Bảo hiểm xã HỘi việt namtải về 42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.03.2023
Kích42 Kb.
#54367
PGNHS-321-Xác-nhận-quá-trình-đóng-BHXH-BHTN-áp-dụng-cho-sổ-mẫu-mới


Phiếu giao nhận hồ sơ này áp dụng kể từ ngày 26/8/2013

Số Hồ sơ: 321/……………/SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ
Loại hồ sơ: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (áp dụng cho sổ mẫu mới)
(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 08 ngày làm việc)

1. Tên đơn vị: ………………………………………………….. Mã đơn vị:…………………………….


2. Điện thoại: …………………………………………. Email:…………………………………………..STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng
Điều kiện: Người lao động có tên trong danh sách báo giảm (mẫu D02-TS); Đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN.
1.

Danh sách xác nhận sổ BHXH (mẫu 01-DS/XNS, 02 bản)
2.

Tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới)
3.

Bản ghi quá trình đóng BHXH, BHTN (mẫu 07/SBH, nếu có) và Các tờ rời sổ (nếu có)
4.

Ủy nhiệm chi hoặc Giấy chuyển tiền (nếu có) 
Công văn cam kết thực hiện thanh toán nợ  (áp dụng cho trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ còn nợ từ trên 01 tháng đến dưới 03 tháng)
5.

Chứng minh nhân dân (Bản sao, 01 bản/người)
6.

Mẫu 01-XN/THS (nếu có)
7.

Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS, 01 bản)
`
Lưu ý: Thủ tục nộp hồ sơ:
- Tại mục số 3, Tờ rời sổ bao gồm: tờ rời chốt sổ và tờ rời hàng năm.
- Tại mục số 4 áp dụng cho trường hợp đơn vị chuyển tiền trễ hoặc đơn vị nợ tại thời điểm nộp hồ sơ.
- Tại mục số 6 áp dụng cho trường hợp người lao động đã hưởng chế độ trợ cấp 01 lần bị thu hồi sổ và sau đó tiếp tục tham gia BHXH.
- Tại mục 7 chỉ áp dụng đối với trưởng hợp đơn vị đã giải thể, phá sản đã có căn cứ pháp lý và tất toán thu BHXH: khi nộp hồ sơ bỏ các mục: 1, 4.

Ngày trả kết quả: .…./…../20….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ vào kho lưu trữ).


……………, ngày…… tháng…… năm……


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Người nộp hồ sơ
(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên)


tải về 42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương