉnh/thành phố, Nếu nước ngoài thì ghi rõ tên nước.


: sites -> www.caobang.gov.vn -> files -> thutuc
thutuc -> Phụ lục số 3 TÓm tắt hồ SƠ CỦa ngưỜi lao đỘNG
thutuc -> Phụ lục số 1 giấy giới thiệU của Người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
thutuc -> ĐƠN ĐỀ nghị LẬp sổ theo dõi cấp phưƠng tiện trợ giúP, DỤng cụ chỉnh hìNH
thutuc -> Mẫu số 10 cc1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
thutuc -> Mẫu số 03/2013/tt-lltp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
thutuc -> Mẫu số 12-tt1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
thutuc -> Phụ lục số 13 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/tt-bxd ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thutuc -> BẢn khai cá nhâN
thutuc -> Thực hiện Quyết định số ngày tháng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường (ubnd tỉnh ) về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; biên bản kiểm tra thực địa ngày tháng
thutuc -> Phụ lục số 18 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/tt-bxd ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương