BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chíNHtải về 0.57 Mb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.57 Mb.
#1250
1   2   3   4   56.

Tên thủ tục hành chính

Tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế
Trình tự thực hiện

1. Đối với người được ngân sách nhà nước đóng BHYT

1.1. Bước 1:

a) Người tham gia: đăng ký nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu với UBND xã.

Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người: nộp giấy ra viện và đăng ký nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho cơ quan BHXH.

b) UBND cấp xã

- Căn cứ mẫu DK01; danh sách tăng, giảm người được ngân sách nhà nước đóng BHYT do cơ quan quản lý đối tượng cung cấp và đăng ký nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu của người tham gia; lập danh sách người người tham gia BHYT (Mẫu DK05) gửi cơ quan BHXH.

- Chuyển danh sách và dữ liệu điện tử (nếu có) cho cơ quan BHXH.

- Nhận Mẫu DK05 người đã hiến bộ phận cơ thể người (nếu có) từ cơ quan BHXH, xác nhận và gửi lại cơ quan BHXH.

1.2. Bước 2:

a) Cơ quan BHXH:

- Bộ phận một cửa: nhận Mẫu DK05, dữ liệu điện tử (nếu có) của UBND xã; kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn; sau đó chuyển danh sách cho Phòng/Tổ Quản lý thu. Trường hợp danh sách chưa đúng, đủ thì ghi rõ và trả lại.

- Phòng/Tổ Quản lý thu: kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có), nhập, cập nhật vào chương trình quản lý thu. In danh sách đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT của cơ quan quản lý đối tượng (Mẫu DK06) gửi cơ quan quản lý đối tượng kiểm tra, đối chiếu xác nhận.

Nhận Mẫu DK06 từ cơ quan quản lý đối tượng, chỉnh sửa dữ liệu (nếu có), cấp mã số quản lý, sau đó thực hiện ghi dữ liệu vào chương trình quản lý thu, chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ.

- Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện in thẻ BHYT theo quy định; chuyển kết quả đã giải quyết cho Bộ phận một cửa.

b) Cơ quan quản lý đối tượng:

- Nhận Mẫu DK06 do cơ quan BHXH lập chuyển đến; rà soát, đối chiếu, xác nhận và chuyển trả cơ quan BHXH trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ danh sách của cơ quan BHXH.

- Tổng hợp, chuyển kinh phí hoặc đề nghị cơ quan tài chính chuyển kinh phí vào quỹ BHYT theo quy định.

2. Đối với người được tổ chức BHXH đóng BHYT

1.1. Bước 1:

a) Người tham gia:

Đăng ký nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu với cơ quan BHXH, nộp giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có).

b) Cơ quan BHXH:

- Phòng/Tổ Chế độ BHXH: lập danh sách tăng giảm người tham gia BHYT (Mẫu D07-TS); sau đó chuyển danh sách kèm theo dữ liệu điện tử cho Phòng/Tổ Quản lý thu.

- Phòng/Tổ Quản lý thu: kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử, nhập, cập nhật vào chương trình quản lý thu, cấp mã số quản lý (nếu có), chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ.

- Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện in thẻ BHYT theo quy định; chuyển kết quả đã giải quyết cho Bộ phận một cửa.

1.2. Bước 2: Hằng tháng, cơ quan BHXH in danh sách người tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng (Mẫu DK05) gửi UBND xã xác nhận.

3. Đối với người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng

3.1. Bước 1:

a) Người tham gia:

- Đăng ký phương thức đóng; nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu với đại lý thu hoặc cơ quan BHXH.

- Nộp tiền theo phương thức đã đăng ký cho đại lý thu hoặc cơ quan BHXH.

b) Đại lý thu:

- Đối chiếu danh sách người tham gia với danh sách người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Lập danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng (Mẫu DK04).

- Thu tiền đóng BHYT, cấp biên lai cho người tham gia.3.2. Bước 2:quan BHXH

a) Bộ phận một cửa:

* Đối với đại lý thu:

- Nhận Mẫu DK04, dữ liệu điện tử (nếu có) của đại lý thu; kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì hướng dẫn đại lý thu nộp tiền cho Bộ phận KH-TC, viết giấy hẹn.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Quản lý thu.

* Đối với người tham gia nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH:

- Đối chiếu danh sách người tham gia với danh sách người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Hướng dẫn người tham gia nộp tiền cho Bộ phận KH-TC, viết giấy hẹn.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Quản lý thu.

b) Phòng/Tổ Quản lý thu:

- Kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử, nhập, cập nhật vào chương trình quản lý thu, cấp mã số quản lý, chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ KH-TC.

- Đối với người tham gia nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH: lập Mẫu DK04; ký, chuyển cho Tổ KH-TC kèm theo hồ sơ của người tham gia để Tổ KH-TC đối chiếu, thu tiền của người tham gia.

c) Phòng/Tổ KH-TC:

Nhận hồ sơ từ Phòng/Tổ Quản lý thu; kiểm tra, đối chiếu, ký, đóng dấu xác nhận đã thu tiền trên bản danh sách do đại lý thu lập, chuyển Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ.

d) Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện in thẻ BHYT theo quy định; chuyển kết quả đã giải quyết cho Bộ phận một cửa.

4. Đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình

4.1. Bước 1:

a) Người tham gia:

- Đăng ký phương thức đóng; nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu với đại lý thu hoặc cơ quan BHXH.

- Nộp tiền theo phương thức đã đăng ký cho đại lý thu hoặc cơ quan BHXH.

b) Đại lý thu:

- Đối chiếu danh sách người tham gia với danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT (Mẫu DK03) do cơ quan BHXH cung cấp.

- Lập danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng (Mẫu DK04).

- Thu tiền đóng BHYT, cấp biên lai cho người tham gia.4.2. Bước 2: cơ quan BHXH

a) Bộ phận một cửa:

* Đối với đại lý thu:

- Nhận Mẫu DK04, dữ liệu điện tử (nếu có) của đại lý thu; kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì hướng dẫn đại lý thu nộp tiền cho Bộ phận KH-TC, viết giấy hẹn.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Quản lý thu.

* Đối với người tham gia nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH:

- Đối chiếu danh sách người tham gia với danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT (Mẫu DK03).

- Hướng dẫn người tham gia nộp tiền cho Bộ phận KH-TC, viết giấy hẹn.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Quản lý thu.

b) Phòng/Tổ Quản lý thu:

- Kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử, nhập, cập nhật vào chương trình quản lý thu, cấp mã số quản lý, chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ.

- Đối với người tham gia nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH: lập Mẫu DK04; ký, chuyển cho Tổ KH-TC kèm theo hồ sơ của người tham gia để Tổ KH-TC đối chiếu, thu tiền của người tham gia.

c) Phòng/Tổ KH-TC:

Nhận hồ sơ từ Phòng/Tổ quản lý thu; kiểm tra, đối chiếu, ký, đóng dấu xác nhận đã thu tiền trên bản danh sách do đại lý thu lập, chuyển Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ.

d) Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện in thẻ BHYT theo quy định; chuyển kết quả đã giải quyết cho Bộ phận một cửa.

Cách thức thực hiện

- Đại lý thu: nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc thông qua dịch vụ bưu chính. Dữ liệu điện tử gửi qua internet.

- Người tham gia: nộp cho đại lý thu hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH.
Thành phần hồ sơ

- Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT (Mẫu DK03);

- Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng (Mẫu DK04);

- Danh sách người người tham gia BHYT (Mẫu DK05);

- Danh sách đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT của cơ quan quản lý đối tượng (Mẫu DK06).


Số lượng hồ sơ

01 bộ.
Thời hạn giải quyết

Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện

UBND xã, đại lý thu, hộ gia đình và cá nhân
Cơ quan thực hiện

- BHXH tỉnh

- BHXH huyện


Kết quả thực hiện

Thẻ BHYT
Lệ phí

Không
Tên mẫu biểu, mẫu tờ khai

- Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT (Mẫu DK03);

- Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng (Mẫu DK04);

- Danh sách người người tham gia BHYT (Mẫu DK05);

- Danh sách đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT của cơ quan quản lý đối tượng (Mẫu DK06).


Yêu cầu, điều kiện

Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13.

- Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

- Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.

- Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.Mẫu DK03
(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH
ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)
UBND xã (phường, thị trấn).........………
DANH SÁCH KÊ KHAI NGƯỜI CHƯA THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

STT

Họ và tên

Số định danh

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Nơi cấp giấy khai sinh

Ghi chú

Hộ gia đình

người chưa TG

A

B

C

1

2

3

4

5

Thôn (bản, tổ dân phố)...........

1

Hộ gia đình ông Nguyễn Văn A

 

1

Nguyễn Văn A

 

01/01/1970

Nam

 

 

 

2

Nguyễn Thị B

 

28/3/1975

Nữ

 

 

 

3

Nguyễn Thị C

 

25/5/1999

Nữ

 

 

2

Hộ gia đình ông Nguyễn Văn T

 

4

Nguyễn Thị D

 

01/01/1987

Nữ

 

 

 

5

Nguyễn Tiến Q

 

5/12/1990

Nam

 

 

Thôn (bản, tổ dân phố)...........

3

Hộ gia đình ông Mai Văn K

 

6

Mai Thị T

 

18/7/1972

Nữ

 

 

 

7

Mai Văn P

 

15/2/1978

Nam

 

 

 

8

Mai Thị N

 

23/6/1985

Nữ

 

 Ghi chú: từ năm 2016, vào ngày cuối cùng của tháng nếu có biến động tăng, giảm người chưa tham gia BHYT thì ghi bổ sung danh sáchtheo thứ tự tăng ghi trước, giảm ghi sau tương ứng với từng thôn (bản, tổ dân phố) của từng hộ gia đình.………….,ngày ….. tháng ….. năm …..


Người lập biểu


TM. UBND xã (phường, thị trấn) …..…..


(ký, ghi rõ họ tên)


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Đại lý thu/BHXH huyện:: ………..………..……………Mẫu DK04
(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH
ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)

Số định danh Đại lý thu/BHXH huyện: …………………Địa chỉ: ………..……………………………………….DANH SÁCH THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ CỦA ĐỐI TƯỢNG TỰ ĐÓNG

Số:…...… tháng …..... năm …......

Đối tượng tham gia:
Lương cơ sở: …………….. Đồng

Tỷ lệ NSNN hỗ trợ: …..%

STT

Họ và tên

Số định danh

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Ngày thu tiền

Số tháng đóng

Số tiền đóng (đồng)

Đăng ký nơi KCB ban đầu

Ghi chú

Hộ gia đình

Người tham gia

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

Thôn (bản, tổ dân phố):................xã (phường, thị trấn)................

1

 

Hộ gia đình ông(bà) Nguyễn Văn H

 

 

 

 

 

 
1

Nguyễn Văn H

...

1/1/1968

Nam

7/1/2015

6

310.500

 
 

2

Nguyễn Thị K

....

5/12/1970

Nữ

7/1/2015

6

217.350

Trung tâm y tế huyện…

1

 

3

Nguyễn Thị M

....

7/6/1990

Nữ

7/1/2015

6

186.300

Bệnh viện huyện…

2

2

 

Hộ gia đình ông(bà): Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

 

 

4

Nguyễn Văn B

...

1/1/1969

Nam

7/1/2015

6

310.500

Trạm y tế xã….

2

 

5

Nguyễn Thị C

....

5/12/1971

Nữ

7/1/2015

6

217.350

Trung tâm y tế huyện…

2

Thôn (bản, tổ dân phố):................xã (phường, thị trấn)................

3

 

Hộ gia đình ông(bà): Nguyễn Văn D

 

 

 

 

 

 

 

6

Nguyễn Văn E

...

1/1/1961

Nam

7/1/2015

6

310.500

Trạm y tế xã….

1

 

7

Nguyễn Thị P

....

5/12/1976

Nữ

7/1/2015

6

217.350

Trung tâm y tế huyện…

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,ngày ….. tháng ….. năm …..Nhân viên thu

Đại lý thu/BHXH huyện…..(ký, ghi rõ họ tên)

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Mẫu DK05
(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH
ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)

UBND xã (phường, thị trấn): …...…………...……
Số định danh của (phường, thị trấn):……………...
Địa chỉ: ………..………………………………….
DANH SÁCH TĂNG, GIẢM NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

Số:…...… tháng …..... năm …......Đối tượng tham gia:

Lương cơ sở: ………………… đồngSTT

Họ và tên

Số định danh

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Ngày tham gia

Số tháng đóng

Đăng ký nơi KCB

ban đầu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Thôn (bản, tổ dân phố):................xã (phường, thị trấn)................

I

Tăng

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Giảm

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Thôn (bản, tổ dân phố):................xã (phường, thị trấn)................

I

Tăng

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Giảm

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú: Từ năm 2016, khi có biến động tăng, giảm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT thì ghi bổ sung danh sách theo thứ tự
tăng ghi trước, giảm ghi sau tương ứng với từng thôn (bản, tổ dân phố)
.,ngày ….. tháng ….. năm …..
Người lập biểu


TM. UBND xã (phường, thị trấn) …..…..
(ký, ghi rõ họ tên)


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Mẫu DK06
(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH
ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)


DANH SÁCH ĐỐI CHIẾU, XÁC NHẬN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG

Số: …...… tháng …..... năm …......
Đối tượng tham gia:


Lương cơ sở:STT

Họ và tên

Số định danh

Ngày tháng năm sinh

Ngày tham gia

Số tháng đóng

Đăng ký nơi KCB ban đầu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

Thôn (bản, tổ dân phố):................xã (phường, thị trấn)................

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Thôn (bản, tổ dân phố):................xã (phường, thị trấn)................

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

Đã đối chiếu chính xác với danh sách đối tượng đang quản lý

 
…….., ngày ….tháng…..năm…….

 
...., ngày ….tháng…..năm……

Cán bộ thu

Cơ quan BHXH

Cán bộ rà soát

Cơ quan quản lý đối tượng

(ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
7.

Tên thủ tục hành chính

Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng
Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người tham gia nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.

2. Bước 2: cơ quan BHXH

2.1. Bộ phận một cửa: nhận hồ sơ của người tham gia. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn, chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Quản lý thu. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại.

2.2. Phòng/Tổ Quản lý thu: kiểm tra hồ sơ, phối hợp Phòng/Tổ KH-TC xác định số tiền hoàn trả, trình Giám đốc BHXH.

2.3. Giám đốc BHXH ra quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS).

2.4. Phòng/Tổ KH-TC hoàn trả cho người tham gia.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.
Thành phần hồ sơ

a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

b) Sổ BHXH đối với trường hợp tham gia BHXH tự nguyện; thẻ BHYT còn giá trị sử dụng đối với trường hợp tham gia BHYT (trừ trường hợp người tham gia chết);

c) Bản sao chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính Giấy chứng tử đối với trường hợp chết.

d) Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS).


Số lượng hồ sơ

01 bộ
Thời hạn giải quyết

Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện

Cá nhân
Cơ quan thực hiện

- BHXH tỉnh

- BHXH huyện


Kết quả thực hiện

Tiền đóng BHYT
Lệ phí

Không
Tên mẫu biểu, mẫu tờ khai

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS).


Yêu cầu, điều kiện

Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (áp dụng đến hết 31/12/2015); Luật BHXH số 58/2014/QH13 áp dụng từ ngày 01/01/2016.

- Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện (áp dụng đến hết 31/12/2015).

- Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP (áp dụng đến hết 31/12/2015).

- Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13.

- Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

- Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.

- Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.


Mẫu: TK1-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH

ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)
straight connector 3BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 1

TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI

THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
Kính gửi: ..............................................................................

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ……………………………………...…………

[02]. Số định danh: ………………………………………………………….……

[03]. Ngày tháng năm sinh: …… [04]. Giới tính: ………. [05]. Quốc tịch ……..

[06]. Nơi cấp giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn) .……………………..

[06.2]. Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) …….…..……………….…....

[06.3]. Tỉnh (thành phố) …………………..……………….…….…………….....

[07]. Số chứng minh thư (Hộ chiếu): …………………………………………….

[08]. Địa chỉ nơi cư trú: [08.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: .…….……..……

……………………………………………………………………...…………..…

[08.2]. Xã (phường, thị trấn)..……..……………… [08.3] Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).………..…………... [08.4].Tỉnh (thành phố) ….……..…..

[09]. Địa chỉ liên hệ: [09.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: .………..……..….…

[09.2]. Xã (phường, thị trấn)..……..………… [09.3] Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).………………... [09.4].Tỉnh (thành phố) …………………….…

[10]. Mức tiền đóng:………………[11]. Phương thức đóng: …...………………

[12]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: ………………………....……

[13]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: …………………………………...……………

[14]. Tài liệu kèm theo: ………………………………………………..…………
Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu C16-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH

Ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)
BẢO HIỂM XÃ HỘI …….

BẢO HIỂM XÃ HỘI ...........


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

straight connector 5Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 6Số: /QĐ-BHXH
...................., ngày….. tháng….. năm 20......


QUYẾT ĐỊNH

Về việc hoàn trả tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

straight connector 4


GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI ...............
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH11ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số ../201../QĐ-TTg ngày … tháng … năm ….. của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng phòng (Tổ trưởng) Quản lý thu; Trưởng phòng (Tổ) Kế hoạch - Tài chính,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hoàn trả số tiền .................... đồng (viết bằng chữ:........................) cho.......................................... do....................................

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.Trưởng phòng (Tổ trưởng) Quản lý thu; Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, các phòng (tổ) trực thuộc Bảo hiểm xã hội ................ và đơn vị, cá nhân có tiên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Như Điều 3;- Lưu: VT, PT, KHTC.
GIÁM ĐỐCКаталог: Resource -> hoso -> phieugiaonhanhoso
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 801 / /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bhxh hàng tháng
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
phieugiaonhanhoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chính lĩnh vực Thu bhxh, bhyt và bhtn
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 601/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 203/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng bhxh, bhyt tự nguyện
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 106/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Ngưng tham gia bhxh
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 301/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 108/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 302/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bhxh
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 302/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bhxh

tải về 0.57 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương