BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính I. Danh mục tthc lĩnh vực chi trả các chế độ bhxhtải về 396.56 Kb.
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích396.56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7Giấy đề nghị

thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ...........................................................................


Tên tôi là: .................................................................... Năm sinh: ..................................

Nơi cư trú Số điện thoại

Số sổ BHXH:........................ Loại chế độ BHXH đang hưởng: ......................................

Số tiền được hưởng chế độ BHXH: ................ Nơi lĩnh chế độ BHXH (tổ, xã hoặc lĩnh qua tài khoản thẻ ATM): .................................................................

Đã lĩnh tiền chế độ BHXH hết tháng..... năm .......

Nay đề nghị được lĩnh chế độ BHXH hàng tháng theo phương thức tại:

(số hiệu tài khoản, ngân hàng mở tài khoản thẻ ATM nếu lĩnh qua tài khoản thẻ ATM)

…………………………………………………………………………………………

Đề nghị cơ quan BHXH giải quyết./.

Xác nhận của Đại diện chi trả xã..., ngày... tháng ... năm...

Người đề nghị


(Ký, ghi rõ họ tên)Ghi chú:


  • Trường hợp người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có hưởng phụ cấp khu vực chuyển sang nơi cư trú mới thuộc địa bàn có phụ cấp khu vực phải gửi kèm theo 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính sổ hộ khẩu.

  • Trường hợp người hưởng chuyển sang lĩnh tiền bằng thẻ ATM thì ghi rõ số hiệu tài khoản thẻ ATM, ngân hàng mở tài khoản.
12

Tên thủ tục hành chính

Người hưởng lĩnh tiền chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM ký xác nhận chữ ký định kỳ vào tháng 5 và tháng 11 hàng năm
Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Đối với Đại diện chi trả

- thông báo rõ khoảng thời gian và địa điểm xác nhận chữ ký cho người hưởng.

- Trực tiếp tổ chức lấy chữ ký xác nhận của người hưởng (Mẫu 24a-CBH). Đối với người hưởng ốm nặng, già yếu không đi lại được thì đại diện chi trả phải đến tận nhà để lấy chữ ký hoặc điểm chỉ (Mẫu 24b-CBH), đồng thời phải ghi rõ khoảng thời gian xác nhận chữ ký.

- Chốt số người hưởng không đến ký xác nhận vào cuối Danh sách và nộp cho BHXH cấp huyện.

2. Bước 2: Đối với BHXH cấp huyện

- Thông báo tạm dừng in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (Mẫu 14a-CBH) chuyển đến địa chỉ của từng người hưởng không đến ký xác nhận chữ ký.

- Những người đã đến ký bổ sung thì BHXH huyện lập Thông báo tiếp tục hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (Mẫu 14b-CBH) và gửi cho người hưởng biết.

3. Bước 3: Đối với người hưởng

- Tháng 5 và tháng 11 hàng năm người hưởng lĩnh tiền chế độ qua tài khoản thẻ ATM đến đại diện chi trả để ký xác nhận trên Danh sách chi trả (Mẫu C24a-CBH). Nếu không đến ký xác nhận sẽ bị tạm dừng chi trả.

- Khi nhận được Thông báo tạm dừng hưởng thì đến BHXH huyện để ký bổ sung chữ ký.


Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

Danh sách xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM (Mẫu số 24a-CBH) hoặc Giấy xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM (Mẫu số 24b-CBH).

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quy định
Đối tượng thực hiện

Cá nhân
Cơ quan thực hiện

BHXH huyện
Kết quả thực hiện

Danh sách xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM; (Mẫu số 24a-CBH); Giấy xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM (Mẫu số 24b-CBH)
Lệ phí

Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không
Yêu cầu, điều kiện

Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.13

Tên thủ tục hành chính

Người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM lấy xác nhận chữ ký tại địa phương khác
Trình tự thực hiện

1. Bước 1:

- Người hưởng phải lập 01 bản Giấy đề nghị xác định chữ ký (Mẫu số 21-CBH), trực tiếp đến BHXH huyện nơi đang tạm trú để lấy xác nhận, khi đến nơi lấy xác nhận xuất trình Giấy chứng nhận hưu trí hoặc trợ cấp BHXH, Chứng minh nhân dân, thẻ ATM.

- Trường hợp người hưởng không ở trong nước, đang cư trú tại nước ngoài thì lập 01 bản (Mẫu số 21-CBH) đến Đại sứ quán Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước người hưởng đang cư trú xác nhận đang cư trú hợp pháp ở nước sở tại.

- Trường hợp người hưởng ốm nặng, già yếu không đi lại được không có mặt tại địa phương nơi đang quản lý chi trả, thì thân nhân người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH phải liên hệ với BHXH huyện nơi đang tạm trú để BHXH huyện trực tiếp đến lấy chữ ký hoặc điểm chỉ của người hưởng (Mẫu số 24b-CBH), người hưởng phải xuất trình giấy tờ, hồ sơ theo quy định. Thân nhân người hưởng có trách nhiệm gửi Giấy đề nghị xác định chữ ký đến BHXH huyện nơi đang quản lý chi trả.

2. Bước 2: BHXH huyện xác nhận vào Giấy xác nhận chữ ký.

3. Bước 3: Người hưởng gửi Giấy xác nhận đến BHXH huyện nơi đang chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trước ngày 25 của tháng 5 và tháng 11 để BHXH huyện quản lý và tiếp tục chi trả.


Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Giấy đề nghị xác nhận chữ ký (Mẫu 21-CBH) hoặc Giấy xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM (Mẫu số 24b-CBH).

- Xuất trình giấy chứng nhận hưởng hưu trí hoặc trợ cấp BHXH, chứng minh nhân dân, thẻ ATM.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


Thời hạn giải quyết

BHXH huyện phải ký xác nhận vào Giấy xác nhận chữ ký và trả cho người hưởng ngay trong ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện

Cá nhân
Cơ quan thực hiện

BHXH huyện
Kết quả thực hiện

Danh sách chi trả
Lệ phí

Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị xác nhận chữ ký (Mẫu 21-CBH)
Yêu cầu, điều kiện

Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.
Mẫu 21-CBH
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
giÊy ®Ò nghÞ x¸c nhËn ch÷ ký
KÝnh göi: B¶o hiÓm x· héi quËn (huyÖn) ................................
Tªn t«i lµ: N¨m sinh

Sè chøng minh nh©n d©n: Ngµy cÊp: N¬i cÊp:

§iÖn tho¹i sè: ..

H­ëng chÕ ®é BHXH:.......... ..................Sè sæ:

T¹i BHXH quËn (huyÖn): .......................................tØnh (thµnh phè): ...........................

LÜnh tiÒn chÕ ®é BHXH qua tµi kho¶n thÎ ATM thuéc ng©n hµng

Sè thÎ ATM: ..............................................................................

Cã ch÷ ký nh­ sau:


Ch÷ ký

Ghi râ họ tªn


HiÖn t«i ®ang t¹m tró t¹i: ..........................................................

Kh«ng thÓ trùc tiÕp ®Õn ký x¸c nhËn vµo danh s¸ch theo kú quy ®Þnh t¹i n¬i ®ang qu¶n lý chi tr¶, lý do:

V× vËy, ®Ò nghÞ c¬ quan B¶o hiÓm x· héi (UBND x·. ph­êng)………………….. x¸c nhËn ch÷ ký cho t«i theo quy ®Þnh./.

X¸c nhËn cña

Gi¸m ®èc BHXH quËn (huyÖn)…

hoÆc §¹i sø qu¸n ViÖt Nam hoÆc c¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë n­íc n¬i ng­êi h­ëng ®ang c­ tró

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

.............., ngµy ....... th¸ng ...... n¨m ....

Ng­êi ®Ò nghÞ

(Ký, ghi râ hä tªn)


Ghi chó: Ng­êi nhËn l­¬ng h­u, trî cÊp BHXH hµng th¸ng mang theo ... ký x¸c nhËn ch÷ ký vµo « trªn tr­íc mÆt ng­êi x¸c nhËn.14

Tên thủ tục hành chính

Chi trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần, trợ cấp tử tuất một lần (người hưởng đang đóng BHXH chết) bằng tiền mặt tại BHXH cấp huyện
Trình tự thực hiện

1. Bước 1: BHXH tỉnh xét duyệt các chế độ BHXH một lần theo quy định ra quyết định hưởng, lập Danh sách hưởng trợ cấp BHXH một lần (Mẫu 21A-HSB, 21B-HSB), gửi BHXH huyện cùng kinh phí để chi trả.

2. Bước 2: BHXH huyện căn cứ danh sách viết phiếu chi tiền mặt chi trả cho người hưởng.

3. Bước 3: Người hưởng đến nhận tiền mặt, xuất trình chứng minh nhân dân. Nếu không trực tiếp đến nhận thì uỷ quyền cho người khác lĩnh thay (Mẫu 18-CBH).

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Chứng minh nhân dân

- Giấy lĩnh thay (Mẫu 18-CBH).

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


Thời hạn giải quyết

Căn cứ danh sách BHXH tỉnh chuyển đến, khi người hưởng đến nhận tiền chế độ, BHXH huyện viết phiếu chi tiền mặt ngay trong ngày chi trả cho người hưởng.
Đối tượng thực hiện

Cá nhân
Cơ quan thực hiện

BHXH huyện
Kết quả thực hiện

Phiếu chi tiền mặt
Lệ phí

Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy lĩnh thay (Mẫu 18-CBH).
Yêu cầu, điều kiện

Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.Mẫu 18-CBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcGiấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội

I. Người hưởng chế độ BHXH1. Người thứ nhất

- Họ và tên: ................................................................................ Năm sinh:................................

- Nơi cư trú………………………………….Số điện thoại:...........................

- Số sổ BHXH: ................................... Loại chế độ BHXH đang hưởng: ...............................

- Nơi đang lĩnh chế độ BHXH:.............................................................................................

- Mối quan hệ với người lĩnh thay:........................................................................................2. Người thứ hai

- Họ và tên: ...................................................................... Năm sinh:................................

- Nơi cư trú………………………Số điện thoại:……………..............

- Số sổ BHXH: ...................... Loại chế độ BHXH đang hưởng: ..............................................

- Nơi đang lĩnh chế độ BHXH:...................................................................................

- Mối quan hệ với người lĩnh thay:.........................................................................................3. .......................

Tôi (hoặc chúng tôi) gồm . . . . . người, nhất trí để Ông (Bà) ........................... nêu tại mục II dưới đây linh thay lương hưu, trợ cấp BHXH.

II. Người lĩnh thay

- Họ và tên:……………………………………………

- Số CMND: .................Cấp ngày

Tại:…………………Nơi cư trú Số điện thoại……………...

- Thời hạn lĩnh thay: từ ngày ..... tháng ..... năm ........ đến ngày ..... tháng .... năm ..............

- Nơi lĩnh:

Chúng tôi xin chấp hành đúng quy định của cơ quan BHXH trong việc lĩnh tiền chế độ BHXH. Trong trường hợp người hưởng xuất cảnh trái phép, mất tích, chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc từ trần, người lĩnh thay có trách nhiệm báo kịp thời cho Đại diện chi trả xã hoặc BHXH cấp huyện./.


....., ngày ... tháng ... năm ...

Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước nơi người hưởng đang cư trú

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)....., ngày ... tháng ... năm ...

Người hưởng thứ nhất (Ký, ghi rõ họ tên): ..............................................

Người hưởng thứ hai (Ký, ghi rõ họ tên): ..............................................

....., ngày ... tháng ... năm ...

Người lĩnh thay

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Người lĩnh thay khi đến nhận tiền phải xuất trình Giấy lĩnh thay, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

15

Tên thủ tục hành chính

Đề nghị tạm ứng trợ cấp mai táng phí cho người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, trợ cấp BHXH một lần chết
Trình tự thực hiện

  1. Bước 1:

Thân nhân của người hưởng chế độ BHXH lập Giấy đề nghị tạm ứng mai táng kèm Giấy chứng tử gửi BHXH cấp huyện.

  1. Bước 2:

BHXH huyện tiếp nhận Giấy đề nghị tạm ứng trợ cấp mai táng kèm giấy chứng tử hoặc giấy báo tử từ thân nhân người hưởng, kiểm tra đối chiếu về hồ sơ, nếu đủ và đúng theo quy định thì chi ngay tạm ứng mai táng cho thân nhân của người hưởng chế độ BHXH.
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Giấy đề nghị tạm ứng mai táng (Mẫu số 30-CBH).

- Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử của người hưởng.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


Thời hạn giải quyết

Giải quyết ngay trong ngày cho người hưởng, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.
Đối tượng thực hiện

Cá nhân
Cơ quan thực hiện

BHXH huyện
Kết quả thực hiện

Phiếu chi tiền mặt
Lệ phí

Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị tạm ứng mai táng (Mẫu số 30-CBH)
Yêu cầu, điều kiệnCăn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.: Resource -> hoso -> phieugiaonhanhoso
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 801 / /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bhxh hàng tháng
phieugiaonhanhoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chíNH
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
phieugiaonhanhoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chính lĩnh vực Thu bhxh, bhyt và bhtn
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 601/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 203/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng bhxh, bhyt tự nguyện
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 106/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Ngưng tham gia bhxh
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 301/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 108/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 302/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bhxh


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương