BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính I. Danh mục tthc lĩnh vực chi trả các chế độ bhxhtải về 396.56 Kb.
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích396.56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Ông/Bà .... nhận thay chế độ BHXH hàng tháng cho người hưởng nêu trên từ tháng ..... năm .....

Đề nghị cơ quan BHXH giải quyết./.


....., ngày ... tháng ... năm ...

Xác nhận của chính quyền địa phương nơi người đề nghị đang cư trú

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


..., ngày... tháng ... năm...

Người đề nghị


(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

  • Mẫu này sủ dụng trong trường hợp đổi tên người đứng sổ, tách sổ, thay đổi người nhận trợ cấp9

Tên thủ tục hành chính

Nhận thay các chế độ BHXH hàng tháng
Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng lập Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 18-CBH).

2. Bước 2: Đến kỳ lĩnh lương, người lĩnh thay nộp Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH cho đại diện chi trả và ký nhận tiền trên Danh sách chi trả, có trách nhiệm báo giảm kịp thời khi người hưởng từ trần hoặc bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định, nếu thực hiện sai sẽ phải bồi hoàn cho quỹ BHXH.

3. Bước 3: Đại diện chi trả tiếp nhận Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH chi tiền cho người lĩnh thay. Lưu giữ Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH sau đó nộp cho BHXH cấp huyện.

4. Bước 4: BHXH huyện lưu Giấy lĩnh thay lương hưu (thời hạn của Giấy lĩnh thay tối đa là 6 tháng đối với người hưởng cư trú tại Việt Nam).


Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc đại diện chi trả
Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 18-CBH)

- Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Giấy tờ tùy thân có ảnh.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


Thời hạn giải quyết

Đại diện chi trả tiếp nhận Giấy lĩnh thay và thực hiện chi trả ngay cho người lĩnh thay trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.
Đối tượng thực hiện

Cá nhân
Cơ quan thực hiện

BHXH huyện
Kết quả thực hiện

Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
Lệ phí

Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 18 - CBH)
Yêu cầu, điều kiện

Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.Mẫu 18-CBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcGiấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội

I. Người hưởng chế độ BHXH1. Người thứ nhất

- Họ và tên: ................................................................................ Năm sinh:................................

- Nơi cư trú………………………………….Số điện thoại:...........................

- Số sổ BHXH: ................................... Loại chế độ BHXH đang hưởng: ...............................

- Nơi đang lĩnh chế độ BHXH:.............................................................................................

- Mối quan hệ với người lĩnh thay:........................................................................................2. Người thứ hai

- Họ và tên: ...................................................................... Năm sinh:................................

- Nơi cư trú………………………Số điện thoại:……………..............

- Số sổ BHXH: ...................... Loại chế độ BHXH đang hưởng: ..............................................

- Nơi đang lĩnh chế độ BHXH:...................................................................................

- Mối quan hệ với người lĩnh thay:.........................................................................................3. .......................

Tôi (hoặc chúng tôi) gồm . . . . . người, nhất trí để Ông (Bà) ........................... nêu tại mục II dưới đây linh thay lương hưu, trợ cấp BHXH.

II. Người lĩnh thay

- Họ và tên:……………………………………………

- Số CMND: .................Cấp ngày

Tại:…………………Nơi cư trú Số điện thoại……………...

- Thời hạn lĩnh thay: từ ngày ..... tháng ..... năm ........ đến ngày ..... tháng .... năm ..............

- Nơi lĩnh:

Chúng tôi xin chấp hành đúng quy định của cơ quan BHXH trong việc lĩnh tiền chế độ BHXH. Trong trường hợp người hưởng xuất cảnh trái phép, mất tích, chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc từ trần, người lĩnh thay có trách nhiệm báo kịp thời cho Đại diện chi trả xã hoặc BHXH cấp huyện./.


....., ngày ... tháng ... năm ...

Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước nơi người hưởng đang cư trú

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)....., ngày ... tháng ... năm ...

Người hưởng thứ nhất (Ký, ghi rõ họ tên): ..............................................

Người hưởng thứ hai (Ký, ghi rõ họ tên): ..............................................

....., ngày ... tháng ... năm ...

Người lĩnh thay

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Người lĩnh thay khi đến nhận tiền phải xuất trình Giấy lĩnh thay, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.


10

Tên thủ tục hành chính

Người hưởng chế độ BHXH hàng tháng đang cư trú tại nước ngoài uỷ quyền cho người khác lĩnh thay
Trình tự thực hiện

1. Bước 1:Người hưởng lập Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 18-CBH), mang đến đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để lấy xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng đang cư trú ở nước sở tại và gửi về cho người được lĩnh thay ở Việt Nam đến điểm chi trả để nhận tiền chế độ BHXH hàng tháng.

2. Bước 2: Đến kỳ lĩnh lương, người lĩnh thay nộp Giấy lĩnh thay cho đại diện chi trả và ký nhận tiền trên Danh sách chi trả, người lĩnh thay có trách nhiệm báo giảm kịp thời khi đối tượng hưởng từ trần hoặc bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định, nếu thực hiện sai sẽ phải bồi hoàn cho quỹ BHXH.

3. Bước 3: Đại diện chi trả tiếp nhận Giấy lĩnh thay chi tiền cho người lĩnh thay. Lưu giữ Giấy lĩnh thay sau đó nộp cho BHXH cấp huyện.

4. Bước 4: BHXH huyện lưu giữ Giấy lĩnh thay (thời hạn của Giấy lĩnh thay tối đa là 01 năm đối với người hưởng đang cư trú tại nước ngoài ).


Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc đại diện chi trả
Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 18-CBH)

- Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Giấy tờ tùy thân có ảnh.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


Thời hạn giải quyết

Đại diện chi trả tiếp nhận Giấy lĩnh thay và thực hiện chi trả ngay cho người lĩnh thay trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.
Đối tượng thực hiện

Cá nhân
Cơ quan thực hiện

BHXH huyện
Kết quả thực hiện

Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
Lệ phí

Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 18-CBH)
Yêu cầu, điều kiện

Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.Mẫu 18-CBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcGiấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội

I. Người hưởng chế độ BHXH1. Người thứ nhất

- Họ và tên: ................................................................................ Năm sinh:................................

- Nơi cư trú………………………………….Số điện thoại:...........................

- Số sổ BHXH: ................................... Loại chế độ BHXH đang hưởng: ...............................

- Nơi đang lĩnh chế độ BHXH:.............................................................................................

- Mối quan hệ với người lĩnh thay:........................................................................................2. Người thứ hai

- Họ và tên: ...................................................................... Năm sinh:................................

- Nơi cư trú………………………Số điện thoại:……………..............

- Số sổ BHXH: ...................... Loại chế độ BHXH đang hưởng: ..............................................

- Nơi đang lĩnh chế độ BHXH:...................................................................................

- Mối quan hệ với người lĩnh thay:.........................................................................................3. .......................

Tôi (hoặc chúng tôi) gồm . . . . . người, nhất trí để Ông (Bà) ........................... nêu tại mục II dưới đây linh thay lương hưu, trợ cấp BHXH.

II. Người lĩnh thay

- Họ và tên:……………………………………………

- Số CMND: .................Cấp ngày

Tại:…………………Nơi cư trú Số điện thoại……………...

- Thời hạn lĩnh thay: từ ngày ..... tháng ..... năm ........ đến ngày ..... tháng .... năm ..............

- Nơi lĩnh:

Chúng tôi xin chấp hành đúng quy định của cơ quan BHXH trong việc lĩnh tiền chế độ BHXH. Trong trường hợp người hưởng xuất cảnh trái phép, mất tích, chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc từ trần, người lĩnh thay có trách nhiệm báo kịp thời cho Đại diện chi trả xã hoặc BHXH cấp huyện./.


....., ngày ... tháng ... năm ...

Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước nơi người hưởng đang cư trú

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)....., ngày ... tháng ... năm ...

Người hưởng thứ nhất (Ký, ghi rõ họ tên): ..............................................

Người hưởng thứ hai (Ký, ghi rõ họ tên): ..............................................

....., ngày ... tháng ... năm ...

Người lĩnh thay

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Người lĩnh thay khi đến nhận tiền phải xuất trình Giấy lĩnh thay, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.


11

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng thẻ ATM và ngược lại
Trình tự thực hiện

1. Bước 1:

- Người hưởng chế độ BHXH hàng tháng mới được giải quyết hoặc từ tỉnh khác chuyển đến có nhu cầu lĩnh tiền qua thẻ ATM hoặc chuyển từ lĩnh tiền bằng tiền mặt sang lĩnh tiền bằng thẻ ATM được tự lựa chọn Ngân hàng Thương mại của Việt Nam trong địa bàn cơ quan BHXH quản lý, có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ để tự mở tài khoản thẻ ATM và đăng ký số hiệu tài khoản, tên ngân hàng mở tài khoản ATM với cơ quan BHXH. Chi phí phát hành thẻ ATM, lệ phí chuyển tiền vào tài khoản thẻ ATM của người hưởng do cơ quan BHXH thanh toán; chi phí duy trì tài khoản hàng năm theo quy định của Ngân hàng Thương mại do người hưởng tự thanh toán.

- Sau khi mở tài khoản ATM, người hưởng nộp chứng từ thu phí phát hành thẻ ATM của ngân hàng cho BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện để thanh toán và nộp giấy đề nghị được lĩnh chế độ BHXH hàng tháng theo phương thức chuyển khoản qua ATM theo Mẫu Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu số 20-CBH). Nếu đã có thẻ ATM bất kỳ và không có yêu cầu thanh toán phí phát hành thẻ ATM thì không cần phải nộp chứng từ thu phí phát hành thẻ ATM của ngân hàng cho BHXH tỉnh hoặc BHXH cấp huyện.

- Trường hợp người hưởng cùng hộ gia đình có nguyện vọng chuyển tiền vào cùng một tài khoản mở tại ngân hàng thì mỗi người hưởng phải tự nguyện đăng ký ghi rõ tên, số hiệu tài khoản theo Mẫu quy định (Mẫu số 20-CBH).

- Trường hợp người hưởng chế độ BHXH hàng tháng đang lĩnh theo phương thức chuyển khoản qua thẻ ATM nay muốn chuyển sang phương thức lĩnh bằng tiền mặt thì lập Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu số 20-CBH).

2. Bước 2:

- BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ, báo cho BHXH tỉnh để chuyển đổi phương thức lĩnh tiền của người hưởng (từ tài khoản thẻ ATM sang lĩnh bằng tiền mặt hoặc ngược lại)

- BHXH tỉnh thực hiện chuyển đổi phương thức lĩnh tiền cho người hưởng trên danh sách chi trả, chuyển BHXH cấp huyện thực hiện chi trả.


Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 20-CBH).

- Chứng từ thu phí phát hành thẻ ATM lần đầu của Ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản thẻ ATM.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


Thời hạn giải quyết

Nếu người hưởng nộp Giấy đề nghị trước ngày 20 hàng tháng thì cơ quan BHXH giải quyết vào Danh sách chi trả của tháng sau, từ sau ngày 20 hàng tháng thì giải quyết vào Danh sách chi trả của tháng sau nữa
Đối tượng thực hiện

Cá nhân
Cơ quan thực hiện

BHXH huyện
Kết quả thực hiện

- Thẻ ATM (Trường hợp lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng thẻ ATM)

- Danh sách chi trả (Trường hợp lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng thẻ ATM chuyển sang lĩnh bằng tiền mặt)


Lệ phí

Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 20-CBH)
Yêu cầu, điều kiện

Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.
Mẫu số 20 - CBHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
: Resource -> hoso -> phieugiaonhanhoso
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 801 / /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bhxh hàng tháng
phieugiaonhanhoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chíNH
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
phieugiaonhanhoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chính lĩnh vực Thu bhxh, bhyt và bhtn
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 601/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 203/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng bhxh, bhyt tự nguyện
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 106/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Ngưng tham gia bhxh
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 301/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 108/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 302/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bhxh


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương