Bulletin 1903 screening & intervention for school successtải về 9.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích9.51 Kb.
BULLETIN 1903 SCREENING & INTERVENTION FOR SCHOOL SUCCESS

Thông tin 1903 Thi Trắc nghiệm và Can thiệp cho Thành công Học đường

Bảng kiểm tra những Cá tính Cảm xúc và Xã hội kém may mắn

Bảng kiểm tra các Cá tính kém may mắn sau đây cần được hoàn thành như là một phần của quá trình thi trắc nghiệm Thông tin 1903. Bảng kiểm tra này đặc biệt liên quan đến những yếu tố rủi ro về xã hội/tình cảm. Những yếu tố này được hỗ trợ bởi các tài liệu chuyên nghiệp hiện hành liên quan đến các học sinh cấp K – 3 kém may mắn. Những người am hiểu về học sinh này phải hoàn thành bảng kiểm tra này. Kết quả có thể hữu ích trong việc xác định sự cần thiết phải sửa đổi trong các lớp học bình thường hoặc đánh giá thêm (ví dụ, ABIT, 504)
Tên họ: _____________________________
Giới tính: Nam  Nữ  Ngày sinh: _____________ Lớp: ________________
Trường: ________________________________________
(Vui lòng khoanh tròn một trong những cái sau đây)
Ghi chú: Những KB sau đây là chữ tắt của không biết
Có Không KB 1.) Có một mối quan nào tâm vào thời điểm này không?
A. Nếu Không vui lòng ký tên và đề ngày.

B. Nếu Có hoàn tất từ # 2 đến 8. Nếu quý vị có quan tâm về em này vui lòng tham khảo với nhân viên xã hội.
Có Không DK 2.) Tình trạng thu nhập xã hội thấp (như là, ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá)
Có Không DK 3.) Thể hiện ở mức độ phát triển không phù hợp (kỹ năng toán và/hoặc ngôn ngữ

kém)


Có Không DK 4.) LEP/ELL
Có Không DK 5.) Vắng mặt nhiều (hơn 5 ngày nghỉ học không phép cho mỗi học kỳ chín tuần)

thường xuyên đi học trễ


Có Không DK 6.) Vô gia cư/di chuyển/tạm trú (đổi nhiều hơn 1 trường mỗi năm)
Có Không DK 7.) Nhiều lần thay đổi người chăm sóc
Có Không DK 8.) Các vấn đề hạnh kiểm:

a. Tham khảo hạnh kiểm

b. Phạt cấm túc

Hoàn tất bởi: ____________________________________________________ Ngày: ____________________

(Chữ ký)

Dành Văn phòng xử dụng: __________________________ Ngày: ________________________(Chữ ký Hiệu trưởng)
Cất trong tập hồ sơ màu XÁM của học sinh được chiỉ định là Thông tin 1903 Cập nhật 8/15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương