B¶o vÖ c ng tr×nh xy dùng – Phßng chèng mèi cho c ng tr×nh xy dùng míitải về 0.68 Mb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích0.68 Mb.
1   2

Parinaria annamensis Hance C¸m


8. Datiscaceae Hä Thung

Tetrameles nudiflora R. Br Thung


9. Dilleniacea Hä Sæ Dillenia hetarosepala Fine et Gagnep Long Bµng Dillenia indica L. Sæ bµ

Dillenia pentagyna Roxb Sæ n¨m nhôy


10. Euphorbiaceae Hä ThÇu dÇu

Aleurites moluccana Willd Lai Aleurites montana Lour TrÇu Baccaurea ramiflora Lour Du méc Baccaureasylvestris Lour Du vá ®á

Endospermum chnensis Benth V¹ng trøng
Tiªu chuÈn x©y dùng tcvn 204 : 1998

11. Fabaceae Hä ®Ëu Albizia procera (Willd) Benth Muång xanh Gleditsea fera (Lour) Merr. Bå kÕt Lycidice rhodostegia Hance Thµn m¸t Millettia ichthyochtona Drake Mú

Ormosia balansea Drake Rµng rµng mÝt
12. Juglandaceae Hä Hå ®µo

Engelhardtia chrysolepis Hance ChÑo tÝa


13. Myristicaceae Hä M¸u chã Horsfieldia amygdalina (Wall) Warbg S¨ng m¸u Knema corticosa Lour M¸u chã

14. Pinaceae Hä Th«ng

Pinus khasya Royle Th«ng ba l¸

Pinus massoniana Roxb Th«ng ®u«i ngùa

Pinus merkusiana F. N. G. Cooling et H. Gauss Th«ng nhùa
15. Podocarpaceae Hä kim giao

Podocarpus imbricatus Blume Th«ng nµng


16. Sterculiaceae Hä Tr«m

Sterculia lanceolata Cavan ¦ ¬i

Sterculia nobilis Smith Tr«m mÒ gµ
17. Styracaeaes Hä Bå ®Ò Styrax benjoin Dryand Bå ®Ò vá ®á Styrax tonkinensis Pierre Bå ®Ò

18. Symlocacea Ho Dung Symplocos cochinchinensis (Lour) S. Moore Dung s¹n Symplocos lancifolia Sieb. EtZucc Dung l¸ m¸c Symplocos laurina Wall.var.acuminata Brand. Dung giÊy

19. Theaceae Hä ChÌ

Shima crenata Korth TrÝn

Schima wallichii Choisy Vèi thuèc
II. Nhãm gç kh«ng cÇn xö lÝ b¶o qu¶n b»ng ho¸ chÊt trong sö dông th«ng th­êng


1.

Bignonniaceae

Hä §inh
Markhmia stipulata Seem

§inh

2.

Clusiaceae

Hä Bóa
Calophyllum dryobalanoides Pierre

Cång tr¾ng
Calophyllum L.

Mï u
Calophyllum saigonnensis Pierre

Cång tÝa
Garcinia fagraeoides A. Chev

Trai lÝ


Tiªu chuÈn x©y dùng tcvn 204 : 1998
Mesua ferrea L.V¾p


3.

Combretaceae

Hä Bµng
Anogaisus acuminata (Roxb.ex.DC) Guill.et Oerr

Chß Nhai
Terminalia alata Heyne ex Roth

Chiªu Liªu khÕ
Terminalia belirica (Gaertn.) Roxb

Choai
Terminalia chebula Retz

Chiªu liªu hång
Terminalia corticosa Pierre ex Lanes

Chiªu liªu èi
Terminalia myriocapa Heurck

Chiªu liªu xanh
Terminalianigrovenulosa Pierre

Chiªu liªu ®en

4.

Dipterocarpaceae

Hä DÇu
Anisoptera costata Korth

Vªn vªn
Dipterocarpus alatus Roxb

DÇu r¸i
Dipterocarpus baudii Korth

DÇu bao
Dipterocarpus coctatus Gaertn.f.

DÇu mÝt
Dipterocarpus dyerip Pierre

DÇu dong nµng
Dipterocarpus intricatus Dyer

DÇu trai
Dipterocarpus obtussifolilus Teysm

DÇu trµ beng
Dipterocarpus tuberculatus Roxb.

DÇu ®ång
Hopea exalata Lin Yang et Hsue

Sao ®¸
Hopea ferrea Laness

Sao ®µo
Hopea hainanensis Merr.Et Chun

Sao h¶i nam
Hopea hongayensis Tardier

Sao hßn gai
Hopea mollissima C.W.Yu

Sao m¾t quû
Hopea odorata Roxb.

Sao ®en
Hopea pierre Hance

KÒn kÒn
Parashorea stellata Kurz

Chß chØ
Shorea guiso (Blanco) Bl.

Chai
Shorea hypochreo Hance

SÕn bo bo
Shorea obtusa Wall.

Cµ ch¾c
Shorea roxburghii Miq.

SÕn mñ
Shorea siamensis Miq.

CÈm liªn
Vatica odorata (Griff) sym.subsp.odorata

T¸u tr¾ng
Vatica subglabra Mer.

T¸u xanh
Vatica tonkinensis A. Chev.

T¸u mËt

5.

Ericaceae

Hä §ç quyªn
Craibidendron scleranthum (Dop) Judd.

Hoa khÕ

6.

Euphorbiaceae

Hä ThÇu dÇu
Bischofia trifoliata (Roxb) Hook

Nhéi


Tiªu chuÈn x©y dùng tcvn 204 : 1998

7.


Fabaceae


Hä §Ëu

Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib

Cµ te
Cassia siamea Lamf.

Muång ®en
Dallbergia bariaensis Pierre

Cèm lai
Dallbergia cochinchinensis Pierre

Tr¾c nam bé
Dalbergia fusca Pierre

Tr¾c vµng
Diallium cochinchinensis Pierre

Xoay
Erythrophloeum fordiri Oliv.

Lim xanh
Peltophorum dasyrrhachis (Miq) Kurz.

Hoµng Linh
Pterocarpus indicus Willd

H­¬ng tÝa
Pterocarpus pedatus Pierre

D¸ng h­¬ng
Sindora glabra Merr. Ex De Wit

Gô lau
Sindoras maritima Pierre

Gô biÓn
Sindora siamensis Teysm. Ex Miq.

Gô mËt
Xylia xylocarpa (Roxb.) Raub.

C¨m xe

8.

Fagaceae

Hä Gie
Castanopsis chevalieri Hick. eta. Cam.

Cµ æi s¬
Castanopsis indica (Roxb.) A. Dc.

Cµ æi
Castanopsis tribuloides A. Dc.

Cµ æi gai
Lithovarpus bacgiangensis A. Cam.

Såi b¾c giang
Lithovarpus cornes (Lour.) Rehd.

Såi sõng
Lithovarpus dealbatus (Hook.f.) Rehd.

Såi tr¾ng
Lithovarpus fenestratus (Roxb.) Rehd.

Såi vµng
Lithovarpus harmandii A. Cam

Såi xe
Quercus chevalieri Hick. et A. Cam

GiÎ s¬
Quercus helferanus A. Dc

GiÎ qu¶ dÑt
Quercus hanata Smithvar. Leiocarpa A. Cam.

GiÎ cau
Quercus langbianensis Hick. et A. Cam.

GiÎ Langbian

9.

Lauraceae

Hä Re
Cinnamomum balansae H. Lec

Gï h­¬ng
Cinnamomum bejolghota (Buch. – Ham.) Sweet

Re quÕ
Cinnamomum burmani (Nees) Bl.

Re lôa
Cinnamomum camphora (L.) Presl.

Long n·o
Cinnamomum glaucescens (Wall.) Homd. – Marz

Re h­¬ng
Cinnamomum illicioides A. Chev

Re gõng
Cinnamomum iners Reinw.

QuÕ ch©u
Cinnamomum obtusifolium Nees

Re bÇu
Cinnamomum polyadelphum (Lour.) Kosterm.

Re bép


Tiªu chuÈn x©y dùng tcvn 204 : 1998

Cinnamomum tetragonum A. Chev. Re ®á

Cinnamomum tonkinensis Pitard Re xanh Cinnamomum zeylanicum Nees QuÕ quan Litsea baviensis H. Lec Bêi lêi ba v× Litsea griffithii Gamble Bêi lêi

Litsea pierrei H. Lec Bêi lêi pie Litsea polyantha Juss. Bêi lêi giÊy Litsea Vang H. Lec Bêi lêi vµng Machilus odoretissima Ness Kh¸o tÝa Machilus platycarpa Chun Kh¸o vµng Machilus thunbergii Sieb. Et Zucc. Re vµng Machilus tonkinesis A. Chev. Re b¾c Nothaphoebe kingiana Gamble Kh¸o gi¶ Nothaphoebe umbelliflora Bl. Kh¸o mì Phoebe cuneata Bl. Sô

10. Lythraceae Hä B»ng l¨ng Lagerstroemia balansae Koch. B»ng l¨ng ®á Lagerstroemia calyculata Kurz. B»ng l¨ng èi Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. B»ng l¨ng n­íc Lagerstroemia thorelii Gagnep B»ng l¨ng

11. Magnoliaceae Hä Méc lan Mangliettia chevalieri Dandy Mì vµng Mangliettia insignis (Wall.) Blume Mì Mangliettia fordiana (Hemsl.) Oliv. Vµng t©m Michelia balansae Dandy Giæi l«ng Michelia hypolampra Dandy Giæi Paramichelia Braienensis (Gangnep.) Dandy Giæi x­¬ng

12. Maliaceae Hä Xoan Aglaia gigantea (Pierre) Pellgr. Géi nÕp Chisocheton thorelii (Pierre) QuÕch Chukrasia tabularis Adr. Juss. L¸t hoa Dysoxylum cauliflorum Hiern. Géi mËt Dysoxylum loureiri Pierre Huúnh ®­êng Dysoxylum tonkienensis A. Chev. Ex Pellergr. ChÆc khÕ

Melia axedarch L. Xoan ta

Toona sinensis (A. Juss) Roem. T«ng dï

Toona surenii (Blume) Merr. Xoan méc


Tiªu chuÈn x©y dùng tcvn 204 : 1998

13. Rosaceae Hä hoa Hång

Prunus arborea (Blume) Merr. Xoan ®µo
14. Rubiaceae Hä Cµ phª

Adina Cordifolia (Roxb.) Kook. G¸o vµng


15. Sapindaceae Hä Bå hßn Nephelium chryseum Bl. V·i guèc Nephelium lappaceum L. Munt. ThiÒu rõng Pometia Pinnata Forst. Tr­êng mËt

16. Sapotaceae Hä SÕn Donella lanceolata (BL.) Aubr. S¬n x· Madhuca hainanensis Chun et How S¬n h¶i nam Madhuca pasquieri J. Lam. SÕn mËt

Madhuca subquincuncialis Lam et Kerpel SÕn ngò ®iÓm
17. Sterculiaceae Hä Tr«m Pterospermum diver sifolium Bl. Hång mang sÕn Pterospermum heterophyllum Hance Lßng mang Tarrietia javanica (Bl.) Kost. Huúnh

B3. PhÇn gç d¸c cña tÊt c¶ c¸c lo¹i gç nÕu dïng ®Òu ph¶i xö lÝ b¶o qu¶n b»ng ho¸ chÊt


Tiªu chuÈn x©y dùng tcvn 204 : 1998

Phô lôc C


C¸c lo¹i thuèc chèng mèi ®ang dïng ë ViÖt Nam

Tªn thuèc


Ho¸ chÊt chÝnh


C«ng dông


LiÒu l­îng vµ c¸ch dïngDM - 90

Na2SiF6

H3BO4


Phô gia d¹ng bét

DiÖt tËn gèc tæ mèi d­íi

®Êt nÒn


30gr cho mét hép måi nhö

(kÝch th­íc: 15cm  15cm 

30cm)

Theo ph­¬ng ph¸p diÖt gi¸n tiÕp kh«ng ph¶i ®µp bíi tæ mèi


LN – 3


CuSO4.5H2O K2Cr2O7

(D¹ng muèi hoµ tan trong n­íc)Phßng mèi, mät, môc, nÊm cho tre vµ gç5 kg/m3 theo ph­¬ng ph¸p tÈm ch©n kh«ng ¸p lùc

LN – 5


ZnCl2

NaF


(D¹ng muèi hoµ tan trong n­íc)

Phßng mèi, mät, nÊm mèc cho gç vµ tre6 kg/m3 theo ph­¬ng ph¸p tÈm ch©n kh«ng ¸p lùc

PMD – 4


Na2SiF6

Cl5C6ONa


Phô gia

Phßng trõ mèi ®Êt nÒn- 1kg r¶i 5m dµi

- 10% dung dÞch phun trùc tiÕp vµo tæ mèi

- 1kg/4m2 diÖn tÝch ®Êt nÒn

- 12 – 14kg trén cho

1m3 ®Êt lµm hµo.


ChlopyrifosHîp chÊt cña gèc phèt ph¸tPhßng trõ mèi ®Êt nÒnPhun, t­íi ®Êt nÒn cho c«ng tr×nh x©y dùng míi. Nång ®é

0,5 – 1%, ®Þnh møc 0,7 – 1,5

lÝt/m2

B¾c Hµ

Hîp chÊt Pyrethroid

DiÖt trõ mèi- Theo h­íng dÉn cña tæ chøc doanh nghiÖp

Demon TC


(MÜ)

CypermethrinDiÖt trõ mèiTheo h­íng dÉn cña tæ chøc doanh nghiÖp ®· ®­îc phÐp nhËp lo¹i thuèc nµy

PBB


Cl5C6ONa

H3BO4

Phßng mèi, mät, nÊm mèc cho gç vµ tre


5 kg/m3 theo ph­¬ng ph¸p tÈm ch©n kh«ng ¸p lùc

Ghi chó: Cã thÓ sö dông c¸c lo¹i thuèc chèng mèi cña n­íc ngoµi ®· ®­îc c¬ quan Nhµ n­íc

cã thÈm quyÒn cho phÐp.
Tiªu chuÈn x©y dùng tcvn 204 : 1998

Phô lôc D
Quy tr×nh sö dông thuèc phßng chèng mèi cho nhµ vµ c«ng tr×nh

1. DiÖt tæ mèi: Khi san lÊp nÒn ®Êt, nÕu ph¸t hiÖn cã tæ mèi th× ph¶i ®µo tíi tæ, t­íi vµo vÞ

trÝ cã tæ mèi 20 – 30 lÝt dung dÞch 10% thuèc PM§ - 4, kh«ng ®Ó c¸c tµn d­ thùc vËt nh­: Gç vôn, gèc c©y, v¸n khu«n bÞ kÑt l¹i.

2. Hµo phßng mèi: T¹o lËp líp ch­íng ng¹i ®øng b»ng ®µo hµo lµ “hµng rµo” bao quanh phÝa ngoµi s¸t mÆt t­êng mãng c«ng tr×nh nh»m ng¨n ngõa mèi tõ c¸c vïng l©n cËn x©m nhËp vµo c«ng tr×nh. Hµo réng kho¶ng 50cm, s©u tõ 60 – 80cm, tuú theo vïng ®Êt x©y dùng, nÒn ®Êt xèp ph¶i b¶o ®¶m s©u 80cm, mçi cm3 ®µo lªn ®­îc trén víi 10 – 12kg thuèc PM§ - 4 hoÆc lo¹i thuèc cã gi¸ trÞ t­¬ng ®­¬ng råi lÊp l¹i. Tr­íc khi lÊp v¸ch hµo phÝa ngoµi lãt mét líp nilon. Sau khi lÊp xong, mÆt trªn hµo ®­îc l¸t g¹ch hoÆc ®æ bª t«ng hoµn thiÖn.

3. MÆt nÒn phÝa trong nhµ

- §µo r·nh s¸t ch©n t­êng réng 30cm, s©u 30 – 40cm kÓ tõ mÆt líp ®Êt hoµn thiÖn, ®Êt

®µo lªn ®­îc trén 10 – 12kg/m3 thuèc PM§ - 4 hoÆc thuèc cã gi¸ trÞ phßng mèi t­¬ng ®­¬ng, sau ®ã lÊp l¹i. Trªn mÆt nÒn, tr­íc khi ®æ v÷a bª t«ng, kÓ c¶ mÆt c¸c

®µi cäc, r¶i mét líp thuèc PM§ - 4 víi liÒu l­îng 0,7 – 1kg/m3 theo thêi gian b¶o hµnh Ýt nhÊt ba n¨m. Sau ®ã r¶i mét líp giÊy nilon tr­íc khi ®æ líp v÷a l¸t nÒn.

- MÆt t­êng, ®µi cäc ®­îc phun dung dÞch Chlorpyrifos 1%, 2 lÝt/m2 hoÆc c¸c lo¹i thuèc kh¸c cã gi¸ trÞ t­¬ng ®­¬ng.

4. C¸c ®o¹n ®­êng èng cÊp, tho¸t n­íc, ®o¹n ®­êng c¸p ®iÖn ®i qua nÒn nhµ tÇng trÖt hoÆc tÇng hÇm nÕu cã c¸c khe lón kÓ c¶ c¸c vÞ trÝ ®µo thªm lµm gi¸n ®o¹n sù liªn tôc cña hµo phßng mèi, ph¶i xö lÝ bæ sung theo liÒu l­îng ®· quy ®Þnh.

5. §èi víi c¸c bé phËn kÕt cÊu, bé phËn trang trÝ b»ng tre, gç trong c«ng tr×nh nh­ khu«n cöa, c¸nh cöa, èp t­êng… ®Òu ph¶i xö lÝ thuèc phßng mèi mät.

Khi xö lÝ gç ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c: Gç ph¶i ®­îc gia c«ng thµnh khÝ míi xö lÝ thuèc, nÕu c­a c¾t thªm ph¶i xö lÝ bæ sung thuèc vµo vÞ trÝ ®ã. Sau khi xö lÝ thuèc míi s¬n hoÆc vecni. Thuèc b¶o qu¶n gç trong x©y dùng hiÖn hµnh ë n­íc ta gåm hai d¹ng:

- D¹ng dung m«i dÇu, ph­¬ng ph¸p xö lÝ: Cã thÓ phun, nhóng hoÆc quÐt thÝch hîp trong ®iÒu kiÖn sö dông tËp trung hoÆc ph©n t¸n.

- D¹ng dung m«i n­íc: Ph¶i xö lÝ theo ph­¬ng ph¸p ng©m hoÆc tÈm ¸p lùc ch©n kh«ng.
: uploads -> files
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> Btl bộ ĐỘi biên phòng phòng tài chíNH
files -> Bch đOÀn tỉnh đIỆn biên số: 60 -hd/TĐtn-tg đOÀn tncs hồ chí minh
files -> BỘ NÔng nghiệP
files -> PHỤ LỤC 13 MẪU ĐƠN ĐỀ nghị HỌC, SÁt hạch đỂ CẤp giấy phép lái xe (Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/tt-bgtvt ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ gtvt) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> TRƯỜng cao đẲng kinh tế KỸ thuật phú LÂm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CHƯƠng trình hoạT ĐỘng lễ HỘi trưỜng yên năM 2016 Từ ngày 14 17/04/2016
files -> Nghị định số 79/2006/NĐ-cp, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
files -> MỤc lục mở ĐẦU 1 phần I. ĐIỀu kiện tự nhiêN, kinh tế, XÃ HỘI 5
files -> LỜi cam đoan tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận án này là trung thực, khách quan và chưa được ai bảo vệ ở bất kỳ học vị nào


1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương