Bulletin 1903 Screening & Intervention for School Successtải về 17.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích17.03 Kb.
Bulletin 1903 Screening & Intervention for School Success

DANH SÁCH TRẮC NGHIỆM PHỤ HUYNH/GIÁO VIÊN GIỚI THIỆU CHỈ SỐ TRỞ NGẠI TRONG HỌC TẬP


Học sinh: __________________________ Trường: ____________________
Giáo viên: _______________________ Ngày đánh giá: _______________
Lớp: _______________
Tiêu chuẩn 1
CÓ KHÔNG Các học sinh đầy đủ bằng chứng để chứng minh được độ tuổi thích hợp trong lớp theo tiêu chuẩn hóa của khả năng nhận thức.

(đính kèm phiếu điểm hoặc kết quả các bài kiểm tra trắc nghiệm.)


Tiêu chuẩn 2
Các học sinh thể hiện vài đặc điểm sau đây: (xem xét độ tuổi: primary

characteristics are indicated by *; provide evidence indicated in parenthesis following each characteristic).


CÓ KHÔNG *a. vần đề trong việc đọc tên mặt chữ của bảng chữ cái
CÓ KHÔNG *b. khó khăn trong cách học tập để viết bảng chữ cái đúng
CÓ KHÔNG c. khó khăn trong học tập và ghi nhớ các từ được in.
CÓ KHÔNG d. nghĩa bóng của các chữ cái hoặc một hàng dài của chữ cái.
CÓ KHÔNG *e. khó khăn trong học tập khi đọc.
CÓ KHÔNG *f. khó khăn trong việc đọc hiểu
CÓ KHÔNG *g. chữ viết dính gần nhau hoặc không đọc được
CÓ KHÔNG *h. lỗi chính tả lặp đi lặp lại
CÓ KHÔNG *i. chậm trễ trong việc tập nói
CÓ KHÔNG j. khó tìm được từ “ đúng” khi đang nói
CÓ KHÔNG k. chậm trể trong việc học các thành phần định hướng: đúng sai, trái phải và lên xuống, phía trước trở lại, trên dưới, phía đông-tây.
CÓ KHÔNG *l. vấn đề trong việc học các khái niệm về thời gian và trình tự

ngày hôm qua, ngày mai, ngày trong tuần, hoặc ngày tháng năm.


CÓ KHÔNG m. tốc độ đị chậm chậm
CÓ KHÔNG n. dễ mắc lỗi khi đọc


Các chỉ số chứng khó đọc kiễm tra trắc nghiệm (tiếp theo)
CÓ KHÔNG o. thay đổi từ trong bài tập đọc

Tiêu chuẩn 3
CÓ KHÔNG đời sống hoạt động (chẳng hạn như học tập) là giới hạn căn bản như là kết quả

được liệt kê ở trên áp dụng cho các học sinh

___________ Không có sự quan tâm tại thời điểm này.

______________________________ _____________________

(Giáo viên ký tên) (Ngày/tháng/năm)
Chỉ dùng cho văn phòng:

_____________ Mục 504 giới thiệu


_____________ Học sinh không đáp ứng tất cả 3 chỉ tiêu miêu tả trên
_____________ Không có sự quan tâm tại thời điểm này.

_____________________________ _____________________(Hiệu trưởng ký tên) (Ngày/tháng/năm)


Bulletin 1903-để vào tập hồ sơ mà XÁM REVISED 8/15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương